GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-36680 (『大漢和辞典』36680) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u8caa) (u8caa-02)
(u8caa-g) (=zihai-010606)
(u8caa-g02)
(u8caa-j) (=sarashina_hkrm-03020410) (=u8caa) (=u8caa-k) (=u8caa-ue0100) (=aj1-06758)
(u8caa-t) (=u8caa-h)
(u8caa-t02)
(u8caa-v)
(u8caa-v02)
(dkw-36680)
(koseki-416010) (=juki-8caa) (=jmj-025012)
(u2ff3-u4ebc-u4e37-u8c9d) (=sarashina_hkrm-03020340) (=shincho-12247)
(hkcs_m8caa)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-001)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-002)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-003)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-004)
異體字: (u372c)
[字典考正]
(u372c)
(zihai-070044)
(hkcs_m372c)
(u3c2b)
[疑難字考釋與研究]
(u3c2b-jv) (=dkw-16063) (=jmj-001901) (=koseki-182400) (=u3c2b)
(hkcs_m3c2b)
(u50cb)
[入管正字]
(u50cb) (=kx-011530) (=kx-0115030) (=koseki-012320)
(dkw-01056)
(jmj-007058)
(u2ff0-u4ebb-u8d2a) (=zihai-007945)
(zihai-008838) (=u50cb-g)
(hkcs_m50cb)
(u6b26)
[疑難字考釋與研究]
(u6b26-g)
(u6b26-jv) (=u6b26-k) (=u6b26) (=koseki-181920) (=juki-6b26) (=jmj-014754) (=dkw-16019)
(u6b26-t)
(u6b26-var-001)
(hkcs_m6b26)
(u8d2a)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8d2a-02)
(u8d2a-02-var-001)
(u8d2a-g) (=zihai-010257) (=u8d2a)
(zihai-010632)
(zihai-010741)
(zihai-010751)
(hkcs_m8d2a)
𣢌 (u2388c)
[疑難字考釋與研究]
(u2388c)
(koseki-181830) (=dkw-16009)
(hkcs_m2388c)
𣤉 (u23909)
[疑難字考釋與研究]
(u23909)
(dkw-16179)
(koseki-183670)
𮙿 (u2e67f)
[その他]
(u2e67f-j) (=koseki-416640) (=u2e67f) (=jmj-058787) (=extf-06966) (=ebag_s154-134)
(hkcs_m2e67f)
𮚃 (u2e683)
[その他]
(u2e683-j) (=koseki-417100) (=u2e683) (=extf-06970) (=jmj-058789)
(sawd-10815)
(hkcs_m2e683)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部