GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf95a (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+F95A「讀」) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u8b80) (u8b80) (=uf95a-k) (=aj1-06727) (=juki-8b80) (=koseki-409700) (=u8b80-k) (=u8b80-ue0100) (=uf95a) (=k0-5441) (=u8b80-ufe00) (=jmj-024829)
(u8b80-g)
(u8b80-itaiji-001)
(u8b80-itaiji-002)
(u8b80-itaiji-003)
(u8b80-t)
(u8b80-var-003)
(dkw-36088)
(u2ff0-u8a00-u2ff1-u58eb-u5934) (=unstable-bsh-f14b) (=zihai-146321)
(u2ff0-u8a00-u5725)
(hkcs_m8b80)
(hkcs_u8b80)
(tomm_u8b80)
(wu06c93_twu8b80)
異體字: (u7ac7)
[字典考正]
(u7ac7-g)
(u7ac7-itaiji-001)
(u7ac7-j) (=u7ac7-ue0100) (=koseki-287510) (=juki-7ac7) (=aj1-05944) (=u7ac7)
(u7ac7-k)
(u7ac7-t)
(dkw-25695)
(u2ff3-u7a74-u58eb-u27e52) (=unstable-bsh-e8fe)
(hkcs_m7ac7)
(hkcs_u7ac7)
(u8aad)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8aad) (=dkw-35580d) (=aj1-03233) (=juki-8aad) (=koseki-403840) (=u8aad-ue0100) (=waseikanji-no-jiten-1784) (=jmj-024536)
(u8aad-itaiji-001)
(u2ff0-u5f73-u58f2)
(u2ff4-u56d7-u2ffb-u4e28-u002f) (=nihon-no-kanji-11905)
(hkcs_m8aad)
(kongmu_u8aad-itaiji-001)
(u8bfb)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8bfb-08)
(u8bfb-g) (=u8bfb)
(u8bfb-itaiji-001)
(u8bfb-itaiji-002)
(u8bfb-itaiji-003)
(u2ff0-u8a01-u5356) (=unstable-bsh-e892) (=sawn-f060d) (=sawn-f703b)
(u2ff0-u8ba0-u516d)
(hkcs_m8bfb)
(u9017)
[異體字(漢語大字典)]
(u9017) (=u9017-ue0103) (=u9017-ue0101) (=u9017-k) (=koseki-440520) (=jx1-2004-3f60) (=juki-bc96) (=j78-3f60) (=gt-52108) (=dkw-38887) (=aj1-07711)
(j90-3f60) (=u9017-ue0102) (=u9017-ue0100) (=koseki-440110) (=jx1-2000-3f60) (=juki-9017) (=gt-51992) (=aj1-02598)
(hkcs_m9017)
(hkcs_u9017)
(uf95a)
[UCS互換]
𡂝 (u2109d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2109d)
(dkw-04522)
(koseki-051710)
𧮡 (u27ba1)
[字典考正]
(u27ba1) (=koseki-410640)
(u27ba1-g)
(dkw-36173)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部