GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf945 (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+F945「聾」) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u807e) (u807e) (=aj1-04062) (=j90-4f38) (=juki-807e) (=k0-525a) (=koseki-325960) (=u807e-ue0100) (=u807e-ue0102) (=u807e-ufe00) (=uf945)
(u807e-g)
(u807e-itaiji-001)
(u807e-itaiji-002)
(u807e-t) (=twedu-a03281)
(u807e-ue0101) (=aj1-13518) (=j83-4f38) (=u807e-k)
(u807e-ue0103) (=gt-67788) (=juki-b8c6) (=koseki-325990)
(u807e-ue0104) (=koseki-326020) (=gt-37824)
(u807e-var-001)
(u807e-var-002)
(dkw-29212)
(extf-01394) (=u2d34e)
(k5-0e63)
(twedu-a03281-012)
(twedu-a03281-013)
(hkcs_m807e)
(hkcs_u807e)
異體字: (u43ca)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u43ca) (=gt-37825) (=juki-43ca) (=koseki-325970) (=u43ca-ue0100)
(u43ca-ue0101) (=koseki-326000)
(dkw-29213)
(twedu-a03281-005)
(twedu-a03281-015)
(u2ff0-u8033-u9f99) (=sawn-f5729) (=irg2015-03382)
(hkcs_m43ca)
(u804b)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u804b-g) (=u804b)
(u804b-itaiji-001)
(twedu-a03281-014)
(zihai-118039)
(zihai-163207)
(hkcs_m804b)
(uf945)
[UCS互換]
𤼃 (u24f03)
[異體字(漢語大字典)]
(u24f03) (=koseki-253310) (=dkw-22621)
(u24f03-t)
(u24f03-var-001)
(twedu-a03281-003)
(u2ff8-u7592-u9f99) (=zihai-110511)
𦗤 (u265e4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u265e4-jv) (=u265e4)
(dkw-29181)
(koseki-325620)
(twedu-a03281-001)
(twedu-a03281-004)
(twedu-a03281-006)
𭍎 (u2d34e)
[その他]
(u2d34e)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部