GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf90d-k (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u61f6) (u61f6) (=uf90d-k) (=aj1-04922) (=j90-5871) (=juki-61f6) (=k0-5158) (=koseki-129070) (=u61f6-k) (=u61f6-ue0100) (=u61f6-ue0101) (=u61f6-ufe00) (=uf90d) (=jmj-012033)
(u61f6-g)
(dkw-11454)
(dkw-11455)
(u2f8b1) (=extf-02719) (=ka-kc01326) (=ebag_kxr-01324) (=juki-b1c0) (=koseki-129060) (=u61f6-ue0102) (=u61f6-ufe01) (=jmj-012032)
(hkcs_m61f6)
異體字: (u39a8)
[異體字(漢語大字典)]
(u39a8) (=jmj-001307) (=koseki-129360)
(dkw-11475)
(u2ff0-u5fc4-u9611)
(hkcs_m39a8)
(u5b3e)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5b3e) (=aj1-04606) (=juki-5b3e) (=koseki-078230) (=u5b3e-ue0100) (=u5b3e-ue0101) (=jmj-010032)
(dkw-06872)
(u2f86a) (=u5b3e-ufe00)
(u2f86b) (=juki-b008) (=koseki-078350) (=u5b3e-ue0102) (=u5b3e-ufe01) (=jmj-010033)
(utc-01739) (=irg2015-00896)
(zihai-070350)
(hkcs_m5b3e)
(u5b44)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5b44) (=jmj-010039) (=koseki-078450)
(dkw-06892)
(nyukan-f0be)
(zihai-070050)
(hkcs_m5b44)
(hkcs_u5b44)
(u5b4f)
[異體字(漢語大字典)]
(u5b4f)
(koseki-078730) (=dkw-06920) (=jmj-010050)
(nyukan-f389)
(u2ff0-u5973-u5170) (=unstable-bsh-e329)
(u2ff0-u5973-u5170-var-001) (=sawn-f5469)
(hkcs_m5b4f)
(u61d2)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u61d2-g) (=u61d2)
(u61d2-var-001)
(u2ff0-u5fc4-u5170) (=unstable-bsh-f02f) (=n-gtwinppx_u618e) (=utc-01011) (=irg2015-01232) (=sawn-f548e) (=irg2015-01228)
(hkcs_m61d2)
(uf90d)
[UCS互換]
𢤿 (u2293f)
[異體字(漢語大字典)]
(u2293f)
(hkcs_m2293f)
𢛔 (u2f8a4)
[異體字(民國教育部)]
懶 (u2f8b1)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部