GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m20b9a (ユーザー hkcs 占有グリフ m20b9a) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𠮚 (u20b9a) (u20b9a-jv) (=gt-04097) (=zihai-038003) (=koseki-037530) (=dkw-03229) (=u20b9a)
(zihai-043107)
(hkcs_m20b9a)
異體字: (u3116)
[ボポモフォ]
(u53e3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u53e3-01) (=u53e3-g01)
(u53e3-01-sans)
(u53e3-01-sans-var-001)
(u53e3-02)
(u53e3-02-var-001)
(u53e3-03) (=hkcs_u53e3-03)
(u53e3-04) (=hkcs_u53e3-04)
(u53e3-itaiji-002)
(u53e3-j) (=sarashina_hkrm-10001642) (=otakusei_hkrm-02026312) (=otakusei_hkrm-02026241) (=otakusei_hkrm-02026232) (=otakusei_hkrm-02026210) (=juchen-260001) (=zihai-038001) (=unstable-u1b526) (=u53e3-ue0100) (=u53e3-k) (=u53e3-g) (=u53e3) (=u2f1d) (=sawd-17222) (=kx-017101) (=kx-0171001) (=koseki-037510) (=juki-53e3) (=juchen-260000) (=jmj-008023) (=gt-04093) (=fzyouhei_u53e3) (=dkw-03227) (=aj1-01969)
(u53e3-sans)
(u53e3-t) (=u53e3-var-001)
(u53e3-t01)
(u53e3-t02)
(u53e3-t03)
(u53e3-t04)
(u53e3-v)
(u53e3-v01)
(u53e3-v02)
(u53e3-v03)
(u53e3-v04)
(u53e3-var-002)
(cdp-89c6) (=twedu-a00480-003)
(cdp-89c6-04)
(cdp-89c6-04-var-001)
(cdp-89c6-04-var-002)
(cdp-89c6-05) (=cdp-89c6-var-001)
(u18bcf)
(u2ff4-u20003-u4eba)
(u2ffb-u31c7-u2572) (=u53e3-itaiji-001)
(u2ffb-u31c7-u2572-var-001)
(u2ffb-u4e28-u2010e) (=sosho-u53e3-001)
(zihai-001630)
(chanhenryfaihang_u53e3-02)
(fitzgerald_cop43)
(hkcs_m53e3)
(hkcs_m53e3-p01-s00)
(hkcs_m53e3-p01-s01)
(hkcs_m53e3-p01-s10)
(hkcs_m53e3-p01-s11)
(hkcs_m53e3-p02-s00)
(hkcs_m53e3-p03-s00)
(hkcs_m53e3-p04-s00)
(hkcs_m53e3-p04-s01)
(hkcs_m53e3-p04-s02)
(hkcs_m55e3-c01)
(hkcs_u53e3-01)
(hkcs_u53e3-02)
(hkcs_u53e3-03-var-001)
(moonandsun20003_test1)
(simch-hangul_m--left1)
(simch-hangul_m--left2)
(simch-hangul_m--left3)
(simch-hangul_m--middle1)
(simch-hangul_m--middle2)
(simch-hangul_m--middle3)
(simch-hangul_m-left01)
(simch-hangul_m-left02)
(simch-hangul_m-left03)
(simch-hangul_m-left04)
(simch-hangul_m-left05)
(simch-hangul_m-left06)
(simch-hangul_m-left09)
(simch-hangul_m-left1)
(simch-hangul_m-left10)
(simch-hangul_m-left11)
(simch-hangul_m-left12)
(simch-hangul_m-left2)
(simch-hangul_m-left3)
(simch-hangul_m-right01)
(simch-hangul_m-right02)
(simch-hangul_m-right03)
(simch-hangul_m-right04)
(simch-hangul_m-right05)
(simch-hangul_m-right06)
(simch-hangul_m-right09)
(simch-hangul_m-right1)
(simch-hangul_m-right10)
(simch-hangul_m-right11)
(simch-hangul_m-right12)
(simch-hangul_m-right2)
(simch-hangul_m-right3)
(simch-hangul_u1106-01)
(simch-hangul_u1106-02)
(simch-hangul_u1106-03)
(simch-hangul_u1106-04)
(simch-hangul_u1106-05)
(simch-hangul_u1106-06)
(simch-hangul_u1106-07)
(simch-hangul_u1106-08)
(simch-hangul_u1106-09)
(simch-hangul_u1106-10)
(simch-hangul_u1106-11)
(simch-hangul_u1106-12)
(simch-hangul_u1106-13)
(simch-hangul_u11b7-1)
(simch-hangul_u11b7-2)
(simch-hangul_u11b7-3)
(tomm_u20675-04)
(tomm_u53e3-03)
(umbreon126_z-u53e3-01)
(u7518)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u7518-03)
(u7518-04)
(u7518-08)
(u7518-itaiji-001)
(u7518-j) (=u7518-v) (=u7518-h) (=u7518-ue0101) (=u7518-ue0100) (=u7518-t) (=u7518-k) (=u7518-g) (=u7518) (=u2f62) (=koseki-242690) (=juki-7518) (=jmj-017611) (=aj1-01537)
(cdp-88c8)
(dkw-21643)
(k5-025a)
(sawd-17601)
(sawn-f4862) (=u2ffb-u353f-u4e00-var-001)
(toki-01060100) (=u7518-ue0102)
(u2ffb-u353f-u4e00)
(u2ffb-u353f-u4e00-var-002)
(u2ffb-u5eff-u4e00) (=u7518-var-001)
(zihai-101802)
(dsknmt_hkrm-08003611)
(dsknmt_hkrm-08014821)
(dsknmt_hkrm-08022241)
(fitzgerald_cop71)
(hkcs_m7518)
(hkcs_m7518-p01-s00)
(hkcs_m7518-p02-s00)
(hkcs_m7518-p03-s00)
(hkcs_m7518-p04-s00)
(hkcs_m7518-v01-p04-s00)
(hkcs_u7518)
(inaz_hkrm-08043221)
(tomm_u7518)
(univerx_u7518)
(univerx_u7518-001)
𡆡 (u211a1)
[同型異字]
(u211a1-g) (=zihai-043104)
(u211a1-jv) (=u211a1)
(dkw-04677) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-271) (=koseki-053440)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部