GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-020004 (『中華字海』200ページ 4番目) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u4e48) (u4e48-01)
(u4e48-02)
(u4e48-02-var-001)
(u4e48-03)
(u4e48-04)
(u4e48-g) (=zihai-020004) (=chanhenryfaihang_u4e48)
(u4e48-g01)
(u4e48-j) (=kx-0082003) (=koseki-001420) (=aj1-14126) (=u4e48-ue0100) (=dkw-00121) (=juki-4e48) (=kx-008203) (=gt-00169) (=jmj-006382) (=u4e48)
(u4e48-t) (=sawd-30213) (=twedu-a00028) (=twedu-a04765-008)
(u4e48-var-001)
(u4e48-var-002)
(u4e48-var-003)
(hkcs_m4e48)
(hkcs_u4e48)
異體字: (u55ce)
[異體字(漢語大字典)]
(u55ce) (=u55ce-ue0100) (=koseki-046730) (=juki-55ce) (=jmj-008521) (=dkw-04065) (=aj1-16809)
(hkcs_m55ce)
(hkcs_u55ce)
(u5e7a)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u5e7a) (=unstable-u18ccd) (=aj1-04739) (=dkw-09189) (=u5e7a-ue0100) (=u5e7a-k) (=u2f33) (=u2e93) (=koseki-103990) (=juki-5e7a) (=cdp-8b44) (=cbeta-08258) (=jmj-010954)
(u5e7a-01)
(u5e7a-01-var-001)
(u5e7a-01-var-002)
(u5e7a-01-var-003)
(u5e7a-01-var-004)
(u5e7a-01-var-005)
(u5e7a-01-var-006)
(u5e7a-02)
(u5e7a-03)
(u5e7a-07)
(u5e7a-07-var-001)
(u5e7a-07-var-002)
(u5e7a-08)
(u5e7a-08-var-001)
(u5e7a-g)
(u5e7a-g03)
(u5e7a-g04)
(u5e7a-g07)
(u5e7a-h)
(u5e7a-j)
(u5e7a-t) (=twedu-n00055) (=twedu-a03079-002) (=twedu-a00028-001)
(u5e7a-var-002)
(u5e7a-var-004)
(cdp-895c) (=unstable-bsh-f2bb)
(cdp-895c-var-001)
(cdp-895c-var-002) (=u5e7a-var-001)
(cdp-895c-var-003)
(cdp-895c-var-004)
(gt-k16445)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-01-var-001) (=u5e7a-01-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-02-var-001) (=u5e7a-02-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-08-var-001) (=u5e7a-08-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-var-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-var-002) (=cc-216b)
(u2ffa-u53b6-u4e8c)
(u3120) (=c1-2562)
(chanhenryfaihang_u2f33)
(chanhenryfaihang_u5e7a)
(hkcs_m5e7a)
(hkcs_m5e7a-p01-s00)
(hkcs_m5e7a-p02-s00)
(hkcs_m5e7a-p03-s00)
(hkcs_u5e7a)
(hkcs_u5e7a-07)
(univerx_u5e7a)
(u9ebc)
[異體字(民國教育部)]
(u9ebc-g)
(u9ebc-j) (=u9ebc) (=u9ebc-ue0101) (=u9ebc-ue0100) (=koseki-541870) (=juki-9ebc) (=j90-5677) (=dkw-47892) (=aj1-04740)
(u9ebc-t) (=twedu-a04765)
(u9ebc-var-001)
(u9ebc-var-002)
(u9ebc-var-003)
(juki-b0e3) (=u9ebc-ue0102)
(twedu-a04765-007)
(twedu-a04765-009)
(twedu-a04765-012)
(twedu-a04765-019)
(fzyouhei_u9ebc)
(hkcs_m9ebc)
(hkcs_m9ebc-p02-s00)
(hkcs_u9ebc)
(u9ebd)
[←简化字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9ebd-05)
(u9ebd-g) (=nyukan-f78d) (=fzyouhei_u9ebd)
(u9ebd-h)
(u9ebd-itaiji-001)
(u9ebd-j) (=u9ebd) (=u9ebd-ue0101) (=u9ebd-ue0100) (=koseki-541880) (=juki-9ebd) (=dkw-47893) (=aj1-19110)
(u9ebd-t) (=twedu-a04765-017)
(juki-b0e5) (=u9ebd-ue0102)
(u2ff8-u9ebb-u53b6)
(u2ff8-u9ebb-u53b6-var-001)
(zihai-111848)
(zihai-172130)
(hkcs_m9ebd)
(hkcs_u9ebd)
(sz_u9ebd)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部