GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-039112 (『中華字海』391ページ 12番目) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5c40) (u5c40-itaiji-001)
(u5c40-j) (=u5c40-ue0100) (=u5c40-k) (=u5c40-g) (=koseki-086980) (=juki-5c40) (=jmj-010337) (=dkw-07653) (=aj1-01729) (=u5c40)
(u5c40-t)
(sosho-u5c40-001)
(u2ff8-u5382-u2ff1-cdp-8c78-u2ff9-u200cc-u53e3)
(zihai-038527)
(zihai-038528)
(zihai-039112)
(zihai-066216)
(zihai-066347)
(hkcs_m5c40)
(hkcs_m5c40-p02-s00)
(hkcs_m5c40-p02-s01)
(hkcs_u5c40)
(n-gtwinppx_u5c40)
(n-gtwinppx_u5c40-2)
異體字: (u4fb7)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
(u4fb7-j) (=u4fb7) (=zihai-007709) (=u4fb7-ue0100) (=kx-010321) (=kx-0103021) (=koseki-007730) (=juki-4fb7) (=jmj-006739) (=dkw-00648) (=aj1-19152)
(zihai-008045)
(hkcs_m4fb7)
(u8dfc)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[疑難字考釋與研究]
(u8dfc-j) (=u8dfc) (=u8dfc-ue0100) (=koseki-425340) (=juki-8dfc) (=dkw-37548) (=aj1-06803)
(zihai-141613)
(zihai-141835)
(zihai-142039)
(hkcs_m8dfc)
𠯶 (u20bf6)
[漢語俗字叢考]
(u20bf6-i)
(u20bf6-jv) (=u20bf6)
(koseki-039360) (=dkw-03407)
(n-gtwinppx_u20bf6)
𡨅 (u21a05)
[疑難字考釋與研究]
(u21a05-jv) (=u21a05) (=dkw-07167) (=koseki-081440)
𡱈 (u21c48)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21c48) (=koseki-087270)
𢩁 (u22a41)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22a41-jv) (=koseki-132210) (=dkw-11732) (=u22a41)
𫸧 (u2be27)
[漢語俗字叢考]
(u2be27-g) (=g-wz100489)
(u2be27-jv) (=u2be27) (=extd-02824) (=ebag_s057-058)
(u2be27-var-001)
(u2be27-var-002)
(u2ff1-u5f13-u53e3) (=unstable-bsh-f505) (=irg2015-00540)
(u2ff1-u5f13-u53e3-var-001) (=utc-01370)
(u2ff9-u2010e-u53e3)
(u2ff9-u2010e-u53e3-var-001)
(u2ff9-u2010e-u53e3-var-002)
(u2ff9-u2010e-u53e3-var-003)
𭠂 (u2d802)
[その他]
(u2d802-j) (=u2d802) (=extf-02756) (=koseki-132100)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部