GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf913-k (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u908f) (u908f-g)
(u908f-j) (=uf913-k) (=uf913) (=u908f-ufe00) (=u908f-ue0101) (=u908f-ue0100) (=u908f-k) (=koseki-445970) (=k0-5524) (=k0-5160) (=juki-908f) (=j90-6e36) (=gt-52869) (=dkw-39259) (=aj1-06931) (=u908f)
(u908f-var-001) (=u908f-ue0102) (=koseki-445880) (=juki-bd7a) (=gt-52858)
(tdcntd-063402)
(u2ffa-u8fb6-u5efe)
(u2ffa-ufa66-u2ff1-u7f52-u7ef4) (=sawn-f7261)
(hkcs_m908f)
(hkcs_u908f)
異體字: (u7f85)
[異體字(漢語大字典)]
(u7f85-g) (=sawd-28101)
(u7f85-itaiji-001)
(u7f85-itaiji-004)
(u7f85-j) (=uf90f-k) (=uf90f) (=u7f85-ufe00) (=u7f85-ue0100) (=u7f85-k) (=u7f85) (=koseki-317200) (=k0-515c) (=juki-7f85) (=jmj-020585) (=gt-36564) (=dkw-28397) (=aj1-03919)
(u7f85-t)
(u7f85-var-001)
(juki-bb35)
(koseki-901260) (=tron-09-8450) (=juki-ac8d)
(sosho-u7f85-001) (=u2ff8-u5c38-u751f)
(sosho-u7f85-002) (=u2ff8-u5c38-u751f-var-001)
(tudien-26211)
(u2ff0-u4e37-u2ff1-u7f52-u2a700)
(u2ff1-u7f52-u2232c)
(u2ff1-u7f52-u2a700) (=u7f85-itaiji-002)
(u2ff1-u7f52-u2ffb-u4e28-u20001)
(u2ff1-u7f52-u2ffb-u4e3f-u20001)
(u2ff1-u7f52-u5efe) (=g-wz101277) (=u7f85-itaiji-003)
(u2ff1-u7f52-u6b79)
(u2ff1-u7f52-u7ef4) (=sawn-f54e4)
(vnpf-604bb) (=irg2017-03492)
(ebag_s120-372)
(hkcs_m7f85)
(hkcs_m7f85-p02-s00)
(hkcs_m7f85-p07-s00)
(hkcs_u7f85)
(u903b)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u903b-g) (=u903b)
(u903b-var-001)
(hkcs_m903b)
(uf913)
[UCS互換]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部