GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-145622 (『中華字海』1456ページ 22番目) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8b6f) (u8b6f) (=dkw-36023) (=aj1-06724) (=juki-8b6f) (=koseki-408890) (=u8b6f-k) (=u8b6f-ue0100) (=jmj-024809)
(u8b6f-itaiji-001)
(u8b6f-t)
(u2ff0-u8a00-u20b24) (=unstable-bsh-f15f) (=u8bd1-itaiji-001)
(zihai-145622)
(hkcs_m8b6f)
(hkcs_u8b6f)
(tomm_u8b6f)
異體字: (u8a33)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8a33) (=dkw-35324d) (=aj1-03841) (=juki-8a33) (=koseki-401090) (=u8a33-ue0100) (=waseikanji-no-jiten-1775) (=jmj-024391)
(hkcs_m8a33)
(u8bd1)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8bd1-g) (=u8bd1)
(u8bd1-itaiji-001)
(u8bd1-itaiji-002)
(hkcs_m8bd1)
𧬳 (u27b33)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27b33) (=dkw-36022) (=koseki-408880)
(hkcs_m27b33)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部