GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字表討論編輯歷史

字表:大正12年略字表

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫

作字率 :100% (已作:308字、未作:0字)

字體文件

字形集合

説明

1923年(大正12年)臨時国語調査会選定略字表,共一百五十四字

ソース

略字表

No.字典體略字
1. 勸(u52f8) u52e7
2. 權(u6b0a) u6a29
3. 灌(u704c) u6f45
4. 歡(u6b61) u6b53
5. 觀(u89c0) u89b3
6. 澤(u6fa4) u6ca2
7. 擇(u64c7) u629e
8. 譯(u8b6f) u8a33
9. 驛(u9a5b) n-gtwinppx_u99c5
10. 釋(u91cb) u91c8
11. 變(u8b8a) u5909
12. 戀(u6200) u604b
13. 蠻(u883b) u86ee
14. 灣(u7063) u6e7e
15. 莖(u8396) u830e
16. 徑(u5f91) u5f84
17. 經(u7d93) u7d4c
18. 輕(u8f15) u8efd
19. 倂(u5002) u4f75
20. 塀(ufa39) u5840
21. 甁(u7501) u74f6
22. 餠(u9920) u9905
23. 硏(u784f) u7814
24. 齊(u9f4a) u6589-k
25. 齋(u9f4b) u658b-kv
26. 濟(u6fdf) aj1-20159
27. 劑(u5291) aj1-20084
28. 殘(u6b98) u6b8b
29. 淺(u6dfa) u6d45
30. 賤(u8ce4) u8cce
31. 錢(u9322) u92ad
32. 勞(u52de) u52b4
33. 營(u71df) u55b6
34. 榮(u69ae) u6804
35. 學(u5b78) u5b66
36. 覺(u89ba) u899a
37. 擧(u64e7) u4e3e
38. 譽(u8b7d) u8a89
39. 斷(u65b7) u65ad
40. 繼(u7e7c) u7d99
41. 齒(u9f52) u6b6f
42. 齡(u9f61) u9f62
43. 濕(u6fd5) u6e7f
44. 顯(u986f) u9855
45. 窗(u7a97-var-002) u7a93
46. 總(u7e3d) u7dcf
47. 屬(u5c6c) u5c5e
48. 囑(u56d1) u5631
49. 爲(u7232) u70ba-itaiji-004
50. 僞(u50de) u507d-itaiji-001
51. 帶(u5e36) u5e2f
52. 滯(u6eef) u6ede
53. 參(u53c3) u53c2
54. 慘(u6158) u60e8
55. 兩(u5169) u4e21
56. 滿(u6eff) u6e80
57. 發(u767c) u767a
58. 廢(u5ee2) u5ec3
59. 鼠(u9f20-t) u9f21
60. 獵(u7375-h) u731f
61. 亂(u4e82) u4e71
62. 辭(u8fad) u8f9e
63. 潛(u6f5b) u6f5c
64. 贊(u8d0a) u8cdb
65. 走(u8d70) u8d71
66. 徒(u5f92) shincho-03365
67. 從(u5f9e) u5f93-itaiji-003
68. 縱(u7e31) u260b5
69. 惱(u60f1) u60a9
70. 腦(u8166) u8133
71. 處(u8655) u51e6
72. 據(u64da) u62e0
73. 擔(u64d4) u62c5
74. 膽(u81bd) u80c6
75. 來(u4f86) u8012-g
76. 麥(u9ea5) u9ea6
77. 壽(u58fd) u5bff
78. 鑄(u9444) u92f3
79. 數(u6578-k) u6570
80. 樓(u6a13) u697c
81. 樂(u6a02) u697d
82. 藥(u85e5) u85ac
83. 讀(u8b80) u8aad
84. 續(u7e8c) u7d9a
85. 龍(aj1-14087) u7adc
86. 瀧(u7027-ue0106) u6edd
87. 隨(u96a8) u968f-var-001
88. 髓(u9ad3) u9ac4-var-001
89. 鹿(u9e7f) shincho-15146
90. 麗(u9e97) u20a95-itaiji-001
91. 聽(u807d) u8074
92. 廳(u5ef3) u5ef0
93. 虛(u865b) u865a
94. 戲(u6232) u622f
95. 遲(u9072-var-003) u9045-var-001
96. 解(u89e3) u89e7-g
97. 獨(u7368) u72ec
98. 疊(u758a) u7582
99. 攝(u651d) u6442-ue0101
100. 蟲(u87f2) u866b
101. 蠶(u8836) u8695
102. 假(u5047) u4eee
103. 兒(u5152) u5150
104. 刻(koseki-023350) u20707
105. 勵(u52f5) u52b1-itaiji-001
106. 嘗(u5617) u751e
107. 國(u570b) u56ef
108. 圍(u570d) u56f2
109. 圓(u5713) u5186
110. 圖(u5716) u56f3
111. 壹(u58f9) u58f1
112. 實(u5be6) u5b9f
113. 寫(u5beb) u5199-var-003
114. 寶(u5bf6) u5b9d
115. 控(u63a7) u6263
116. 敍(u654d) u6558
117. 條(u689d) u6761
118. 樣(u6a23) u69d8
119. 歸(u6b78) u5e30
120. 氣(u6c23) u6c15-var-001
121. 爐(u7210) u7089
122. 犧(u72a7) u72a0
123. 獻(u737b) u732e
124. 畫(u756b) u753b-t
125. 畱(u7571) u7544
126. 盡(u76e1) u5c3d-var-002
127. 禮(u79ae) ufa18
128. 稱(u7a31) u79f0
129. 絲(u7d72) u7cf8
130. 缺(u7f3a) u6b20
131. 聲(u8072) u58f0
132. 臺(u81fa) u53f0
133. 舊(u820a) u65e7
134. 萬(u842c) u4e07
135. 號(u865f) u53f7-var-001
136. 證(u8b49) u8a3c
137. 豐(u8c50) u8c4a
138. 辨(u8fa8) u5f01-var-001
139. 辯(u8faf) u5f01-var-001
140. 遞(u905e) u9013-var-001
141. 邊(u908a) u8fba-var-001
142. 醫(u91ab) u533b
143. 鐵(u9435) u9244
144. 關(u95dc) u95a2-g
145. 雙(u96d9-ue0101) u53cc
146. 靈(u9748) u970a
147. 餘(u9918) u4f59
148. 館(u9928-k) u8218
149. 體(u9ad4) u4f53
150. 鬭(u9b2d) u9b2a
151. 鹽(u9e7d) u5869
152. 點(u9ede) u70b9
153. 黨(u9ee8) u515a
154. 龜(u9f9c) u4e80