GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf9ff-k (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u523a) (u523a-02)
(u523a-j) (=uf9ff-k) (=u523a) (=zihai-005140) (=jmj-007515) (=u523a-g) (=uf9ff) (=u523a-ufe00) (=u523a-ue0100) (=koseki-022970) (=juki-523a) (=dkw-01969) (=aj1-02199) (=u523a-k)
(sawn-f5d3d) (=sawd-35034) (=irg2015-00399)
(sawn-f5d3e) (=sawd-35035)
(sawn-f5d41) (=sawd-35038)
(zihai-005042)
(zihai-005139)
(zihai-005418)
(zihai-005534)
(zihai-005605)
(zihai-005636)
(zihai-005915)
(zihai-006005)
(hkcs_m523a)
異體字: (u34e8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u34e8-jv) (=zihai-005307) (=koseki-023660) (=jmj-000193) (=dkw-02016) (=u34e8)
(kx-0140021) (=kx-014021)
(hkcs_m34e8)
(u523e)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u523e-jv) (=u523e) (=zihai-005145) (=jmj-007519) (=koseki-023360)
(cbeta-07810)
(u2ff0-u5939-u5200)
(zihai-005049)
(zihai-005251)
(hkcs_m523e)
(u524c)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u524c-02)
(u524c-j) (=u524c) (=zihai-005302) (=jmj-007530) (=u524c-ue0100) (=koseki-023610) (=juki-524c) (=dkw-02010) (=aj1-04262) (=u524c-k)
(geog-qin-0360)
(geog-qin-2015)
(geog-qin-2023)
(qin-ff020) (=geog-qin-2020)
(qin-ff021) (=geog-qin-2021)
(qin-ff022) (=geog-qin-2022)
(hkcs_m524c)
(hkcs_m524c-p02-s00)
(hkcs_m524c-p03-s00)
(hkcs_u524c)
(u6347)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6347-jv) (=u6347) (=dkw-12134) (=jmj-012388) (=koseki-136340)
(cbeta-11212)
(hkcs_m6347)
(hkcs_u6347)
(u63aa)
[異體字(漢語大字典)]
(u63aa) (=u63aa-ue0100) (=u63aa-k) (=koseki-137920) (=juki-63aa) (=jmj-012500) (=aj1-02750)
(dkw-12286)
(u2ff0-u624b-u6614) (=sawn-f6904) (=irg2015-01409)
(hkcs_m63aa)
(hkcs_u63aa)
(u673f)
[異體字(漢語大字典)]
(u673f-01)
(u673f-01-var-001)
(u673f-02)
(u673f-03)
(u673f-03-var-001)
(u673f-03-var-002)
(u673f-03-var-003)
(u673f-04)
(u673f-05)
(u673f-itaiji-001)
(u673f-itaiji-002)
(u673f-j) (=aj1-05142) (=juki-673f) (=koseki-162580) (=u673f-ue0100) (=dkw-14441) (=jmj-013597) (=u673f)
(u673f-var-001)
(u673f-var-002)
(u673f-var-003)
(u2ff1-u5196-u5dfe-var-001)
(u2ff1-u5196-u5dfe-var-002)
(u2ff1-u673f-u4e00-itaiji-001)
(u2ff5-u5182-u5dfe-itaiji-001)
(u2ffb-u5182-u5341)
(u2ffb-u5182-u5341-var-001)
(u2ffb-u5e00-u201a2)
(hkcs_m673f)
(hkcs_m673f-p01-s00)
(hkcs_m673f-p01-s01)
(hkcs_m673f-p02-s00)
(hkcs_m673f-p03-s00)
(hkcs_m673f-p03-s01)
(hkcs_m673f-p03-s02)
(hkcs_m673f-p04-s00)
(hkcs_m673f-p04-s01)
(hkcs_u673f)
(u83bf)
[可洪音義研究]
(u83bf) (=u83bf-ue0101) (=u83bf-ue0100) (=koseki-349480) (=juki-83bf) (=jsp-5835) (=aj1-15057)
(koseki-350370) (=dkw-31134) (=juki-b9c8) (=nyukan-f4db) (=u83bf-ue0102)
(hkcs_m83bf)
(sz_u83bf-itaiji-001)
刺 (uf9ff)
[UCS互換]
𠚷 (u206b7)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u206b7) (=zihai-005021) (=dkw-01880) (=jmj-031250) (=koseki-022130)
(hkcs_m206b7)
𣐁 (u23401)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23401-01)
(u23401-jv) (=dkw-14563) (=koseki-163960) (=u23401)
(u23401-var-001)
(u23401-var-002)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部