GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-43611 (『大漢和辞典』43611) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𩔙 (u29519) (u29519-jv) (=u29519) (=koseki-493970)
(dkw-43611)
(hkcs_m29519)
(simch-kx_t140719)
異體字: (u4acc)
[異體字(漢語大字典)]
(u4acc-itaiji-001)
(u4acc-jv) (=jmj-005556) (=cbeta-00376) (=u4acc) (=koseki-493100)
(cbeta-15153)
(dkw-43535)
(hdic_hkrm-03023310)
(hkcs_m4acc)
(simch-kx_t140530)
(u56df)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u56df-07-var-001)
(u56df-08)
(u56df-itaiji-004)
(u56df-itaiji-005)
(u56df-itaiji-006)
(u56df-itaiji-008)
(u56df-itaiji-009)
(u56df-j) (=u56df-g) (=u56df) (=zihai-043141) (=u56df-ue0100) (=koseki-053610) (=juki-56df) (=jmj-008821) (=dkw-04691) (=aj1-17410)
(u56df-t)
(u56df-var-001)
(k5-0e71)
(k5-0e7d)
(u2ff0-u209da-u9801) (=zihai-158410)
(u2ff0-u6031-u9801) (=zihai-158736)
(u2ff0-u7536-u9801) (=zihai-158236)
(u2ff1-u2e8a-u2053f)
(u2ff4-cdp-8cc8-cdp-88c0) (=u56df-itaiji-003)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba) (=glypc_xea13) (=u56df-itaiji-007) (=cbeta-08037)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba-var-001) (=u56df-08-itaiji-001)
(u2ff4-cdp-8cc8-u53c8)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-002)
(u2ff5-u300e6-u3405) (=hdic-tanki04_hkrm-07041120) (=u56df-itaiji-002)
(u2ff5-u300e6-u3405-var-001) (=u56df-itaiji-001)
(u2ff5-u300e6-u53c8-var-001)
(zihai-010039)
(zihai-010247)
(zihai-158007)
(zihai-158035)
(zihai-158251)
(zihai-158438)
(zihai-159038)
(ebag_s215-047)
(hdic-tanki09_hkrm-10065331)
(hdic_u56df-var-001)
(hkcs_m56df)
(hkcs_m56df-p01-s00)
(hkcs_m56df-p03-s00)
(hkcs_m56df-p0306-s00)
(linchuyi_u56df-var-001)
(otakusei_hkrm-03092710)
(simch-kx_t021627)
(univerx_u26953)
𩔅 (u29505)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u29505-jv) (=u29505) (=koseki-493640)
(dkw-43585)
(simch-kx_t140639)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部