GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

utc-02145 (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8b4c) (u8b4c-g)
(u8b4c-h) (=twedu-a03801-006)
(u8b4c-j) (=cbeta-01319) (=u8b4c) (=u8b4c-ue0101) (=u8b4c-ue0100) (=u8b4c-k) (=koseki-408070) (=juki-8b4c) (=dkw-35951) (=aj1-06714)
(u8b4c-t) (=twedu-a03801-002)
(u8b4c-ue0102) (=juki-bb97)
(u8b4c-ue0103) (=juki-bb94)
(sdjt-15894)
(twedu-a03801-007)
(u2ff0-u8ba0-u4e3a)
(utc-02145)
(zihai-147003)
(ebag_s149-179)
(hkcs_m8b4c)
異體字: (u8a1b)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8a1b-g)
(u8a1b-j) (=jmj-024360) (=u8a1b) (=dkw-35256) (=u8a1b-ue0100) (=u8a1b-k) (=koseki-400430) (=juki-8a1b) (=aj1-06661) (=u8a1b-ue0101)
(u8a1b-t) (=u8a1b-h) (=twedu-a03801)
(u8a1b-v)
(juki-bb52) (=jmj-024361) (=u8a1b-ue0102)
(hkcs_m8a1b)
(hkcs_u8a1b)
(u8a6d)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8a6d-j) (=u8a6d) (=dkw-35434) (=u8a6d-ue0101) (=u8a6d-ue0100) (=u8a6d-k) (=koseki-402280) (=k0-4f78) (=juki-8a6d) (=gt-47583) (=aj1-06671)
(u8a6d-ue0102) (=gt-47585) (=juki-bb5e) (=u8a6d-var-001)
(myogisho-z-07861)
(sawd-21514) (=sawn-f4cfe)
(hkcs_m8a6d)
(hkcs_u8a6d)
(u8b41)
[異體字(漢語大字典)]
(u8b41-itaiji-001)
(u8b41-j) (=u8b41-ue0102) (=u8b41-ue0100) (=u8b41-k) (=koseki-406960) (=juki-8b41) (=aj1-06713) (=u8b41)
(u8b41-t)
(u8b41-var-001) (=nyukan-f5fc)
(aj1-07867) (=u8b41-ue0101) (=juki-bb8d) (=koseki-407760) (=u8b41-ue0104)
(dkw-35928)
(j78-6b76)
(koseki-408570) (=u8b41-ue0103)
(u2ff0-u8ba0-u534e) (=unstable-bsh-f209) (=uk-10441) (=irg2017-04046) (=irg2017-04045) (=g-xm00027)
(hkcs_m8b41)
(hkcs_u8b41)
(u8bb9)
[简化字]
(u8bb9-g) (=u8bb9)
(twedu-a03801-008)
(hkcs_m8bb9)
(u8be1)
[入管正字]
(u8be1-g) (=u8be1)
(hkcs_m8be1)
𩑁 (u29441)
[疑難字續考]
(u29441-jv) (=u29441) (=koseki-490820) (=gt-58177)
(u29441-var-001)
(u29441-var-002) (=gt-58151)
(dkw-43321)
𰵑 (u30d51)
[繁簡関係]
(u30d51-uk) (=u30d51) (=u2ff0-u8ba0-u4e3a) (=utc-02145) (=irg2015-03889) (=g-bk101590) (=extd-07709) (=u30d51-jv)
(hkcs_m30d51)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部