GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-05001 (『大漢和辞典』5001) (@13)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u577b) (u577b-g) (=zihai-022326) (=nyukan-f6ea)
(u577b-j) (=u577b-ue0100) (=u577b) (=juki-577b) (=dkw-05001) (=aj1-17427)
(koseki-057040) (=jmj-008985)
(twedu-b00513-010)
(zihai-022632)
(zihai-022715)
(hkcs_m577b)
(hkcs_u577b)
(sarashina_hkrm-10003331)
異體字: (u37b4)
[異體字(民國教育部)]
(u37b4-j) (=u37b4-ja) (=u37b4) (=dkw-07927) (=koseki-089960) (=juki-37b4)
(jmj-000833)
(twedu-b00513-019-1) (=u37b4-t)
(hkcs_m37b4)
(u5741)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u5741-g) (=zihai-022124)
(u5741-jv) (=u5741) (=koseki-056060) (=dkw-04909)
(jmj-008928)
(ebag_s117-023)
(hkcs_m5741)
(hkcs_u5741)
(u5758)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5758-jv) (=u5758) (=koseki-056490) (=jmj-008953) (=dkw-04953) (=cbeta-01121)
(zihai-022045)
(hkcs_m5758)
(hkcs_u5758)
(u5775)
[異體字(民國教育部)]
(u5775-itaiji-001)
(u5775-j) (=zihai-022307) (=u5775-ue0100) (=u5775-t) (=u5775-k) (=u5775) (=twedu-b00513-014) (=twedu-b00512) (=twedu-a00015-011-1) (=sawd-17121) (=koseki-056930) (=juki-5775) (=jmj-008979) (=honoka55_bafu1973) (=dkw-04990) (=aj1-17426)
(hkcs_m5775)
(u6c77)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u6c77-jv) (=u6c77) (=koseki-193610) (=jmj-015113) (=dkw-17124)
(hkcs_m6c77)
(u6cb6)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u6cb6-jv) (=hdic_hkrm-05006342) (=u6cb6) (=koseki-194870) (=jmj-015176)
(dkw-17248)
(u2ff0-u6c35-u793b)
(hkcs_m6cb6)
(u6cdc)
[異體字(漢語大字典)]
(u6cdc-itaiji-001)
(u6cdc-j) (=dkw-17299) (=u6cdc-ue0100) (=u6cdc) (=juki-6cdc) (=aj1-17922)
(u6cdc-var-001) (=hdic_hkrm-05006331)
(koseki-195350) (=jmj-015221)
(zihai-052930)
(zihai-053601)
(hkcs_m6cdc)
(hkcs_u6cdc)
𡉪 (u2126a)
[漢語俗字叢考]
(u2126a) (=dkw-04950)
(koseki-056470)
(zihai-022028)
(zihai-022039)
𡉬 (u2126c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2126c) (=koseki-056520) (=dkw-04956)
(cbeta-01026)
(zihai-022046)
(hkcs_m2126c)
𡉳 (u21273)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21273-jv) (=u21273) (=koseki-056510) (=dkw-04955)
(zihai-022134)
𡉶 (u21276)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21276-jv) (=waseikanji-no-jiten2014-0333) (=waseikanji-no-jiten-0268) (=u21276) (=koseki-056500) (=gt-06195) (=dkw-04954)
(zihai-022205)
(hkcs_m21276)
𡊆 (u21286)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21286) (=koseki-057050) (=dkw-05002)
(u21286-var-001) (=zihai-022219) (=gt-06260)
𡊇 (u21287)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21287) (=zihai-022304) (=koseki-057370) (=dkw-05003)
𡊈 (u21288)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21288) (=zihai-022401) (=koseki-057060) (=dkw-05004)
𡊓 (u21293)
[異體字(民國教育部)]
(u21293)
𡌞 (u2131e)
[中華字海]
(u2131e) (=zihai-022845) (=koseki-058630) (=dkw-05140)
𡌟 (u2131f)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2131f) (=zihai-022846) (=twedu-b00513-016) (=koseki-058640) (=dkw-05142)
𡍓 (u21353)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21353) (=koseki-059600)
(u21353-g) (=honoka55_bafu2162)
(u21353-t) (=twedu-b00513-009)
(dkw-05226)
(twedu-b00513-011)
(twedu-b00513-012)
(zihai-023118)
(zihai-023119)
(hkcs_m21353)
𣲋 (u23c8b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u23c8b-jv) (=u23c8b)
(koseki-193820) (=dkw-17148)
(twedu-b00513-017) (=u23c8b-t)
(hkcs_m23c8b)
𣹡 (u23e61)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23e61) (=koseki-202560)
(dkw-17946)
(hkcs_m23e61)
𤈔 (u24214)
[漢語俗字叢考]
(u24214-jv) (=u24214) (=koseki-214370) (=dkw-19031)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部