GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-47005 (『大漢和辞典』47005) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u9d6c) (u9d6c) (=aj1-03680) (=juki-9d6c) (=koseki-532850) (=u9d6c-k) (=u9d6c-ue0100) (=u9d6c-ue0102)
(aj1-14030) (=dkw-47005) (=juki-c054) (=koseki-532130) (=u9d6c-ue0101) (=u9d6c-ue0103)
(hkcs_m9d6c)
(hkcs_u9d6c)
(kaido_hkrm-09111422)
異體字: (u4cdf)
[入管正字]
(u4cdf-jv) (=u4cdf) (=koseki-532140) (=jmj-006086) (=gt-78027)
(u4cdf-var-001) (=gt-64071)
(u4cdf-var-002) (=dkw-47006)
(g-ch202831)
(nyukan-f8ee)
(u2ff0-u660e-u9e1f)
(zihai-168510)
(zihai-169338)
(zihai-169339)
(hkcs_m4cdf)
(kaido_hkrm-09111440)
(u4d0d)
[入管正字]
(u4d0d) (=koseki-536840) (=jmj-006132)
(dkw-47428)
(hkcs_m4d0d)
(u51e4)
[入管正字]
(u51e4-g) (=zihai-012111) (=u51e4-jv) (=u51e4) (=jmj-007420) (=u51e4-h) (=koseki-020640) (=dkw-01743)
(u51e4-t) (=twedu-a04720-001)
(zihai-066801)
(zihai-066843)
(hkcs_m51e4)
(u7ff5)
[入管正字]
(u7ff5) (=koseki-321670) (=dkw-46869) (=dkw-28800)
(hkcs_m7ff5)
(u9cef)
[入管正字]
(u9cef) (=u9cef-t) (=u9cef-g) (=twedu-a04720-005) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-072) (=koseki-528420) (=dkw-46657)
(u9cef-05)
(u2ff5-u20628-u9e1f)
(zihai-012353)
(hkcs_m9cef)
(u9cf3)
[異體字(漢語大字典)]
(u9cf3-j) (=u9cf3-ue0100) (=u9cf3-t) (=u9cf3-k) (=twedu-a04720) (=koseki-528550) (=juki-9cf3) (=dkw-46671) (=aj1-03679) (=u9cf3)
(toki-01009390)
(toki-01100700)
(twedu-a04720-008)
(twedu-a04720-009)
(twedu-a04720-012)
(twedu-a04720-014)
(twedu-a04720-015)
(twedu-a04720-016)
(twedu-a04720-017)
(twedu-a04720-018)
(twedu-a04720-020)
(twedu-a04720-023)
(twedu-a04720-024)
(twedu-a04720-025)
(twedu-a04720-026)
(twedu-a04720-027)
(twedu-a04720-031)
(twedu-a04720-036)
(twedu-a04720-037)
(twedu-a04720-038)
(u2ff0-u9cf3-u5f61) (=ka-kc10798)
(u2ff1-u8f9b-u96b9) (=unstable-bsh-f517)
(u2ff2-u4e3f-u2ff3-u2e8c-u53e3-u571f-u4e5a) (=toki-01007010)
(u2ff5-u20628-u2ff1-u4e00-u2b813) (=heisei-tk01009440) (=toki-01009440)
(u2ff5-u20628-u2ff1-u4e00-u9e1f)
(u2ff5-u20628-u2ff8-u2ffb-cdp-8bbf-u2e95-u706c) (=heisei-tk01009460) (=toki-01009460)
(u2ff9-u52f9-u2ffb-u5ddd-u2ff0-u2020c-u4ecc)
(zihai-000408)
(zihai-012357)
(zihai-012414)
(zihai-168140) (=twedu-a04720-034)
(ebag_s196-058)
(hkcs_m9cf3)
(hkcs_m9cf3-p02-s00)
(hkcs_m9cf3-p02-s10)
(hkcs_m9cf3-p02-s20)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-233)
(n-gtwinppx_u9cf3)
(n-gtwinppx_u9cf3-2)
(n-gtwinppx_u9cf3-3)
(u9e4f)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9e4f-g) (=u9e4f)
(u9e4f-var-001)
(hkcs_m9e4f)
𩿾 (u29ffe)
[異體字(漢語大字典)]
(u29ffe) (=dkw-h0774)
(hkcs_m29ffe)
(kaido_hkrm-09111421)
𪈵 (u2a235)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a235-jv) (=u2a235) (=koseki-537850) (=dkw-47517)
(hkcs_m2a235)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部