GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-48131 (『大漢和辞典』48131) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u9ee7) (u9ee7) (=u9ee7-g) (=u9ee7-ue0100) (=koseki-544370) (=juki-9ee7) (=jsp-6c77) (=dkw-48131) (=aj1-15368)
(u9ee7-var-001)
(u9ee7-var-002)
(cbeta-08065)
(cbeta-13040)
(zihai-015342)
(zihai-173230)
(zihai-173246)
(zihai-173334)
(hdic-tanki02_hkrm-04055140)
(hdic_hkrm-04055140)
(hkcs_m9ee7)
異體字: (u4d64)
[入管正字]
(u4d64) (=koseki-543970) (=jmj-006214) (=dkw-48088)
(u4d64-var-001)
(hdic-tanki02_hkrm-04055820)
(hdic_hkrm-04055820)
(hkcs_m4d64)
(u4d69)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4d69) (=cbeta-03054) (=koseki-544170) (=jmj-006219) (=dkw-48109)
(u4d69-itaiji-001) (=hdic_hkrm-04055220) (=hdic-tanki02_hkrm-04055220)
(hkcs_m4d69)
(u9ece)
[異體字(漢語大字典)]
(u9ece) (=sarashina_hkrm-07028222) (=sarashina_hkrm-07028221) (=dkw-47994) (=aj1-07432) (=juki-9ece) (=koseki-542950) (=u9ece-ue0100) (=u9ece-ue0101) (=u9ece-ufe00) (=uf989)
(u9ece-01)
(u9ece-01-var-001)
(u9ece-g) (=uf989-k) (=u9ece-k)
(u9ece-g01)
(u9ece-j)
(u9ece-t) (=u9ece-h) (=u9ece-v)
(u9ece-ue0102) (=jmj-029889) (=koseki-561670) (=juki-c07b) (=cd-5e62)
(u9ece-var-001)
(cd-6c34)
(sosho-u9ece-001) (=u2ff1-u5347-u6729)
(toki-01010240)
(toki-01034350)
(toki-01101410)
(u2ff1-u25764-u5c12)
(u2ff1-u25764-u5c12-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u8012-u52ff-u5c12)
(u2ff1-u30a1b-cdp-8d71) (=extf-08418) (=cbeta-09061)
(u2ff1-u412a-cdp-8cc0)
(u2ff1-u412a-cdp-8d71)
(u2ff1-u4f86-u6b62)
(u2ff1-u5229-u4eca) (=unstable-bsh-e99c)
(u2ff1-u5229-u4eca-var-001)
(u2ff1-u5229-u5c12) (=ebag_s018-193) (=u257d6-itaiji-002) (=u9ece-itaiji-001) (=zihai-070729)
(zihai-070752)
(zihai-108343)
(zihai-108522)
(zihai-109047)
(zihai-173642)
(zihai-173706)
(hkcs_m9ece)
(u9ef3)
[入管正字]
(u9ef3-g) (=u9ef3-k)
(u9ef3-jv) (=jmj-029935) (=u9ef3-ue0100) (=u9ef3) (=koseki-544990) (=dkw-48192)
(u9ef3-ue0101) (=jmj-029936)
(u9ef3-var-001)
(koseki-545080)
(zihai-140815)
(zihai-140823)
(hdic-tanki02_hkrm-04055310)
(hdic_hkrm-04055310)
(hkcs_m9ef3)
(hkcs_u9ef3)
𩧋 (u299cb)
[異體字(漢語大字典)]
(u299cb) (=dkw-45064) (=koseki-510660)
(irg2015-04969)
(u2ff0-u9a6c-u9ece) (=zihai-166233)
(zihai-166214)
(hkcs_m299cb)
𪑢 (u2a462)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a462) (=koseki-544440) (=dkw-48138)
(chipanwang_sjzsr-0028)
(hkcs_m2a462)
𪑤 (u2a464)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a464-jv) (=koseki-561700) (=u2a464) (=dkw-h0798)
(hkcs_m2a464)
𪒁 (u2a481)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a481) (=dkw-48175) (=koseki-544800)
(hkcs_m2a481)
𪒅 (u2a485)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a485) (=dkw-48182)
(hdic-tanki02_hkrm-04055242)
(hdic_hkrm-04055242)
(hkcs_m2a485)
𪒚 (u2a49a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a49a) (=koseki-545110) (=dkw-48203)
(hkcs_m2a49a)
𪒨 (u2a4a8)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a4a8)
(hkcs_m2a4a8)
𪒺 (u2a4ba)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a4ba) (=koseki-545400) (=dkw-48233)
(hkcs_m2a4ba)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部