GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf9f3 (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+F9F3「麟」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9e9f) (u9e9f) (=aj1-04003) (=j90-4e5b) (=juki-9e9f) (=koseki-539870) (=u9e9f-ue0100) (=u9e9f-ue0103) (=u9e9f-ufe00) (=uf9f3)
(u9e9f-g)
(u9e9f-itaiji-001)
(u9e9f-k)
(aj1-14093) (=u9e9f-ue0102)
(j83-4e5b) (=aj1-13515) (=u9e9f-ue0101) (=juki-c06a) (=u9e9f-ue0105)
(koseki-539750) (=dkw-47690) (=u9e9f-ue0104)
(u2ff0-u5e94-u7ca6) (=g-dm00066) (=irg2017-01204) (=unstable-bsh-e4cf)
(zihai-172542)
(hkcs_m9e9f)
(hkcs_u9e9f)
異體字: (u9e90)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u9e90) (=koseki-539330)
(dkw-47643)
(hkcs_m9e90)
(jdt_gaiji-000009-u09e90-0000)
(uf9f3)
[UCS互換]
𪊓 (u2a293)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a293)
(koseki-538760) (=dkw-47599)
𪊭 (u2a2ad)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u2a2ad) (=koseki-539070) (=dkw-47629)
(hkcs_m2a2ad)
𪊱 (u2a2b1)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a2b1) (=dkw-47630) (=koseki-539080)
(hkcs_m2a2b1)
𪊺 (u2a2ba)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a2ba)
(dkw-47644)
(koseki-539210)
(hkcs_m2a2ba)
𪋲 (u2a2f2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a2f2)
(koseki-539930) (=dkw-49947)
(hkcs_m2a2f2)
𪋷 (u2a2f7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a2f7) (=dkw-47710) (=koseki-539970)
(hkcs_m2a2f7)
𮓯 (u2e4ef)
[その他]
(u2e4ef-j) (=extf-06522) (=u2e4ef) (=jmj-060155)
(juki-bab8)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部