GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf902 (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+F902「車」) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u8eca) (u8eca-01)
(u8eca-01-var-001)
(u8eca-02)
(u8eca-04)
(u8eca-04-var-001)
(u8eca-06) (=hkcs_u8eca-06)
(u8eca-14)
(u8eca-14-var-001)
(u8eca-itaiji-001)
(u8eca-j) (=u8eca-h) (=uf902-k) (=u8eca-t) (=dkw-38172) (=aj1-02306) (=b-a8ae) (=geog-qin-2051) (=juki-8eca) (=k0-4b67) (=koseki-431960) (=qin-ff051) (=u2f9e) (=u8eca-k) (=u8eca-ue0100) (=u8eca-ufe00) (=uf902) (=u8eca-g) (=jmj-025546) (=u8eca)
(u8eca-v)
(u1fa64)
(u1fa6b)
(u2ff0-u8eca-u21fe8)
(u2ff1-u2ff1-ufa3c-u7530-u2ff1-ufa3c-u7530)
(u2ff1-u4ea0-u7532)
(u2ff1-u8eca-u7530)
(u2ff1-u8eca-u8eca)
(u2ff1-ufa3c-u7530-var-001)
(u2ffb-cdp-8bf1-u4e37) (=zihai-000348)
(u2ffb-cdp-8bf1-u4e37-var-001) (=u8f66-08-itaiji-001)
(u2ffb-u20b9b-u5341)
(hkcs_m8eca)
(hkcs_m8eca-p01-s00)
(hkcs_m8eca-p01-s01)
(hkcs_m8eca-p01-s10)
(hkcs_m8eca-p01-s11)
(hkcs_m8eca-p01-s20)
(hkcs_m8eca-p02-s00)
(hkcs_m8eca-p03-s00)
(hkcs_m8eca-p04-s00)
(hkcs_m8eca-p14-s00)
(hkcs_m8eca-p14-s01)
(hkcs_m8eca-p14-s02)
(hkcs_m8eca-p16-s00)
(hkcs_u8eca)
(hkcs_u8eca-01)
(hkcs_u8eca-04)
(kamiyo_creas-u2ffb-u8eca-u65e6)
(kamiyo_creas-u2ffb-u8eca-u65e6-01)
異體字: (u2f9e)
[康煕部首(非漢字)]
(u4fe5)
[異體字(民國教育部)]
(u4fe5-j) (=zihai-007435) (=u4fe5-g) (=jmj-006792) (=aj1-04153) (=cbeta-32827) (=dkw-00720) (=gt-00829) (=juki-4fe5) (=kanken-1-0049) (=kkdjg-kokuji-a0010) (=kokuji-no-jiten-0033) (=koseki-008420) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-005) (=u4fe5-ue0100) (=waseikanji-no-jiten-0050) (=waseikanji-no-jiten2014-0076) (=u4fe5)
(u2ff0-u8eca-u2ff1-u4eba-u529b)
(hkcs_m4fe5)
(hkcs_u4fe5)
(u8f66)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8f66-01)
(u8f66-01-var-001)
(u8f66-01-var-002)
(u8f66-01-var-003) (=u8f66-h01)
(u8f66-01-var-004)
(u8f66-04)
(u8f66-08)
(u8f66-08-itaiji-001)
(u8f66-14)
(u8f66-g) (=u2ecb) (=u8f66)
(u8f66-h)
(u8f66-itaiji-001)
(u8f66-var-001) (=cdp-8967)
(u8f66-var-002)
(unstable-bsh-f2c5)
(utc-00792)
(hkcs_m8f66)
(uf902)
[UCS互換]
𠦴 (u209b4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u209b4-jv) (=dkw-02763) (=gt-03531) (=jmj-031762) (=koseki-032090) (=u209b4)
(cdp-8562)
(zihai-000836)
(zihai-000927)
𨊥 (u282a5)
[関連字(その他)]
(u282a5-01)
(u282a5-g) (=u282a5-i)
(u282a5-jv) (=cdp-8cf7) (=u64ca-itaiji-001) (=u282a5)
(u282a5-var-001)
(u2ffb-u20b9b-u5c71)
(u2ffb-u2313c-u5c71)
(hkcs_m282a5)
(hkcs_m282a5-p01-s00)
𨏖 (u283d6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u283d6) (=koseki-436320)
(dkw-38586)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部