GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

ufa00-k (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5207) (u5207-07-var-001)
(u5207-g) (=fzyouhei_u5207)
(u5207-g04)
(u5207-j) (=ufa00-k) (=u5207) (=jmj-007457) (=ufa00) (=u5207-ufe00) (=u5207-ue0101) (=u5207-ue0100) (=koseki-021890) (=juki-5207) (=j90-405a) (=dkw-01858) (=aj1-02686) (=u5207-k)
(u5207-t) (=u5207-h) (=lgccc-0327)
(koseki-026650) (=juki-ae30) (=u5207-ue0103) (=jmj-007460)
(sawn-f674c) (=sawn-f675c) (=sawn-f7ba0) (=sawd-44013) (=u2ff0-u5c91-u5202)
(u2f850) (=u5207-ufe01) (=u5207-ue0104) (=u5207-ue0102) (=nyukan-e474) (=koseki-026740) (=koseki-022080) (=ka-kc06122) (=juki-af47) (=jmj-057061) (=jmj-007459) (=extf-01441) (=extf-00642) (=dkw-01878) (=cc-2350) (=c3-217c)
(u2ff1-u53bd-u2ff0-u5c0f-u4e5a)
(zihai-003120)
(zihai-018915)
(hkcs_m5207)
(hkcs_m5207-p03-s00)
(hkcs_u5207)
(n-gtwinppx_u5207)
異體字: (u529f)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u529f) (=aj1-01965) (=dkw-02295) (=juki-529f) (=koseki-026670) (=u529f-k) (=u529f-ue0100) (=u529f-g) (=u529f-t) (=jmj-007627)
(u529f-03)
(u2ff0-u531a-u529b)
(zihai-018908)
(hkcs_m529f)
(hkcs_u529f)
(n-gtwinppx_kanjishashin-005-004)
(u780c)
[異體字(漢語大字典)]
(u780c) (=u780c-ue0100) (=koseki-268770) (=juki-780c) (=dkw-24062) (=aj1-05851)
(u780c-g)
(u780c-t)
(zihai-103224)
(hkcs_m780c)
(hkcs_u780c)
(ufa00)
[UCS互換]
𪙆 (u2a646)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u2a646-jv) (=dkw-48735) (=koseki-550710) (=u2a646)
𪥂 (u2a942)
[中華字海]
[関連字(その他)]
(u2a942) (=zihai-031612)
(u2a942-g)
𭃄 (u2d0c4)
[その他]
(u2d0c4-j) (=u2d0c4) (=extf-00641) (=jmj-007458) (=koseki-021940)
切 (u2f850)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部