GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-34978 (『大漢和辞典』34978) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u4694) (u4694)
(dkw-34978)
(koseki-397450)
(u2ff0-u5bbe-u89c1) (=zihai-140428)
(hkcs_m4694)
異體字: (u77c9)
[龍龕手鏡研究]
(u77c9) (=u77c9-ue0100) (=koseki-265790) (=juki-77c9) (=aj1-19598)
(u77c9-itaiji-001)
(dkw-23777)
(zihai-106454)
(hkcs_m77c9)
(toikawa_hkrm-02073810)
覿 (u89bf)
[入管正字]
(u89bf) (=u89bf-ue0100) (=koseki-397520) (=juki-89bf) (=aj1-06649)
(u89bf-itaiji-001)
(u89bf-itaiji-002)
(u89bf-k)
(dkw-34984)
(hkcs_m89bf)
(hkcs_u89bf)
(u8cd3)
[入管正字]
(u8cd3-07-var-001)
(u8cd3-07-var-002)
(u8cd3-g)
(u8cd3-g07)
(u8cd3-itaiji-002)
(u8cd3-j) (=u8cd3) (=jmj-025062) (=u8cd3-ue0102) (=u8cd3-ue0101) (=koseki-417850) (=juki-8cd3) (=aj1-03522)
(u8cd3-t) (=c1-6b33)
(u8cd3-var-001)
(dkw-36788)
(juki-bbc9) (=u8cd3-ue0104) (=jmj-030300)
(u2ff1-cdp-8d74-u8d1d) (=g-bk100355) (=extd-02168)
(u2ff1-u5b80-u27d2a) (=u8cd3-itaiji-001)
(u2ff1-u5b80-u7709-var-001)
(u2ff1-u5bb6-u8c9d)
(u2ff1-u7a74-u3018a)
(u2ff3-u5b80-u4e00-u23942-03) (=unstable-bsh-f5ea)
(u2ff3-u5b80-u5902-u8c9d)
(u2ff3-u5b80-u5915-u8c9d)
(u2ff3-u7a74-u8002-u8c9d)
(ufa64) (=ufa64-j) (=u8cd3-ufe00) (=u8cd3-ue0103) (=u8cd3-ue0100) (=u8cd3-k) (=koseki-417250) (=juki-fa64) (=jmj-030299) (=aj1-13380)
(ufa64-01)
(ufa64-01-var-001)
(ufa64-02)
(ufa64-02-var-001)
(ebag_s040-689)
(ebag_s040-690)
(ebag_s040-695)
(ebag_s040-697)
(ebag_s040-698)
(ebag_s040-718)
(ebag_s040-722)
(ebag_s116-051)
(hdic_u8cd3-var-001)
(hkcs_m8cd3)
(hkcs_m8cd3-c02)
(hkcs_m8cd3-p01-s00)
(hkcs_m8cd3-p01-s01)
(hkcs_m8cd3-p02-s00)
(hkcs_u8cd3)
(kongmu_u8cd3-itaiji-001)
(otakusei_u8cd3-var-001)
(tachanka_u8cd3)
𧢘 (u27898)
[関連字(その他)]
(u27898)
(hkcs_m27898)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部