GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-002641 (『中華字海』26ページ 41番目) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7682) (u7682-08-var-001)
(u7682-g)
(u7682-jv) (=u7682-ue0101) (=u7682-ue0100) (=u7682-kv) (=koseki-254060) (=juki-7682) (=aj1-08566) (=u7682)
(u7682-t) (=u7682-h) (=twedu-a03469-009) (=twedu-b02816-001) (=twedu-a02723)
(u7682-var-001)
(dkw-22685)
(juki-b620) (=u7682-ue0102)
(zihai-002641)
(hkcs_m7682)
(hkcs_m7682-p01-s00)
(hkcs_m7682-p02-s00)
異體字: (u7681)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u7681-04)
(u7681-j) (=u7681) (=fzyouhei_u7681) (=juki-7681) (=u7681-ue0100) (=koseki-254050) (=aj1-16989)
(u7681-k) (=twedu-a03469-008) (=twedu-b02816) (=u7681-t)
(u7681-k04)
(u7681-t04)
(dkw-22684)
(hkcs_m7681)
(hkcs_u7681)
(u8349)
[異體字(民國教育部)]
(u8349-j) (=aj1-02802) (=u8349) (=dkw-30945d) (=fzyouhei_u8349) (=gt-40157) (=j90-4170) (=jmj-021875) (=juki-8349) (=koseki-345420) (=u8349-g) (=u8349-ue0100) (=u8349-ue0101)
(u8349-t) (=twedu-b03776-002) (=twedu-a03469)
(u8349-var-001) (=u8349-ue0102) (=u8349-k) (=koseki-346900) (=juki-b97f) (=gt-40452)
(u8349-var-002) (=twedu-b03776-004) (=gt-69515)
(cbeta-31997)
(dkw-30945)
(juki-b9df) (=u2e3e6) (=jmj-060123) (=extf-06240)
(twedu-a03469-011)
(twedu-a03469-016-2)
(u2ff1-u4491-u65e9) (=twedu-a03469-014) (=gt-71493)
(hkcs_m8349)
(hkcs_m8349-p02-s00)
(hkcs_u8349)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-104)
𣅖 (u23156)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u23156-jv) (=u23156) (=koseki-154640)
(u23156-var-001)
(dkw-13757)
(twedu-b02816-002) (=twedu-a02723-001)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部