GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cbeta-07138 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 07138) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𡴅 (u21d05) (u21d05) (=koseki-088930) (=dkw-07836)
(u21d05-g)
(u2ff1-u5c71-u5dfe) (=hdic_hkrm-03082420) (=otakusei_hkrm-03082420) (=zihai-043749) (=u21d05-itaiji-001) (=cbeta-07138)
異體字: (u6728)
[疑難字考釋與研究]
(u6728-01) (=u6728-g01) (=cdpo-9f4f) (=u6728-t01) (=kudou-michitoo_chant-f006b)
(u6728-01-var-001)
(u6728-01-var-002)
(u6728-01-var-003)
(u6728-01-var-004)
(u6728-01-var-005)
(u6728-01-var-006)
(u6728-01-var-007)
(u6728-01-var-008)
(u6728-01-var-009)
(u6728-02)
(u6728-03)
(u6728-03-var-001)
(u6728-04) (=cdpo-9f4e) (=hkcs_u6728-04)
(u6728-04-var-001)
(u6728-04-var-002)
(u6728-04-var-003)
(u6728-04-var-004)
(u6728-04-var-005)
(u6728-04-var-006)
(u6728-05)
(u6728-05-itaiji-001)
(u6728-05-var-001)
(u6728-06) (=shincho-04801)
(u6728-06-var-001)
(u6728-06-var-002)
(u6728-08) (=gt-67407)
(u6728-09)
(u6728-10)
(u6728-11)
(u6728-14)
(u6728-24)
(u6728-g02)
(u6728-g04)
(u6728-g14)
(u6728-itaiji-002) (=u6728-05-itaiji-002)
(u6728-j) (=hdic_hkrm-03082613) (=lanseki_hkrm-10026811) (=hdic_hkrm-03125241) (=kaido_hkrm-09111332) (=sarashina_hkrm-03020241) (=haradanaomi_hkrm-04016841) (=sarashina_hkrm-07024711) (=zhangxinfang_hkrm-06122121) (=zhangxinfang_hkrm-03125241) (=hdic_hkrm-03090241) (=otakusei_hkrm-03090241) (=otakusei_hkrm-03086742) (=hdic_hkrm-03083123) (=hdic_hkrm-03082741) (=hdic_hkrm-03082512) (=hdic_hkrm-03082433) (=otakusei_hkrm-03083123) (=hdic_hkrm-03082410) (=otakusei_hkrm-03082741) (=otakusei_hkrm-03082512) (=otakusei_hkrm-03082433) (=otakusei_hkrm-03082410) (=u6728-v) (=kx-0509001) (=u6728-k) (=twedu-a01853) (=jmj-013576) (=fzyouhei_u6728) (=hkcs_u6728) (=u6728-t) (=u6728-g) (=u6728-h) (=gt-18342) (=dkw-14415) (=kx-050901) (=k0-594a) (=c1-454d) (=u6728-ue0100) (=koseki-162290) (=u2f4a) (=aj1-03814) (=juchen-160000) (=juki-6728) (=u6728)
(u6728-t04)
(u6728-u20de) (=aj1-11027)
(u6728-var-001)
(aj1-10757)
(aj1-11570)
(aj1-11839) (=aj1-11300)
(cdp-85c0) (=u6728-itaiji-001)
(cdp-8665)
(cdp-8875) (=z-sat05673) (=u6728-07-itaiji-001) (=u2ffb-u51f5-u5182)
(cdp-8875-var-001)
(cdp-8875-var-002)
(cdp-8875-var-003)
(u18b46)
(u1b027) (=ninjal-070060010) (=jmj-090040)
(u2ff1-ufa3c-cdp-8bc0)
(u2ff8-u624d-cdp-85bf)
(u322d) (=c8-7721) (=aj1-08201)
(u328d) (=c8-7774) (=aj1-10475) (=ak1-09304) (=cbeta-15701)
(utc-00797)
(cj_u6728)
(dsknmt_hkrm-08011131)
(dsknmt_hkrm-08016421)
(dsknmt_hkrm-08019731)
(fitzgerald_jur333) (=juchen-160101)
(fitzgerald_jur334) (=juchen-160103)
(fitzgerald_jur746) (=juchen-310404)
(fitzgerald_jur753) (=juchen-310411)
(fitzgerald_jur836-itaiji-001)
(fitzgerald_u-1b027)
(hkcs_h6728-p01-s00)
(hkcs_m6728)
(hkcs_m6728-p01-s00)
(hkcs_m6728-p01-s01)
(hkcs_m6728-p01-s02)
(hkcs_m6728-p01-s03)
(hkcs_m6728-p01-s04)
(hkcs_m6728-p01-s05)
(hkcs_m6728-p01-s06)
(hkcs_m6728-p01-s07)
(hkcs_m6728-p01-s08)
(hkcs_m6728-p01-s10)
(hkcs_m6728-p0104-s00)
(hkcs_m6728-p02-s00)
(hkcs_m6728-p02-s01)
(hkcs_m6728-p0201-s00)
(hkcs_m6728-p0201-s10)
(hkcs_m6728-p03-s00)
(hkcs_m6728-p03-s01)
(hkcs_m6728-p04-s00)
(hkcs_m6728-p04-s01)
(hkcs_m6728-p04-s02)
(hkcs_m6728-p05-s00)
(hkcs_m6728-p14-s00)
(hkcs_m6728-p26-s00)
(hkcs_m6728-p26-s01)
(hkcs_u6728-01)
(hkcs_u6728-06)
(hkcs_u6728-14)
(kamiyo_parts-u6728-06-itaiji-001)
(otakusei_u6728-var-001)
(toikawa_u6728-var-001)
(yukihisa0119_u002x)
𡵬 (u21d6c)
[疑難字考釋與研究]
(u21d6c) (=haradanaomi_hkrm-05120541) (=koseki-090160) (=dkw-07948)
(u21d6c-g) (=juchen-250402)
(fitzgerald_jur1153) (=juchen-480611)
(hkcs_m21d6c)
(neue_jurchen480610)
𡵵 (u21d75)
[疑難字考釋與研究]
(u21d75) (=koseki-090190) (=dkw-07951)
(hkcs_m21d75)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部