GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-000822 (『中華字海』8ページ 22番目) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u4e8b) (u4e8b-07-itaiji-001)
(u4e8b-itaiji-002) (=twedu-a00048-008)
(u4e8b-itaiji-004)
(u4e8b-itaiji-005)
(u4e8b-j) (=zihai-000631) (=u4e8b-ue0100) (=u4e8b-k) (=u4e8b-g) (=u4e8b) (=kx-008524) (=kx-0085024) (=koseki-002910) (=juki-4e8b) (=jmj-006436) (=gt-00319) (=fzyouhei_u4e8b) (=dkw-00241) (=aj1-02244)
(u4e8b-t) (=u4e8b-h) (=lgccc-0047)
(u4e8b-v)
(daitudien-124715)
(daitudien-124716)
(koseki-152650)
(lgccc-0047-var-001)
(sosho-u4e8b-001) (=u2ffb-u31cb-u4e3f) (=daitudien-124717)
(twedu-a00048-007)
(twedu-a00048-012)
(twedu-a00048-013)
(twedu-a00048-014)
(twedu-a00048-017)
(twedu-a00048-018) (=zihai-000738)
(twedu-a00048-019) (=zihai-000822)
(twedu-a00048-021)
(twedu-a02468-022)
(u1b046) (=ninjal-120020010) (=jmj-090073)
(u2ff0-u6c35-u2ff3-u2e8a-u65e5-u53c8)
(u2ff1-u20b9b-cdp-8bab)
(u2ff1-u37b1-cdp-8bab)
(u2ffb-u31cb-u4e36) (=u4e8b-itaiji-003)
(u2ffb-u31cb-u4e36-var-001) (=unstable-bsh-f0f1) (=u4e8b-itaiji-001)
(zihai-000417)
(zihai-000737)
(zihai-001330)
(zihai-013319)
(fitzgerald_u-1b046)
(hkcs_m4e8b)
(hkcs_m4e8b-p02-s00)
(hkcs_u4e8b)
(lizard_u4e8b-s)
(sz_koto-gothic)
(yoshiciv_cursivised-u4e8b)
(yuuji0425_e0041)
異體字: (u4e8a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u4e8a-j) (=u4e8a) (=zihai-000603) (=jmj-006435) (=waseikanji-no-jiten2014-0018) (=u4e8a-ue0100) (=twedu-a00048-007) (=koseki-002890) (=juki-4e8a) (=gt-00315) (=dkw-h0007) (=cdp-8a40) (=aj1-04104)
(u4e8a-var-001)
(u2ffb-u5341-u2ff1-u4e37-u5f50)
(hkcs_m4e8a)
(u525a)
[異體字(漢語大字典)]
(u525a) (=aj1-19191) (=dkw-02041) (=juki-525a) (=koseki-023970) (=u525a-ue0100) (=gt-02644) (=jsp-3343) (=jmj-007544)
(toki-01009930)
(zihai-005407)
(zihai-019048)
(hkcs_m525a)
(u53d3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u53d3) (=zihai-020714) (=u53d3-ue0100) (=aj1-21246) (=koseki-036470) (=juki-53d3) (=u53d3-ue0101) (=jmj-008000)
(u53d3-t) (=twedu-a00048-002) (=twedu-a00500-001)
(dkw-03146)
(toki-01013420) (=u53d3-ue0102)
(fitzgerald_jur112) (=juchen-040302)
(hkcs_m53d3)
(yoshiciv_u53d3)
𠁱 (u20071)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20071-g)
(u20071-jv) (=zihai-000819) (=u20071-i) (=u20071) (=kx-008010) (=kx-0080010) (=koseki-153120) (=jmj-030362) (=gt-00125) (=dkw-00089)
(u20071-t) (=twedu-a00048-001)
(u20071-var-001)
(u20071-var-002) (=cdp-87e7)
(hkcs_m20071)
𠫺 (u20afa)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20afa) (=koseki-035830) (=jmj-031991) (=dkw-03095)
(twedu-a00048-021-3) (=twedu-a01194-006)
(zihai-020242)
𠭆 (u20b46)
[異體字(漢語大字典)]
(u20b46)
(twedu-a00048-005)
(zihai-020822)
𠭏 (u20b4f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b4f)
(koseki-036890) (=dkw-03180)
(twedu-a00048-003)
(zihai-020845)
(hkcs_m20b4f)
𤔇 (u24507)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24507-jv) (=u24507)
(koseki-221600) (=dkw-19676)
(twedu-a00048-004)
𪜃 (u2a703)
[中華字海]
[関連字(その他)]
(u2a703-jv) (=u2a703-g) (=cbeta-14220) (=twedu-a00048-020) (=twedu-a02468-010) (=u2a703) (=zihai-000633)
(u2a703-var-001)
(cbeta-13937)
(u2ffb-u2ff1-u53e3-u5f50-u4e5a)
𰛿 (u306ff)
[その他]
(u306ff-jv) (=u306ff-uk) (=u2ff0-u6c35-u2ff3-u2e8a-u65e5-u53c8) (=utc-01516) (=irg2015-02016) (=u306ff)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部