GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf93f (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+F93F「錄」) (@11)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9304) (u9304) (=dkw-40519) (=aj1-13402) (=gt-54572) (=juki-9304) (=k0-5253) (=koseki-459860) (=u9304-k) (=u9304-ue0100) (=u9304-ue0101) (=u9304-ufe00) (=uf93f)
(u9304-g)
(u9304-t)
(jmj-026948)
(toki-01093020) (=u9304-ue0102)
(twedu-a04314-004)
(twedu-a04314-011)
(twedu-a04314-012)
(hkcs_m9304)
(hkcs_u9304)
(kamiyo_chars-u9304-var-001)
(tomm_u9304)
異體字: (u5f55)
[異體字(民國教育部)]
(u5f55-01)
(u5f55-02)
(u5f55-06)
(u5f55-g)
(u5f55-g01)
(u5f55-g02)
(u5f55-jv) (=u5f55) (=jmj-011232) (=u5f55-ue0100) (=juki-5f55) (=koseki-112170)
(u5f55-t)
(u5f55-var-001) (=u5f55-ue0102)
(extf-03917)
(koseki-112100) (=u5f55-ue0103) (=u5f55-ue0101) (=mac-00072) (=extd-02860)
(u2ff1-cdp-8bab-u23c73-02)
(u2ff1-cdp-8bab-u6c3a)
(u2ff1-u2ff3-u5f50-u5196-u53b6-u6c3a)
(zihai-153318) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-305)
(zihai-154612)
(fzyouhei_u5f55)
(hkcs_m5f55)
(u9332)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u9332-itaiji-001)
(u9332-j) (=u9332) (=u9332-ue0100) (=koseki-459870) (=juki-9332) (=jmj-026999) (=gt-54573) (=dkw-40519d) (=aj1-04069)
(u2ff0-u9485-u5f55) (=irg2017-04500) (=irg2017-04499) (=g-dm00152) (=unstable-bsh-e6cb)
(u2ff0-u9485-u5f55-var-001) (=uk-10570)
(hkcs_m9332)
(hkcs_u9332)
錄 (uf93f)
[UCS互換]
𧧱 (u279f1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u279f1) (=dkw-35487) (=koseki-402800)
(hkcs_m279f1)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部