GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

extf-03259 (国際符号化文字集合検討文字リスト extf-03259) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𭧂 (u2d9c2) (u2d9c2-j) (=huang-shuang144_shuang-00054562) (=u2d9c2) (=jmj-057675) (=extf-03259) (=extf-03257)
(u2d9c2-s) (=z-sat02797)
(u2d9c2-var-001) (=koseki-159070) (=cbeta-28897)
(u2d9c2-var-002)
(hkcs_m2d9c2)
異體字: (u3ae7)
[民國教育部]
(u3ae7-jv) (=huang-shuang144_shuang-000458e7) (=huang-shuang144_s000258e7) (=u3ae7-v) (=v4-5044) (=u3ae7) (=koseki-156420) (=jmj-001596)
(u3ae7-t) (=twedu-a01821-006)
(dkw-13901)
(hkcs_m3ae7)
(simch-kx_t049503)
(u3b25)
[民國教育部]
(u3b25-01)
(u3b25-02)
(u3b25-g)
(u3b25-itaiji-001)
(u3b25-j) (=huang-shuang144_shuang-00045925) (=huang-shuang144_s00025925) (=hdic_hkrm-02094731) (=u3b25-ja) (=toikawa_hkrm-02094731) (=cbeta-07862) (=u3b25) (=sat_g910479) (=koseki-160380) (=juki-3b25)
(u3b25-t)
(dkw-14225)
(jmj-001657)
(u2ff1-u2ff0-u672a-u5204-u2ff0-u4e43-u4e43)
(u2ff3-u8ccf-u5927-u6c3a)
(hkcs_m3b25)
(ichitenfont_m3b25)
(simch-kx_t050109)
(tomm_u3b25)
(u3b27)
[民國教育部]
(u3b27) (=huang-shuang144_shuang-00045927) (=huang-shuang144_s00025927) (=zhangxinfang_hkrm-06114610) (=u3b27-ue0100) (=koseki-160490)
(u3b27-j) (=u3b27-ja)
(u3b27-t)
(jmj-001660)
(jmj-001662)
(juki-3b27) (=u3b27-ue0101) (=jmj-001661)
(juki-b85c) (=dkw-49156) (=u3b27-ue0102)
(hkcs_m3b27)
(u3ffa)
[民國教育部]
(u3ffa) (=huang-shuang144_shuang-00045dfa) (=huang-shuang144_s00025dfa) (=cbeta-04551) (=hdic_hkrm-09070521) (=tudien-43209) (=hdic-tanki08_hkrm-09070521) (=daitudien-108102) (=koseki-256660)
(dkw-22931)
(jmj-002778)
(zihai-116041)
(hdic_hkrm-09070522)
(hdic_hkrm-10098130)
(hkcs_m3ffa)
(simch-kx_t079224)
(u66b4)
[その他]
[民國教育部]
(u66b4) (=huang-shuang144_shuang-000418b4) (=g0-3129) (=ufa06) (=u66b4-ufe00) (=u66b4-ue0100) (=u66b4-g) (=tudien-01813) (=toikawa_hkrm-02095330) (=toikawa_hkrm-02095310) (=koseki-159320) (=juki-66b4) (=inaz_hkrm-08038111) (=aj1-03691)
(u66b4-07)
(u66b4-07-var-001)
(u66b4-g02)
(u66b4-itaiji-006)
(u66b4-itaiji-007)
(u66b4-j) (=u66b4-t)
(u66b4-k) (=ufa06-k)
(u66b4-var-001) (=jmj-013394)
(u66b4-var-002)
(cbeta-09808)
(cbeta-13020)
(cbeta-20097) (=extf-04056)
(dkw-14137)
(twedu-a01821-006)
(twedu-a01821-010)
(u2ff0-u2ff8-u864d-u4eba-u6b66) (=zihai-119120)
(u2ff0-u6b66-u2ff8-u864d-u4eba) (=zihai-119108)
(u2ff1-u2317d-u201a2-03) (=u66b4-03-itaiji-005)
(u2ff1-u2317d-u201a2-03-var-001) (=u66b4-03-itaiji-006)
(u2ff1-u2317d-u516b-03) (=u66b4-03-itaiji-002)
(u2ff1-u2317d-u516b-03-var-001) (=u66b4-03-itaiji-001)
(u2ff1-u2317d-u5927)
(u2ff1-u2317d-u5927-03)
(u2ff1-u2317d-u5927-var-002) (=u66b4-03-itaiji-004)
(u2ff1-u2317d-u5927-var-003) (=u66b4-03-itaiji-007)
(u2ff1-u2317d-u5927-var-004) (=u66b4-03-itaiji-008)
(u2ff1-u2317d-u5927-var-005) (=u66b4-03-itaiji-009)
(u2ff1-u2317d-u5927-var-006) (=u66b4-03-itaiji-010)
(u2ff1-u2317d-u5927-var-007) (=u66b4-03-itaiji-014)
(u2ff1-u2eca1-u6728)
(u2ff1-u2eca1-u6728-var-001)
(u2ff1-u65f2-u188cc)
(u2ff1-u65f2-u7c73)
(u2ff1-u7570-u5c0f)
(u2ff1-u7570-u6c3a) (=toikawa_hkrm-02094810) (=u66b4-itaiji-005)
(u2ff1-u7570-u6c3a-var-001)
(u2ff3-u2317d-u516b-u4e30) (=u66b4-itaiji-002)
(u2ff3-u2317d-u516b-u4e30-var-001)
(u2ff3-u2317d-u516b-u6c3a) (=u66b4-itaiji-001)
(u2ff3-u2317d-u516b-u6c3a-var-001)
(u2ff3-u2317d-u5927-u38fa) (=u66b4-itaiji-003)
(u2ff3-u2317d-u5927-u38fa-var-001)
(u2ff3-u2317d-u5927-u38fa-var-002)
(u2ff3-u2317d-u5927-u38fa-var-003)
(u2ff3-u2317d-u5927-u4e30) (=cbeta-09809)
(u2ff3-u2317d-u5927-u6c3a) (=u66b4-itaiji-004)
(u2ff3-u2317d-u5927-u6c3a-var-001) (=glypc_xe781)
(u2ff3-u2317d-u5927-u6c3a-var-002)
(u2ff3-u2317d-u5927-u6c3a-var-003)
(u2ff3-u65e5-u5171-u653f) (=u2ff1-u2eca1-u653f)
(u2ff8-u9e7f-u65e5) (=irg2021-04836)
(u2ff8-u9e7f-u65e5-var-001) (=g-kj00674)
(z-sat00058)
(zihai-104326)
(zihai-104351)
(zihai-104420)
(zihai-172608)
(zihai-172612)
(chipanwang_sjzsr-0001)
(ebag_s055-005)
(hdic-tanki04_hkrm-07066111)
(hdic-tanki08_hkrm-10051411)
(hdic_hkrm-10051411)
(hkcs_m66b4)
(hkcs_m66b4-c01)
(hkcs_m66b4-c02-p03-s00)
(hkcs_m66b4-p01-s00)
(hkcs_m66b4-p02-s00)
(hkcs_m66b4-p02-s01)
(hkcs_u66b4)
(hkcs_u66b4-02)
(jjanggu_misc-marubo)
(n747_cpn-sat-s10a)
(n747_cpn-sat-s12a)
(simch-kx_kp0f1c5)
(simch-kx_t049929)
(takata_mygaiji-0063)
(toikawa_hkrm-02095110)
(toikawa_hkrm-02095130)
(toikawa_u66b4-var-001) (=toikawa_hkrm-02094732)
(toikawa_u66b4-var-002)
(toikawa_u66b4-var-003) (=toikawa_hkrm-02094742)
(tomm_u2317d-u5927)
(univerx_u66b4i)
(u66d3)
[民國教育部]
(u66d3-g) (=ge-3c24)
(u66d3-jv) (=huang-shuang144_shuang-000418d3) (=u66d3-k) (=u66d3) (=koseki-160080)
(u66d3-t)
(u66d3-var-001) (=jmj-013440)
(dkw-14201)
(ebag_s104-079)
(hkcs_m66d3)
(simch-kx_t050033)
(toikawa_hkrm-02095120)
(univerx_u66d3)
(u66dd)
[その他]
(u66dd) (=huang-shuang144_shuang-000418dd) (=u66dd-ue0100) (=u66dd-k) (=toikawa_hkrm-02095320) (=toikawa_hkrm-02094641) (=koseki-160550) (=juki-66dd) (=aj1-03374)
(u66dd-g)
(u66dd-itaiji-002)
(u66dd-var-001) (=jmj-013455)
(cbeta-28907)
(dkw-14239)
(extf-03326)
(hokke-00745)
(u2ff0-u65e5-u23156)
(u2ff0-u65e5-u3ae7) (=u66dd-itaiji-001)
(hkcs_m66dd)
(simch-kx_kp0f1c6)
(simch-kx_t050118)
(u8663)
[民國教育部]
(u8663) (=huang-shuang144_shuang-00043863) (=huang-shuang144_s00023863) (=hdic-tanki05_hkrm-07095610) (=dkw-32744) (=aj1-15080) (=juki-8663) (=koseki-372500) (=u8663-ue0100)
(u8663-g)
(extf-00469)
(jmj-023304)
(ebag_s062-047)
(hdic-tanki09_hkrm-10125520)
(hdic_hkrm-10125520)
(hkcs_m8663)
(simch-kx_t107518)
(univerx_u8663)
𣉱 (u23271)
[民國教育部]
(u23271-g)
(u23271-jv) (=huang-shuang144_shuang-00049e31) (=huang-shuang144_s00029e31) (=toikawa_hkrm-02095240) (=u23271)
𣊴 (u232b4)
[民國教育部]
(u232b4) (=huang-shuang144_shuang-00049e74) (=huang-shuang144_s00029e74) (=koseki-159910) (=jmj-037802)
(dkw-14188)
(hkcs_m232b4)
(simch-kx_t160081)
𣊻 (u232bb)
[民國教育部]
(u232bb-g)
(u232bb-jv) (=huang-shuang144_shuang-00049e7b) (=huang-shuang144_s00029e7b) (=u232bb)
𣋳 (u232f3)
[民國教育部]
(u232f3) (=huang-shuang144_shuang-00049eb3) (=huang-shuang144_s00029eb3) (=koseki-160660)
(dkw-14236)
(jmj-037829)
(u2ff1-u9e83-u65e5) (=unstable-bsh-f630)
(simch-kx_t050115)
𣋴 (u232f4)
[民國教育部]
(u232f4) (=huang-shuang144_shuang-00049eb4) (=huang-shuang144_s00029eb4) (=toikawa_hkrm-02094842)
(dkw-14237)
(jmj-037830)
(koseki-160530)
(hdic-tanki05_hkrm-07111110)
(simch-kx_t049930) (=simch-kx_t050116)
𰣎 (u308ce)
[民國教育部]
(u308ce-jv) (=huang-shuang144_shuang-0005605e) (=u2ff1-u7570-u5c0f) (=u308ce-t) (=u308ce) (=zihai-104326) (=irg2015-02574) (=c13-2e49) (=t13-2e49) (=twedu-a01821-018)
𱹖 (u31e56)
[民國教育部]
(u31e56-jv) (=huang-shuang144_shuang-000575e6) (=z-sat08505) (=u31e56-s) (=u31e56) (=ka-kc01657) (=irg2017-03388) (=cbeta-09946)
(u31e56-var-001) (=twedu-a01821-009) (=toikawa_hkrm-02094820)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部