GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

ufa2f-k (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u96b7) (u96b7-j) (=ufa2f-k) (=aj1-04020) (=jmj-027707) (=juki-96b7) (=koseki-475550) (=u96b7-k) (=u96b7-ue0100) (=u96b7-ufe00) (=u96b8-ufe00) (=uci-00946) (=uf9b8) (=uf9b8-u) (=ufa2f) (=u96b7-g) (=u96b7)
(u96b7-var-001) (=dkw-41928)
(u2ff0-cdp-8c6a-u807f)
(u2ff0-u25608-u7c74) (=irg2017-03384) (=extf-05650) (=unstable-bsh-e607)
(u2ff0-u25608-u7c74-var-001) (=utc-03149)
(u2ff0-u2ff1-u6b62-u793a-u96b6) (=extf-07801) (=extf-07802) (=jmj-060320) (=juki-be8a) (=u2e975)
(fzyouhei_u96b7)
(hkcs_m96b7)
異體字: (u96b6)
[←繁体字]
[异体简化字]
[简化字]
(u96b6-02)
(u96b6-02-var-001)
(u96b6-06-var-001) (=cdp-8cd0)
(u96b6-06-var-002)
(u96b6-j) (=u96b6) (=dkw-41923) (=fzyouhei_u96b6) (=u96b6-g) (=cbeta-08530) (=u96b6-ue0101) (=juki-96b6) (=u96b6-ue0100) (=koseki-475500) (=aj1-07113) (=u2faa)
(u96b6-var-001)
(cdp-885f)
(cdp-885f-var-001)
(heisei-tk01001530)
(koseki-475490) (=u96b6-ue0102) (=zihai-156702) (=extd-10541) (=mac-00127)
(toki-01001530)
(u2ff1-u53c8-u7c73)
(u2ff1-u53c8-u7c73-itaiji-001)
(u2ffb-cdp-8bab-u6c34)
(u2ffb-cdp-8bab-u6c34-var-001)
(u2ffb-u807f-cdp-89ae)
(hkcs_m96b6)
(hkcs_m96b6-p01-s00)
(hkcs_m96b6-p02-s00)
(hkcs_m96b6-p02-s01)
(hkcs_m96b6-p16-s00)
(hkcs_u96b6)
(yoshiciv_cursivised-u96b6)
(u96b8)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u96b8) (=aj1-07114) (=fzyouhei_u96b8) (=juki-96b8) (=koseki-475590) (=u96b8-g) (=u96b8-ue0100)
(u96b8-t)
(dkw-41932)
(hkcs_m96b8)
(uf9b8)
[UCS互換]
(ufa2f)
[UCS互換]
𮇬 (u2e1ec)
[その他]
(u2e1ec)
(extf-05662)
𮥵 (u2e975)
[その他]
(u2e975)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部