GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

utc-01053 (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𰰡 (u30c21) (u30c21-u) (=zihai-025214) (=utc-01053) (=u30c21-jv) (=u30c21) (=nyukan-e47e) (=irg2015-03548) (=g-msw00008) (=extd-06858)
(u2ff1-u241fe-u4e00)
(hkcs_m30c21)
異體字: (u66da)
[繁簡関係(二簡字、曚昽)]
(u66da) (=u66da-ue0101) (=u66da-ue0100) (=koseki-160280) (=juki-66da) (=jmj-013449) (=j90-5b24) (=aj1-05127)
(u66da-itaiji-001)
(u66da-itaiji-002)
(dkw-14223)
(juki-b2c9) (=u66da-ue0103) (=jmj-013451)
(koseki-160360) (=u66da-ue0102) (=jmj-013450)
(hkcs_m66da)
(u6726)
[繁簡関係(二簡字、朦胧)]
(u6726-g)
(u6726-itaiji-002)
(u6726-j) (=u6726-ue0101) (=u6726-ue0100) (=u6726-k) (=u6726) (=u4443-jv) (=u4443) (=koseki-162160) (=juki-6726) (=jmj-013572) (=aj1-05138)
(u6726-var-001) (=dkw-14409)
(juki-b2f1) (=u6726-ue0103) (=jmj-013574)
(koseki-162180) (=u6726-ue0102) (=jmj-013573)
(shincho-04795)
(u2ff0-u6708-u2ff1-u708f-u51a1)
(u2ff0-u6708-u30c21) (=u6726-itaiji-001)
(hkcs_m6726)
(u6aac)
[繁簡関係(二簡字、柠檬)]
(u6aac) (=u6aac-ue0101) (=u6aac-ue0100) (=u6aac-k) (=koseki-178100) (=juki-6aac) (=jmj-014608) (=aj1-05319)
(u6aac-g)
(u6aac-itaiji-002)
(u6aac-var-001) (=u6aac-ue0103) (=juki-b3a9) (=jmj-014610)
(juki-b3bc) (=u6aac-ue0104) (=jmj-014611)
(koseki-178310) (=jmj-014609) (=dkw-15710) (=u6aac-ue0102)
(u2ff0-u6728-u2ff1-u708f-u51a1)
(u2ff0-u6728-u30c21) (=u6aac-itaiji-001)
(hkcs_m6aac)
(u8499)
[繁簡関係(二簡字)]
[繁簡関係(二簡字、蒙眬)]
(u8499-01)
(u8499-01-var-001)
(u8499-02)
(u8499-05-var-001)
(u8499-07-var-002)
(u8499-g)
(u8499-g02)
(u8499-itaiji-001)
(u8499-j) (=u8499-ue0101) (=u8499-ue0100) (=u8499) (=koseki-355310) (=k0-5955) (=juki-8499) (=aj1-03812)
(u8499-t)
(u8499-ue0102) (=u8499-k) (=koseki-356360) (=dkw-31555)
(u8499-var-001) (=u8499-ue0103) (=juki-ba04)
(cc-7e78)
(irg2015-03983)
(juki-bbb7) (=u8499-ue0104)
(nyukan-f3d4) (=u8499-itaiji-002) (=u8499-07-var-001)
(sawn-f4d85)
(twedu-a03537-019)
(u2ff1-u2b1e6-u4e8c)
(u2ff1-u2b1e6-u8c55)
(u2ff1-u5c71-u5bb6)
(u2ff1-u5c71-u5bb6-var-001)
(u2ff1-u708f-u51a1)
(u2ff1-u708f-u51a1-var-001)
(u2ff3-u535d-u5196-u8c55)
(u2ff3-u535d-u5196-u8c55-var-001)
(u2ff3-u8279-u5b80-u2ff1-u200cd-u8c55)
(u2ff3-u9fb8-u4e00-u8c55)
(u2ff3-u9fb8-u4e00-u8c55-itaiji-001)
(u4dc3) (=c8-7b65)
(zihai-122763)
(zihai-138520)
(ebag_s014-037)
(fitzgerald_jur402) (=juchen-230203)
(hkcs_m8499)
(hkcs_m8499-p01-s00)
(hkcs_m8499-p02-s00)
(hkcs_u8499)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-170)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部