GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

unc-201 (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𫟪 (u2b7ea) (u2b7ea-j) (=u2b7ea) (=unc-201) (=u2b7ea-ue0102) (=koseki-444550) (=juki-bd4e)
(u2b7ea-var-001)
(jmj-060241)
(jmj-060242)
(juki-bd4f) (=u9089-itaiji-008) (=u2b7ea-ue0100)
(juki-bd50) (=u2b7ea-ue0101)
(hkcs_m2b7ea)
異體字: (u9089)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u9089) (=u9089-ue010f) (=u9089-ue0100) (=koseki-445000) (=juki-9089) (=dkw-h0611) (=aj1-06930)
(u9089-g)
(u9089-itaiji-001)
(u9089-itaiji-003)
(u9089-itaiji-004)
(u9089-itaiji-006)
(u9089-itaiji-007)
(u9089-itaiji-008)
(u9089-itaiji-009)
(u9089-itaiji-010)
(u9089-itaiji-011) (=jmj-026193) (=u9089-ue011f)
(u9089-itaiji-012)
(u9089-itaiji-013)
(u9089-itaiji-014)
(u9089-itaiji-015)
(u9089-itaiji-016)
(u9089-itaiji-017)
(u9089-itaiji-018)
(u9089-itaiji-019)
(u9089-itaiji-020)
(u9089-itaiji-021)
(u9089-itaiji-022)
(u9089-itaiji-023)
(u9089-itaiji-024)
(u9089-itaiji-025)
(u9089-itaiji-026)
(u9089-itaiji-027)
(u9089-itaiji-028)
(u9089-itaiji-030)
(u9089-itaiji-031) (=nyukan-ef97)
(u9089-ue0101) (=j78-6e35) (=aj1-13407)
(u9089-ue0102) (=aj1-14241) (=jmj-060235) (=juki-bd2a) (=u9089-ue0114)
(u9089-ue0103) (=aj1-14242) (=juki-bd64) (=toki-01090500) (=u9089-ue011d)
(u9089-ue0104) (=aj1-14243)
(u9089-ue0105) (=aj1-14244) (=juki-bd27) (=koseki-443870) (=nyukan-efde) (=u9089-ue0116)
(u9089-ue0106) (=aj1-14245)
(u9089-ue0107) (=aj1-14246)
(u9089-ue0108) (=aj1-14247)
(u9089-ue0109) (=aj1-14248) (=juki-bd49) (=toki-01090400) (=u9089-ue011b)
(u9089-ue010a) (=aj1-14249) (=jmj-060237) (=juki-bd2c) (=nyukan-efad) (=toki-01090280) (=u9089-ue0113)
(u9089-ue010b) (=aj1-14250)
(u9089-ue010c) (=aj1-14251)
(u9089-ue010d) (=aj1-14252)
(u9089-ue010e) (=aj1-20233)
(u9089-ue0110)
(u9089-ue0111) (=juki-bd38)
(u9089-ue0112) (=u9089-itaiji-002) (=jmj-060238) (=juki-bd2d)
(u9089-ue0115) (=juki-bd29)
(u9089-ue0117)
(u9089-ue0118)
(u9089-ue0119) (=juki-bd47)
(u9089-ue011a) (=u9089-itaiji-005) (=juki-bd4b)
(u9089-ue011c)
(u9089-ue011e) (=toki-01090330) (=u9089-itaiji-029)
(u9089-var-001)
(dkw-39214)
(jmj-060234)
(jmj-060236)
(jmj-060239)
(jmj-060248)
(juki-bd2b)
(juki-bd4a)
(juki-bd4c)
(juki-bd65)
(juki-bd69)
(hkcs_m9089)
(irogy_hwp013)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部