GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字表討論編輯歷史

字表:798個漢字簡化表草案

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫

作字率 :100% (已作:1782字、未作:0字)

字體文件

字形集合

  • 出典

    • 中國文字改革委員會〈798個漢字簡化表草案〉,《中國語文》,1955年第1期。

一部

No.通用簡化
1. 並(u4e26) u5e76

乙部

No.通用簡化
2. 乾(u4e7e) u5e72原註:"乾"用於"乾坤""乾隆"的時候仍舊作"乾"。
3. 亂(u4e82) u4e71

人部

No.通用簡化
4. 份(u4efd) u5206-var-001
5. 伙(u4f19) u706b
6. 佈(u4f48) u5e03
7. 佔(u4f54) u5360
8. 佰(u4f70) u4f2f
9. 併(u4f75) u5e76
10. 係(u4fc2) u7cfb
11. 侯(u4faf) u77e6
12. 候(u5019) u77e6
13. 倖(u5016) u5e78
14. 倆(u5006) u20213
15. 個(u500b) u4e2a
16. 倉(u5009) u4ed3
17. 偉(j83-304e) u4f1f
18. 備(u5099) u5907
19. 傘(u5098) u4f1e
20. 傢(u50a2) u5bb6
21. 僂(u50c2) u507b-var-001
22. 傭(u50ad) u4f63
23. 傷(u50b7) u4f24
24. 僅(u50c5) u4ec5
25. 僑(u50d1) u4fa8
26. 僞(u50de) u4f2a
27. 像(u2f80b) u8c61
28. 僕(u50d5) u4ec6
29. 僚(u50da) u201a8
30. 儈(u5108) u4fa9
31. 儉(u5109) u4fed-var-001
32. 價(u50f9) u4ef7
33. 儀(u5100) u4eea
34. 儂(u5102) u4fac
35. 億(u5104-ue0102) u4ebf
36. 儒(u5112) u3435
37. 儘(u5118) u4fad
38. 優(u512a) u4f18
39. 償(u511f) u507f-var-002

儿部

No.通用簡化
40. 兔(u5154-var-007) u514e
41. 兒(u5152) u513f

入部

No.通用簡化
42. 兩(u5169) u4e21

冫部

No.通用簡化
43. 冰(u51b0) u6c37
44. 凍(u51cd) u51bb
45. 凟(u51df-g) u300ff

几部

No.通用簡化
46. 凰(u51f0) u7687

刀部

No.通用簡化
47. 剋(u524b) u514b
48. 剛(u525b) u521a-g
49. 剮(u526e) u5250
50. 副(u526f) u4ed8
51. 創(u5275) u521b
52. 剷(u5277) u5277-itaiji-001
53. 劃(u5283) u5212
54. 劇(u5287) u5267
55. 劍(u528d) u5251-var-001
56. 劉(u5289) u5218
57. 劊(u528a) u523d
58. 劑(u5291) u5242-var-001

力部

No.通用簡化
59. 勁(u52c1) u2ff0-u3086e-u529b
60. 務(u52d9) u52a1
61. 動(u52d5) u52a8
62. 勞(u52de) u52b3
63. 勝(u52dd-var-001) u80dc
64. 勢(u52e2) u52bf
65. 勵(u52f5) u52b1
66. 勸(u52f8) u529d

匸部

No.通用簡化
67. 區(u5340) u533a
68. 匯(u532f) u6c47-ue0100

十部

No.通用簡化
69. 協(u5354) u534f

厂部

No.通用簡化
70. 厭(u53ad) u538c
71. 厲(u53b2) u5389

厶部

No.通用簡化
72. 私(u79c1) u53b6
73. 參(u53c3) u53c2

又部

No.通用簡化
74. 叢(u53e2) u4ece

口部

No.通用簡化
75. 啟(u5553) u542f-gu542f非。
76. 喬(u55ac) u4e54
77. 喪(u55aa) u4e27
78. 嗇(u55c7) u556c
79. 嗆(u55c6) u545b
80. 嘍(u560d) u55bd-var-001
81. 嘗(u5617) u5c1d-var-002
82. 嘔(u5614) u5455
83. 嘰(u5630-var-001) u53fd
84. 嘯(u562f) u5628
85. 噹(u5679) u2a83d
86. 噸(u5678) u5428
87. 嘴(u5634) u5480
88. 嚇(u5687) u5413
89. 嚮(u56ae) u5411
90. 嚨(u56a8-ue0102) u5499-var-001
91. 嚴(u56b4) u2ff1-u5405-u5382u4e25非。
92. 囉(u56c9) u5570
93. 囌(u56cc) u2ff0-u53e3-u82cf
94. 囑(u56d1) u5631

囗部

No.通用簡化
95. 圍(u570d-ue0103) u56f4
96. 園(u5712) u56ed
97. 圓(u5713) u5143
98. 團(u5718) u56e2
99. 圖(u5716) u555au56fe非。

土部

No.通用簡化
100. 堅(u5805) u575a
101. 執(u57f7) u6267
102. 堂(u5802) u5763
103. 報(u5831) u62a5
104. 塊(u584a) u5757
105. 塲(u5872) u362f
106. 塵(u5875) koseki-085120u5c18
107. 墊(u588a) u57ab
108. 墳(u58b3) u575f
109. 壇(u58c7) u575b
110. 墾(u58be) u57a6
111. 壓(u58d3) u538b
112. 壞(u58de) u574f
113. 壟(u58df) u5784-var-001
114. 壤(u58e4) u5735
115. 壩(u58e9) u57bb

士部

No.通用簡化
116. 壯(u58ef) u58ee
117. 壽(u58fd) u5bff

夕部

No.通用簡化
118. 夢(u5922) u68a6

大部

No.通用簡化
119. 套(u5957) u5957-itaiji-003
120. 奪(u596a) u593a
121. 奩(u5969-var-003) u5333-itaiji-002u5941非。
122. 獎(u734e) u596c-ue0103u5956非。
123. 奮(u596e) u594b

女部

No.通用簡化
124. 妝(u599d) u5986
125. 姪(u59ea) u4f84
126. 姦(u59e6) u5978
127. 婦(u5a66-var-001) u5987
128. 婁(u5a41) u5a04-var-003
129. 嬌(u5b0c) u5a07-var-001

子部

No.通用簡化
130. 孫(u5b6b) u5b59
131. 學(u5b78) u5b66

宀部

No.通用簡化
132. 寃(u5bc3) u2ff1-u5b80-u514e
133. 寐(u5bd0-k) u2ff1-u5b80-u2ff0-u4e2c-u672a
134. 寢(u5be2) u5bd1
135. 寧(uf95f) u21a34u5b81非。
136. 實(u5be6) nyukan-f11b
137. 寫(u5beb) u5199-itaiji-002u5199非。
138. 寳(u5bf3) u5b9d
139. 寵(u5bf5-ue0103) u5ba0-var-002u5bf5非。

寸部

No.通用簡化
140. 將(u5c07) aj1-13832u5c06-g非。
141. 對(u5c0d) u5bf9
142. 尋(u5c0b-k) u5bfbu5c0b非。
143. 導(u5c0e-ue0101) u2ff1-u5200-u5bf8u5c0e u5bfc非。

尢部

No.通用簡化
144. 尷(u5c37-var-001) u21bcbu5c34非。

尸部

No.通用簡化
145. 屍(u5c4d) u5c38
146. 屢(u5c62) u5c61-var-002
147. 層(ufa3b) u5c42u5c64非。
148. 屬(u5c6c) u5c5e

山部

No.通用簡化
149. 崗(u5d17) u5188
150. 嶇(u5d87) u5c96
151. 嶼(u5dbc) u5c7f-gu5c7f非。
152. 嶽(u5dbd) u5cb3
153. 巒(u5dd2) u5ce6-var-001
154. 巖(u5dd6) u5ca9

巾部

No.通用簡化
155. 帥(u5e25) u5e05
156. 師(u5e2b) u5e08
157. 帳(u5e33) u5e10-var-002
158. 幫(u5e6b) u5e2e
159. 幣(u5e63-ue0101) u5e01
160. 幟(u5e5f-ue0102) u5e1c

干部

No.通用簡化
161. 幹(u5e79) u2b889u5e72非。

幺部

No.通用簡化
162. 幾(u5e7e) u51e0

广部

No.通用簡化
163. 廟(u5edf) u5e99
164. 廠(u5ee0-k) u5382
165. 廢(u5ee2) u5e9f-var-004
166. 龐(koseki-551620) u5e9e-var-002u9f90非。
167. 廬(u5eec) u5e90-var-003
168. 廳(u5ef3) u539bu5385非。

弓部

No.通用簡化
169. 張(u5f35) u5f20-var-002
170. 彆(u5f46) u522b
171. 彌(u5f4c) u5f25-g
172. 彎(u5f4e) u5f2f-var-002

彳部

No.通用簡化
173. 後(u5f8c) u540e
174. 徑(u5f91) u2d6e9-var-001u5f84非。
175. 從(u5f9e) u4ece
176. 復(u5fa9) u590d
177. 徧(shincho-03380) u904d-var-002
178. 微(u5fae-g) u2304b

心部

No.通用簡化
179. 悵(u60b5) u6005-var-001
180. 惱(u60f1) u607c
181. 愛(u611b) u7231
182. 態(u614b) u6001
183. 慘(u6158) u60e8
184. 慶(u6176) u5e86
185. 憂(u6182) u2ff1-cdp-8cd4-u53cbu5fe7非。
186. 憐(u6190) u601c-g
187. 慾(u617e) u6b32
188. 慮(u616e) u616e-itaiji-003u8651非。
189. 憑(u6191) u51ed
190. 憶(u61b6-ue0102) u5fc6
191. 應(u61c9) u5e94-var-002
192. 懇(u61c7) u6073
193. 懷(u61f7) u6000
194. 懲(u61f2) u60e9
195. 懸(u61f8) u60ac-var-001
196. 懼(u61fc) u60e7-itaiji-001u60e7非。
197. 戀(u6200) u604b-var-001

戈部

No.通用簡化
198. 戰(u6230) u6218
199. 戲(u6232) u620f

手部

No.通用簡化
200. 招(u62db) u53ec
201. 挖(u6316) u7a75
202. 捍(u634d) u625e
203. 掛(u639b) u6302
204. 捨(u6368-g) u820d
205. 採(aj1-13784) j78-3a53
206. 捲(u6372) u5377
207. 掃(u6383-ue0101) u626b
208. 搶(u6436) u62a2
209. 摳(u6473) u62a0
210. 摟(u645f) u6402-var-001
211. 摺(u647a) u62a7
212. 撈(u6488) u635e
213. 撚(u649a) u637b
214. 撲(u64b2) hkcs_u6251
215. 撥(u64a5) u62e8
216. 撩(u64a9) u22a6a
217. 據(u64da) u636e
218. 撿(u64bf) u6361-var-001
219. 擇(u64c7) u62e9
220. 擅(u64c5) u628e
221. 擁(u64c1) u62e5
222. 擋(u64cb) u6321
223. 擔(u64d4) u62c5
224. 擠(u64e0) u6324-var-002
225. 擰(u64f0) u2ff0-u624c-u21a34u62e7非。
226. 擬(u64ec) u62df
227. 擊(u64ca) u2ff1-u571f-u5c71
228. 擴(u64f4) u6269-var-001
229. 擾(u64fe) u6270
230. 擺(u64fa) u6446
231. 攬(u652c) u63fd-itaiji-002u63fd非。
232. 攀(u6500) u6273
233. 攏(u650f) u62e2-var-001
234. 攙(u6519) u6400
235. 攜(u651c) u643a
236. 攝(u651d) u6444
237. 攢(u6522) u6505
238. 攤(u6524) u644a
239. 攪(u652a) u64b9-j

攴部

No.通用簡化
240. 數(uf969) u6570
241. 敵(u6575-ue0102) u654c
242. 敷(u6577) u65c9
243. 斂(u6582) u655b-var-001

斤部

No.通用簡化
244. 斷(u65b7) u65ad

方部

No.通用簡化
245. 於(u65bc) u4e8e

日部

No.通用簡化
246. 時(u6642) u65f6
247. 晉(u6649) u664b
248. 晝(u665d) u663c
249. 曆(u66c6) u5386
250. 曬(u66ec) u6652

曰部

No.通用簡化
251. 會(u6703) u4f1a

木部

No.通用簡化
252. 東(u6771) u4e1c
253. 條(u689d) u6761
254. 桿(u687f) u6746
255. 棗(u68d7) u67a3
256. 棧(u68e7) u6808
257. 棟(u68df) u680b
258. 楓(u6953) u67ab
259. 棄(u68c4-var-002) u5f03
260. 業(u696d) u53f6u4e1a非。
261. 榮(u69ae) u8363
262. 槍(u69cd) u67aa
263. 樣(u6a23) u6837
264. 標(u6a19) u6807
265. 樓(u6a13) u697c-var-001
266. 樂(u6a02) u4e50
267. 槳(u69f3) u69f3-itaiji-002u6868非。
268. 樞(u6a1e) u67a2
269. 樁(u6a01) u6869
270. 橋(u6a4b) u6865
271. 機(u6a5f) u673a
272. 樹(u6a39) u6811
273. 橘(u6a58) u6854
274. 樸(u6a38) hkcs_u6734
275. 檔(u6a94) u6863
276. 檢(u6aa2) u68c0
277. 檀(u6a80) u679f
278. 櫃(u6ac3) u67dc
279. 檸(u6ab8) u6ab8-itaiji-001u67e0非。
280. 檯(u6aaf) u67b1u53f0非。
281. 檳(u6ab3) u69df
282. 權(u6b0a) u6743
283. 欖(u6b16) u6984-itaiji-002u6984非。

欠部

No.通用簡化
284. 款(u6b3e) u6b35
285. 歐(u6b50) u6b27
286. 歡(u6b61) u6b22

止部

No.通用簡化
287. 歲(u6b72) u5c81
288. 歷(u6b77) u5386
289. 歸(u6b78) u5f52

歹部

No.通用簡化
290. 歿(u6b7f) u6c92u6b81非。
291. 殘(u6b98) u6b8b-g
292. 殮(u6bae) u6b93-var-001
293. 殭(u6bad) u50f5
294. 殯(u6baf) u6ba1
295. 殲(u6bb2) u6b7c

殳部

No.通用簡化
296. 殺(u6bba-k) u6740-var-004u6bba非。
297. 殼(u6bbc) u58f3-ue0102u58f3非。
298. 毆(u6bc6) u6bb4

毛部

No.通用簡化
299. 氊(u6c0a) u6be1

气部

No.通用簡化
300. 氣(u6c23) u6c14

水部

No.通用簡化
301. 淺(u6dfa) u6d45-g
302. 淵(u6df5) u6e0a
303. 湧(u6e67-ue0102) u6d8c
304. 滅(u6ec5) u706d
305. 滄(u6ec4) u6ca7
306. 滲(u6ef2) u6e17
307. 漚(u6f1a) u6ca4
308. 漲(u6f32) u6da8-itaiji-002
309. 滬(aj1-07995) u6caa-g
310. 漢(u6f22-g) u6c49
311. 漆(u6f06) u67d2
312. 滷(u6ef7) u9e75u5364非。
313. 潑(u6f51) u6cfc
314. 漿(u6f3f) u2456f-var-001u6d46非。
315. 澇(u6f87) u6d9d
316. 潛(u6f5b-g) u6f5c
317. 潦(u6f66) u23c7e
318. 澤(u6fa4) u6cfd
319. 濃(u6fc3) u6d53
320. 潔(u6f54-var-003) u6d01
321. 濁(u6fc1) u6d4a
322. 澱(u6fb1) u6dc0
323. 濟(u6fdf) u6d4e-var-002
324. 濱(u6ff1) u6ee8
325. 濘(u6fd8) u2ff0-u6c35-u21a34u6cde-g非。
326. 濤(u6fe4) u6d9b
327. 濫(u6feb) u6ee5-var-001u6ee5非。
328. 濕(u6fd5) u6e7f
329. 澀(u6f80) u6da9
330. 瀉(u7009) u6cfb-var-002u6cfb非。
331. 瀏(u700f) u6d4f
332. 濺(u6ffa) u6e85-var-001u6e85非。
333. 濾(u6ffe) u6ffe-itaiji-001u6ee4非。
334. 瀋(u700b) u6c88u6e16非。
335. 瀘(u7018) u6cf8
336. 灘(u7058) u6ee9
337. 灑(u7051) u6d12
338. 灣(u7063) u5f2f-var-002u6e7e非。

火部

No.通用簡化
339. 煞(u715e) u6740-var-004
340. 熱(u71b1) u70ed
341. 燈(u71c8) u706f
342. 燉(u71c9) u7096
343. 勳(u52f3) u52db
344. 燃(u71c3) u7136
345. 營(u71df) u8425
346. 燭(u71ed) u70db
347. 燦(u71e6) u7cb2u707f非。
348. 燼(u71fc) u70ec
349. 爐(u7210) u7089-g

爪部

No.通用簡化
350. 爲(u7232) u4e3a

父部

No.通用簡化
351. 爺(u723a-ue0102) u7237

爻部

No.通用簡化
352. 爾(u723e) u5c14

爿部

No.通用簡化
353. 牀(u7240) u5e8a
354. 牆(u7246) u2ff0-u4e2c-u556cu5899非。

片部

No.通用簡化
355. 牘(u7258) u724d-var-002

牛部

No.通用簡化
356. 牽(u727d) u2aeae-var-001u7275非。
357. 犢(u72a2) u728a-var-001
358. 犧(u72a7) u727a

犬部

No.通用簡化
359. 猶(u7336-k) u72b9
360. 獅(u7345) u72ee
361. 猻(u733b) u72f2
362. 獨(u7368) u72ec
363. 獲(u7372) u83b7
364. 獰(u7370) u7370-itaiji-001u72de非。
365. 獵(u7375-t) u730e
366. 獸(u7378) u517d
367. 獻(u737b) u732e

玉部

No.通用簡化
368. 瑙(u7459) u7459-itaiji-002
369. 璃(u7483) u79bb
370. 環(u74b0-g) u73af
371. 瓊(u74ca-var-002) u743c
372. 瓏(koseki-239290) u73d1-var-001u74cf非。

瓦部

No.通用簡化
373. 甕(u7515) u74ee

生部

No.通用簡化
374. 產(u7522) u4ea7-05-var-001

田部

No.通用簡化
375. 畝(u755d) u4ea9
376. 異(u7570) u5f02-g
377. 畫(u756b) u753b-g
378. 當(u7576) u5f53
379. 疇(u7587) u7574
380. 疆(u7586) u757a
381. 疊(u758a) u8fed-ue0101

疋部

No.通用簡化
382. 疋(u758b) u5339

疒部

No.通用簡化
383. 疫(u75ab) u24d25
384. 瘋(u760b) u75af-var-001
385. 瘧(u7627) u759f
386. 瘡(u7621) u75ae-var-001
387. 瘻(u763b) u6f0fu7618非。
388. 癆(u7646) u75e8-var-001
389. 療(u7642) u7597
390. 癡(u7661) u75f4
391. 癢(u7662) u75d2
392. 癤(u7664-k) u7596-itaiji-003u7596非。
393. 癥(u7665) u75c7
394. 癰(u7670) u2ff8-u7592-u9095u75c8非。
395. 癱(u7671) u762b

癶部

No.通用簡化
396. 發(u767c) u53d1-var-003

皮部

No.通用簡化
397. 皺(u76ba) u76b1

皿部

No.通用簡化
398. 監(u76e3) shincho-07696u76d1非。
399. 盡(u76e1) u5c3d
400. 盤(u76e4-t) u76d8u76e4-g u76d8-g非。
401. 盧(u76e7) u5362

目部

No.通用簡化
402. 眾(ichitenfont_u773e) u4f17
403. 睏(u774f) u56f0
404. 瞭(u77ad) zihai-104616
405. 朦(u77c7) u8499

矢部

No.通用簡化
406. 矯(u77ef) u77eb

石部

No.通用簡化
407. 砲(u7832-g) u70ae
408. 硃(u7843) u6731
409. 礎(u790e) u7840
410. 礙(u7919) u788d
411. 礦(u7926) u77ff-var-001
412. 礫(u792b) u783e
413. 礬(u792c) u51e1u77fe非。

示部

No.通用簡化
414. 祇(u7947) u53ea
415. 禍(u798d-k) u7978-var-001
416. 禦(u79a6) u5fa1
417. 禮(u79ae) ufa18

禾部

No.通用簡化
418. 稱(u7a31-ue0101) u79f0-g
419. 種(u7a2e) u79cd
420. 穀(u7a40) u8c37
421. 穡(u7a61) u7a51
422. 穢(u7a62) u79fd
423. 穩(u7a69) u7a33-var-002

穴部

No.通用簡化
424. 窩(u7aa9) u7a9d-var-001
425. 窪(u7aaa) u6d3c
426. 窮(u7aae-ue0101) u7a77
427. 竄(u7ac4) u7a9c
428. 竅(u7ac5) u7a8d
429. 竈(u7ac8) u7076
430. 竊(u7aca) u7a83

竹部

No.通用簡化
431. 第(u7b2c) u82d0
432. 答(u7b54) u8345
433. 等(u7b49) u44c1
434. 筆(u7b46) u7b14
435. 箋(u7b8b) u7b3a
436. 算(u7b97) hkcs_m7958
437. 節(aj1-13879) u8282
438. 篇(u7bc7) u8439-g
439. 範(u7bc4) u2b223
440. 篩(u7be9) u7b5b
441. 築(u7bc9) u7b51
442. 簍(u7c0d) u7bd3-var-001
443. 簫(u7c2b) u7c18u7bab非。
444. 簽(u7c3d) u7b7e
445. 籌(u7c4c) u7b79
446. 籃(u7c43) u7bee-var-001u7bee非。
447. 籠(koseki-299170) u7b3c-var-002
448. 籤(u7c64) u7b7e
449. 籬(u7c6c) u7bf1
450. 籮(u7c6e) u7ba9
451. 籲(u7c72) u4e8eu5401非。

米部

No.通用簡化
452. 梁(u7cb1) u7cae
453. 糠(u7ce0) u7c87
454. 糧(u7ce7) u7cae
455. 糰(u7cf0) u7cf0-itaiji-002u56e2非。
456. 糴(u7cf4) u7c74
457. 糶(u7cf6) u7c9c

糸部

No.通用簡化
458. 經(u7d93) shincho-08896u7ecf非。
459. 緊(u7dca) u7d27-var-002
460. 網(u7db2) u7f51
461. 綱(u7db1) u42c4-var-001u7eb2非。
462. 線(u7dda) u7ebf-var-002u7ebf非。
463. 緯(u7def) u7eac-itaiji-002u7eac非。
464. 練(u7df4-k) u7ec3-itaiji-003u7ec3非。
465. 縐(u7e10) u42d3u7ec9非。
466. 縣(u7e23) u53bf-var-001
467. 總(u7e3d) u603b
468. 縷(u7e37) u7f15-var-002u7f15非。
469. 繃(u7e43) u7db3-ue0102u7ef7非。
470. 縱(u7e31) u25fbau7eb5非。
471. 織(u7e54-ue0102) u25fd7u7ec7非。
472. 縴(u7e34) u2ff0-u7cf8-u2aeaeu7ea4非。
473. 繡(u7e61) u7d89u7ee3非。
474. 繫(u7e6b) u7cfb
475. 繹(u7e79) u2ff0-u7cf8-u20b24u7ece非。
476. 繩(u7e69-var-001) koseki-308790u7ef3非。
477. 繪(u7e6a) u7d75u7ed8非。
478. 繭(u7e6d) u8327
479. 繳(u7e73) u4ea4-ku7f34非。原註:"繳"用於"繳获"的時候仍舊作"繳"。
480. 繽(u7e7d) u2ff0-u7cf8-u5bbeu7f24非。
481. 繼(u7e7c) u7d99u7ee7非。
482. 纏(sdjt-12539) u7dfeu7f20非。
483. 纍(u7e8d) u7d2f
484. 續(u7e8c) u7eed-var-003aj1-14186 u7eed非。
485. 纔(u7e94) u624d
486. 纖(u7e96) u42b9u7ea4非。
487. 纜(u7e9c) sdjt-12493u7f06非。

缶部

No.通用簡化
488. 罎(u7f4e) u575b

网部

No.通用簡化
489. 罷(u7f77) u7f62
490. 羅(u7f85) u7f57

羊部

No.通用簡化
491. 義(u7fa9) u4e49

羽部

No.通用簡化
492. 習(u7fd2) u4e60

耒部

No.通用簡化
493. 耬(u802c) u8027-var-001

耳部

No.通用簡化
494. 聖(u8056-itaiji-001) u5723
495. 騁(u8058) u7539
496. 聲(u8072) u58f0
497. 聯(u806f) u8054
498. 聰(u8070) u806a
499. 職(u8077-ue0103) u804c
500. 聽(u807d) u542c
501. 聾(u807e-var-003) u804b-var-001u807e非。

聿部

No.通用簡化
502. 肅(u8085) u7c9bu8083非。

肉部

No.通用簡化
503. 脈(u8108-g) u8109-ue0101
504. 胸(u80f8) u5308
505. 腎(u814e) u80be
506. 脹(u8139) u80c0-var-001
507. 膽(u81bd) u80c6
508. 腦(u8166) u8111
509. 腫(u816b) u80bf
510. 膛(u819b) u2ff0-u6708-u5763
511. 膚(u819a) u819a-itaiji-001u80a4非。
512. 膠(u81a0) u3b35
513. 臉(u81c9) u8138-var-001
514. 膾(u81be) u810d
515. 膿(u81bf) u8113
516. 臍(u81cd) u8110-var-003
517. 臘(u81d8-var-001) u814a
518. 臟(u81df) u810f

臣部

No.通用簡化
519. 臨(u81e8) zihai-001442u4e34非。

臼部

No.通用簡化
520. 與(u8207-g) u4e0e-g
521. 興(u8208) u5174
522. 舉(u8209) u4e3e
523. 舊(u820a) u65e7

舟部

No.通用簡化
524. 艙(u8259) u8231-var-001
525. 艦(u8266) u2ff0-u821f-u76d1-var-003u8230非。

艮部

No.通用簡化
526. 艱(u8271-var-001) u8270

色部

No.通用簡化
527. 艷(u8277) toki-01076130

艸部

No.通用簡化
528. 芻(u82bb) u520d
529. 莊(u838a) u5e84
530. 莖(u8396) shincho-10049u830e非。
531. 菓(u83d3) u679c
532. 華(u83ef) u534e
533. 萬(u842c) u4e07
534. 葦(u8466) u82c7
535. 蓋(u84cb) u76d6
536. 蓆(u84c6) u5e2d
537. 蒼(u84bc) u82cd
538. 蔴(u8534) u9ebb-k
539. 蕎(u854e) u835e
540. 薑(u8591) u59dc
541. 薦(u85a6) u8350
542. 薔(u8594) u8537
543. 蕭(u856d) u8096-ku8427非。
544. 薺(u85ba) u8360-var-002
545. 藍(u85cd) u5170u84dd非。
546. 藏(u85cf) u85cf-itaiji-004
547. 藥(u85e5) u846f
548. 藝(u85dd) u827a
549. 蘇(u8607) u82cf
550. 蘆(u8606) u82a6-g
551. 蘋(u860b) u5e73-ku82f9非。
552. 蘿(u863f) u841d

虍部

No.通用簡化
553. 處(u8655) u5904
554. 號(u865f-g) u53f7
555. 虜(u865c) uf936-itaiji-001u864f非。
556. 虧(u8667) u4e90

虫部

No.通用簡化
557. 蝸(u8778) u8717
558. 蝨(u8768) u8671
559. 蝦(u8766) u867e
560. 螢(u87a2) u8424
561. 螄(u8784) u86f3
562. 螻(u87bb) u877c-var-001
563. 螳(u87b3) u30cc7-jv
564. 蟲(u87f2) u866b
565. 蠍(u880d) u874e
566. 蟻(u87fb) u8681
567. 蠅(u8805) koseki-378030u8747非。
568. 蠔(u8814) u869d
569. 蠟(u881f-t) u8721
570. 蠹(u8839) u8799
571. 蠶(u8836) u8695
572. 蠻(u883b) u86ee-v

血部

No.通用簡化
573. 衊(u884a) u8511

行部

No.通用簡化
574. 術(u8853-k) u672e
575. 衝(u885d) u51b2
576. 衛(u885b) u536b

衣部

No.通用簡化
577. 補(u88dc) u8865
578. 裏(u88cf) u91cc
579. 褂(u8902) u88bf
580. 裝(u88dd) u88c5
581. 褻(u893b) u4eb5
582. 襠(u8960) u88c6
583. 襖(u8956-var-001) u8884
584. 襪(u896a-ue0101) u889c
585. 襬(u896c) u6446
586. 襯(u896f) u886c
587. 襲(koseki-394620) u88ad-var-002

西部

No.通用簡化
588. 覆(u8986) u590d

見部

No.通用簡化
589. 覩(u89a9) u7779-g
590. 覺(u89ba) u899au89c9非。
591. 覽(u89bd) u89a7-itaiji-005u89c8非。
592. 觀(u89c0) u898cu89c2非。

角部

No.通用簡化
593. 觸(u89f8) u89e6

言部

No.通用簡化
594. 註(u8a3b) u6ce8-ue0101
595. 誤(u8aa4-k) u60aeu8bef非。
596. 認(u8a8d-k) u8a8d-itaiji-002u8ba4非。
597. 論(u8ad6) u8bba-var-001u8bba非。
598. 諷(u8af7) u8af7-itaiji-001u8bbd非。
599. 諱(u8af1) u8af1-itaiji-002u8bb3非。
600. 講(u8b1b-k) u8bb2-itaiji-001u8bb2非。
601. 謅(u8b05) u2ff0-u8a01-u520du8bcc非。
602. 謳(u8b33) u27985u8bb4非。
603. 證(u8b49) u8a3cu8bc1非。
604. 識(u8b58-ue0102) u46cau8bc6非。
605. 譏(u8b4f) u8ba5-itaiji-001u8ba5非。
606. 譯(u8b6f) u8bd1-itaiji-001u8bd1非。
607. 議(u8b70) u8bae-itaiji-001u8bae非。
608. 譽(u8b7d) u8a89
609. 讒(u8b92) u8c17-itaiji-002u8c17非。
610. 護(u8b77) u62a4-g
611. 變(u8b8a) u53d8-var-005
612. 讀(u8b80) u8bfb-itaiji-003u8bfb非。
613. 讓(u8b93) u2ff0-u8a00-u4e0au8ba9非。
614. 讚(u8b9a) u8cdbu8d5e非。

豆部

No.通用簡化
615. 豈(u8c48) u5c82-var-001u5c82非。
616. 豎(u8c4e) sdjt-16127u7ad6非。
617. 豐(u8c50) aj1-15386

豸部

No.通用簡化
618. 貌(u8c8c) u7683
619. 貓(u8c93) u732b

貝部

No.通用簡化
620. 貳(u8cb3) u5f0d-ue0102
621. 買(u8cb7) u4e70-var-001
622. 賓(u8cd3) u5bbe
623. 賬(u8cec) u8cec-itaiji-002
624. 質(u8cea) u8cad-gu8d28非。
625. 賣(u8ce3) u5356-var-003
626. 賢(u8ce2) u4768u8d24非。
627. 賤(u8ce4) u8d31-itaiji-001u8d31非。
628. 贊(u8d0a) u8cdbu8d5e非。
629. 贖(u8d16) u8d4e-itaiji-002u8d4e非。
630. 臟(u8d1c) u8ccdu8d43非。

走部

No.通用簡化
631. 趕(u8d95) u8d76
632. 趙(u8d99) u8d75-itaiji-001u8d75非。
633. 趨(u8da8) u8d8b

足部

No.通用簡化
634. 跡(u8de1) u8ff9
635. 踐(u8e10) u8df5-g
636. 踴(u8e34) u8e0a
637. 蹟(u8e5f) u8ff9
638. 蹻(u8e7b) u2b3cb
639. 躊(u8e8a) u8e0c

身部

No.通用簡化
640. 軀(u8ec0-var-002) u8eaf-var-002

車部

No.通用簡化
641. 輕(u8f15) zihai-135729u8f7b非。
642. 輪(u8f2a) u8f2a-var-001u8f6e非。
643. 輛(u8f1b) u8f0cu8f86非。
644. 轟(u8f5f) u282ccu8f70非。
645. 轎(u8f4e) u2ff0-u8eca-u4e54u8f7f非。

辛部

No.通用簡化
646. 辦(u8fa6) u529e
647. 辭(u8fad) u8f9e

辰部

No.通用簡化
648. 農(u8fb2-v07) u519c

辵部

No.通用簡化
649. 逕(u9015) u9015-itaiji-002u5f84非。
650. 這(u9019) u8fd9
651. 週(u9031-ue0101) u5468-k
652. 運(u904b-k) u8fd0
653. 遊(u904a-k) u6e38
654. 過(u904e-k) u8fc7u904e-g非。
655. 達(u9054-k) u8fbe-var-005
656. 違(u9055-k) u8fdd-var-001
657. 遠(u9060-k) u8fdc
658. 遞(u905e) u9012
659. 遜(u905c) u900a-var-001
660. 遷(u9077-k) u8fc1
661. 適(u9069-k) u9002
662. 選(u9078-k) u9009-var-001
663. 遲(u9072-var-003) u8fdf-var-002
664. 遼(u907c-k) u8fbd
665. 還(u9084-k) u8fd8
666. 邁(u9081) u8fc8-var-001
667. 邊(u908a) u8fb9
668. 邏(u908f) u903b-var-001

邑部

No.通用簡化
669. 郵(u90f5) u90ae
670. 鄉(u9115-k) u4e61
671. 鄒(u9112) u90b9
672. 鄭(u912d) u90d1
673. 鄧(u9127) u9093

酉部

No.通用簡化
674. 醞(u919e) u915d
675. 醜(u919c) u4e11
676. 醫(u91ab) u533b
677. 醬(u91ac) zihai-137216u9171非。
678. 釀(u91c0) zihai-137213u917f非。
679. 釁(u91c1) u8845

釆部

No.通用簡化
680. 釋(u91cb) u91ca

里部

No.通用簡化
681. 釐(u91d0) u5398

金部

No.通用簡化
682. 鋤(u92e4) u924fu9504非。
683. 銲(u92b2) u91ecu710a非。
684. 鋼(u92fc) u92fc-itaiji-001u94a2非。
685. 錶(u9336) u8868
686. 錢(u9322) u94b1-itaiji-001u94b1非。
687. 錄(u9304) u5f54u5f55非。
688. 鍋(u934b) u2cadau9505非。
689. 鎻(u93bb) u9396-k
690. 鎔(u9394) u7194u9555非。
691. 鏟(u93df) u94f2-itaiji-001u94f2非。
692. 鏇(u93c7) u9291u65cb非。
693. 鐘(u9418) u9221u949f非。
694. 鐐(u9410) u91d5u9563非。
695. 鐺(u943a) u943a-ue0101u94db非。
696. 鐡(u9435) u9244u94c1非。
697. 鏽(u93fd) u92b9u9508非。
698. 鑄(u9444) u92f3u94f8非。
699. 鑒(u9452) u9274-var-004u9274非。
700. 鑠(u9460) u2ff0-u91d1-u4e50u94c4非。
701. 鑰(u9470) u9205u94a5非。
702. 鑷(u9477-var-002) u954a-itaiji-002u954a非。
703. 鑼(u947c) zihai-153037u9523非。
704. 鑽(u947d) u9246u94bb非。
705. 鑿(u947f) u4e35-gu51ff非。

長部

No.通用簡化
706. 長(u9577) u957f-var-005u957f非。

門部

No.通用簡化
707. 開(u958b) u5f00
708. 闆(u95c6) u677f
709. 閣(u95bb) u9586u960e非。
710. 關(u95dc) u5173
711. 闢(u95e2) u8f9f

阜部

No.通用簡化
712. 陰(u9670) u9634
713. 陳(u9673-var-001) u9648
714. 陸(u9678) u9646
715. 隊(u968a-k) u961f
716. 陽(u967d) u9633
717. 際(u969b) u9645
718. 險(u96aa) u9669-var-001
719. 隨(u96a8) u968f-var-001
720. 隱(u96b1) u9690-g
721. 隴(koseki-475300) u9647-var-001

隹部

No.通用簡化
722. 隻(u96bb-ue0101) u53ea
723. 雖(u96d6) u867d
724. 雙(u96d9-k) u53cc
725. 雞(u96de) u9ceeu9e21非。
726. 雛(u96db) u96cf
727. 雜(u96dc) u6742-var-002
728. 難(u96e3-var-001) u96be-var-001
729. 離(u96e2) u79bb

雨部

No.通用簡化
730. 雲(u96f2-var-001) u4e91
731. 電(u96fb-g) u7535
732. 靈(u9748-g) u7075-g

革部

No.通用簡化
733. 鞏(u978f) u5de9-g
734. 鞦(u97a6) u79cb
735. 韆(u97c6) u5343

韋部

No.通用簡化
736. 韋(u97cb) u97e6
737. 韌(u97cc) u97e7

音部

No.通用簡化
738. 韻(u97fb-var-001) u97f5-ue0102
739. 響(u97ff-var-002) u54cd

頁部

No.通用簡化
740. 頭(u982d) u5934-var-001
741. 頸(u9838) u9838-itaiji-002u9888非。
742. 顎(u984e) u816du989a非。
743. 類(u985e-g) u7c7bkoseki-300160非。
744. 顯(u986f) u9855u663e非。

風部

No.通用簡化
745. 風(u98a8) u98ce
746. 颱(u98b1) utc-02691u53f0非。
747. 颳(u98b3) u522e
748. 颶(u98b6-var-001) u98d3-var-001u98b6 u98d3非。
749. 颼(u98bc) u98d5
750. 飄(u98c4) u98d8

飛部

No.通用簡化
751. 飛(u98db) u98de-itaiji-001u98de非。

食部

No.通用簡化
752. 養(u990a-t) u517bu517b-g非。
753. 餐(u9910) u98e1
754. 餞(u991e) u996f-var-001u996f非。
755. 餚(u991a) u80b4
756. 餵(u9935) u5582
757. 饑(u9951) aj1-13705u9965非。
758. 饞(u995e) u2974eu998b非。

馬部

No.通用簡化
759. 驅(u9a45) u99c6u9a71非。
760. 驕(u9a55) u9a84-itaiji-001u9a84非。
761. 驛(u9a5b) u9a7f-itaiji-001u9a7f非。
762. 驚(u9a5a) u60ca
763. 驗(u9a57) u9a8c-itaiji-002u9a8c非。
764. 驢(u9a62) u99bf-gu9a74非。

骨部

No.通用簡化
765. 骯(u9aaf) u80aeu9aaf-g非。
766. 體(u9ad4) u4f53u9ad4-g非。
767. 髒(u9ad2) u810fzihai-160050非。

髟部

No.通用簡化
768. 鬍(u9b0d) u80e1
769. 鬚(u9b1a) u9808u987b非。

鬥部

No.通用簡化
770. 鬥(u9b25) u6597
771. 鬮(u9b2e) u2ff5-u9b25-u4e5du9604非。

鬯部

No.通用簡化
772. 鬰(u9b31) u7389u90c1非。

鳥部

No.通用簡化
773. 鳳(u9cf3) u51e4
774. 鶴(u9db4) u96bau9e64非。
775. 鶯(u9daf) u26f89u83ba非。
776. 鷗(u9dd7) u9d0eu9e25非。

鹵部

No.通用簡化
777. 鹹(u9e79) u54b8
778. 鹼(u9e7c) u78b1
779. 鹽(u9e7d) dzimuguri_u5869-ju76d0非。

鹿部

No.通用簡化
780. 麗(u9e97-k) u4e3d-g

麥部

No.通用簡化
781. 麯(u9eaf-g) u66f2
782. 麵(u9eb5) u9762

麻部

No.通用簡化
783. 麼(u9ebd) u5e85u4e48非。

黑部

No.通用簡化
784. 點(u9ede) u70b9
785. 黨(u9ee8) u515a

黽部

No.通用簡化
786. 鼈(u9f08-ue0102) u9c49u9cd6非。

鼓部

No.通用簡化
787. 鼕(u9f15) u549au51ac-g非。

齊部

No.通用簡化
788. 齊(u9f4a) u2eec
789. 齋(u9f4b) u658b

齒部

No.通用簡化
790. 齒(u9f52) u9f7f
791. 齣(u9f63) u3132e-var-001u51fa非。
792. 齡(u9f61) u9f84-var-002
793. 齦(u9f66) u9f88-var-001
794. 齪(u9f6a) u9f8a-var-001
795. 齷(u9f77) u9f8c-var-001

龍部

No.通用簡化
796. 龍(aj1-14087) u9f99-var-002
797. 龕(u9f95) u9f9b-var-001

龜部

No.通用簡化
798. 龜(u9f9c) u9f9f