GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-04734 (『大漢和辞典』4734) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𡆽 (u211bd) (u211bd) (=koseki-054050) (=dkw-04734)
異體字: (u6708)
[漢語俗字叢考]
(u6708-01) (=hkcs_u6708-01)
(u6708-01-var-001)
(u6708-01-var-002)
(u6708-01-var-003)
(u6708-01-var-004)
(u6708-01-var-005)
(u6708-01-var-006)
(u6708-02) (=hkcs_u6708-02) (=hkcs_u8089-02)
(u6708-02-var-001)
(u6708-02-var-002)
(u6708-02-var-003)
(u6708-02-var-004)
(u6708-02-var-005)
(u6708-02-var-006) (=u6708-t02)
(u6708-02-var-007)
(u6708-02-var-008)
(u6708-04) (=hkcs_u6708-04) (=hkcs_u8089-04)
(u6708-04-var-001)
(u6708-04-var-002)
(u6708-04-var-003)
(u6708-04-var-004)
(u6708-04-var-005)
(u6708-04-var-006)
(u6708-04-var-007)
(u6708-04-var-008)
(u6708-04-var-009)
(u6708-04-var-010)
(u6708-07-var-001)
(u6708-09)
(u6708-itaiji-002)
(u6708-itaiji-003) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-101)
(u6708-itaiji-004) (=c8-7421)
(u6708-itaiji-005)
(u6708-itaiji-006)
(u6708-j) (=u6708-v) (=u6708-h) (=hdic_hkrm-02112730) (=linchuyi_hkrm-02137312) (=linchuyi_hkrm-02137242) (=linchuyi_hkrm-02137220) (=otakusei_hkrm-02112730) (=juchen-440001) (=juchen-440000) (=dkw-29237) (=gt-37857) (=fzyouhei_u6708) (=aj1-01860) (=gt-18140) (=j90-376e) (=juki-6708) (=koseki-161070) (=twedu-a01841) (=u6708-k) (=u6708-ue0100) (=u6708-ue0102) (=zihai-089701) (=hkcs_u6708) (=u6708-g) (=u6708-t) (=jmj-013520) (=u6708)
(u6708-k04) (=u5183-04)
(u6708-t01)
(u6708-t04)
(u6708-var-001) (=gt-k00607)
(aj1-10754)
(aj1-11567)
(aj1-11836) (=aj1-11297)
(aj1-13746) (=u6708-ue0101) (=shincho-04756) (=dkw-14330) (=jmj-013519) (=u6708-ue0103) (=u2f49) (=koseki-161060) (=juki-b2db) (=gt-k00596) (=gt-18141)
(aj1-13747) (=gt-67467) (=u821f-ue0101)
(c8-7360)
(cdp-865e) (=u2ff5-u2ff0-u4e28-u200cd-u20120)
(cdp-88f0) (=cdpn-88f0) (=cdpo-88f0) (=gt-k00758)
(cdp-88f0-var-001)
(cdp-88f0-var-002)
(cdp-88f0-var-003)
(cdp-8959)
(cdp-8a73)
(cdp-8b5e) (=z-sat05603) (=irg2017-03573) (=utc-00804) (=cc-223a) (=vnpf-60b9a) (=u6708-itaiji-001) (=cbeta-07288)
(cdp-8b5e-01)
(cdp-8b5e-01-var-001)
(cdp-8b5e-01-var-002)
(cdp-8b5e-var-001)
(cdp-8b5e-var-002)
(cdp-8b5e-var-003)
(gt-k00606)
(ka-kc06119)
(ryu-0413022)
(u18bb9)
(u1f237) (=aj1-11024)
(u1f237-var-001)
(u1f31a)
(u2e9d) (=cdp-8958) (=gt-k00417)
(u2ebc) (=gt-k16281) (=zihai-089702)
(u2ff0-u6708-u2ff1-u20509-u592d)
(u2ff4-u3007-u5350) (=ka-kc06059)
(u2ff4-u3007-u5350-var-001)
(u2ff4-u56d7-u51fa)
(u2ff4-u56d7-u6708) (=g-bk100240) (=extd-01341)
(u2ff5-u20628-u4ecc)
(u2ff5-u6708-u4e00-01)
(u2ff9-cdp-8ba2-u4e8c)
(u322a) (=c8-767c) (=aj1-08198)
(u322a-var-001)
(u328a) (=c8-7771) (=ak1-09301) (=aj1-10472)
(u328a-var-001)
(unstable-bsh-f315)
(unstable-bsh-f316)
(zihai-001212)
(zihai-043147)
(zihai-043203) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-296)
(zihai-043325)
(ebag_s130-003)
(ebag_s130-009)
(ebag_s130-010)
(ebag_s130-012)
(ebag_s130-021)
(fitzgerald_jur1061) (=juchen-440101)
(hkcs_m6708)
(hkcs_m6708-p01-s00)
(hkcs_m6708-p01-s01)
(hkcs_m6708-p02-s00)
(hkcs_m6708-p02-s01)
(hkcs_m6708-p0302-s00)
(hkcs_m6708-p04-s00)
(hkcs_m6708-p46-s00)
(hkcs_m6708-v01-p03-s00)
(hkcs_u2ebc-04)
(hkcs_u6708-itaiji-001)
(umbreon126_u6708-01)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部