GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字表討論顯示源碼歷史

字表:suzume_550俗字表序論

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫

作字率 :100% (已作:120字、未作:0字)

字體文件

字形集合

説明

徐則敏在1934年《論語》第四十四期發表的〈五五〇俗字表〉,介紹俗字的分類。

所用俗字大部分都是經明體化的字,一些俗字並沒有指出楷字,序論中的一些俗字 字表:550俗字表中並沒有出現。


第一俗字組

  • 疊體字
楷字俗字
-u233ea
-u6dfc-itaiji-002俗字表無此字
-u58d8-itaiji-001
-u854a-itaiji-002
-u67a3-var-003
-u708e-var-006
-u6400-var-002
-u8d28-var-002
-u64b0-itaiji-002俗字表無此字
-u5bbd-var-003俗字表無此字
-u7a8a俗字表無此字

  • 半體字
楷字俗字
聲(u8072-var-001) u58f0-var-001
醫(u91ab) u533b
-u866b
-sawd-05906
-u58f0
-u4e3d-t
-u533b
-u4e91
-u51e6-var-001
-u5f50-var-005
-u4e48
-u7c7b
-u53f7-var-001
-u5cba-t
-u6742-var-001
-cdp-8c64
-aj1-20144
-u53b6
-u4e90
-u5f54

  • 缺體字
楷字俗字
-u70db
-u8111
-u65f6
-u6caa
-u626b
-u9633
-u8040
-u7f62
-u7136-itaiji-003
-u53bf-var-002
-u225b6俗字表無此字
-u38fd俗字表無此字
-u2ff8-u5c38-u571f
-u4f24
-u2ff1-u5b80-u4e8c俗字表無此字

  • 音體字
楷字俗字
-u575f-var-001
-u4f19
-u673a
-u8862-itaiji-003
-u8fc1
豐(u8c50) u4e30-var-002
範(u7bc4) u8303
後(u5f8c) u540e
爾(u723e) u5c14
擾(u64fe) u6270
厲(u53b2) u5389
龐(koseki-551620) twedu-a01232-008俗字表無此字

  • 古體字
楷字俗字
禮(u79ae) u793c-g
集(u96c6) u4ebc
藍(u85cd) u85cd-itaiji-003
鄰(u9130-var-003) u5405

  • 別體字
楷字俗字
翦(u7fe6) u526a俗字表無此字
淚(u6dda-var-001) u6cea
脣(u8123-k) u5507俗字表無此字
牆(u7246) u58bb俗字表無此字
風(u98a8) u98a8-itaiji-006
觀(u89c0) u898c
難(u96e3-var-002) u96be
歲(u6b72) u4e97
喬(u55ac) u4e54-var-002
當(u7576) u5f53-var-002
巖(u5dd6) u5ca9
竈(u7ac8) u7076
鹽(u9e7d) u5721
-u9304-itaiji-001
磅(u78c5) u5369

第二草字組

  • 倂筆字
楷字俗字
-u76ee-itaiji-001俗字表無此字
-u2ff1-u5341-u2ff4-u20003-u4e28俗字表無此字
-u9c7c俗字表無此字
-u2ffb-u5ddd-u4e00俗字表無此字
安(u5b89) u5b89-itaiji-001俗字表無此字
圭(u572d) u572d俗字表無此字
庚(u5e9a-var-001) u5e9a-itaiji-001俗字表無此字
册(u518c-var-001) u518a俗字表無此字
叟(u53df) u2ff1-u7531-u53c8俗字表無此字
乘(u4e58-var-002) u4e57-itaiji-002俗字表無此字

第三簡單字組