GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m20fd5 (ユーザー hkcs 占有グリフ m20fd5) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𠿕 (u20fd5) (u20fd5) (=u20fd5-ue0101) (=koseki-050820)
(u20fd5-t) (=twedu-c01472)
(dkw-04379)
(koseki-050190) (=u20fd5-ue0100)
(twedu-c01472-006)
(zihai-014054)
(haradanaomi_hkrm-04018740)
(haradanaomi_hkrm-04018810)
(hkcs_m20fd5)
異體字: (u9ada)
[漢語俗字叢考]
[異體字(民國教育部)]
(u9ada) (=toki-01099580) (=dkw-45320)
(twedu-c01472-003) (=u9ada-t)
(hkcs_m9ada)
𠿻 (u20ffb)
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u20ffb)
(u20ffb-t) (=twedu-c01472-004)
(dkw-04430)
𡁗 (u21057)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u21057) (=koseki-051420) (=dkw-48983)
(u21057-t) (=twedu-c01472-005)
(hkcs_m21057)
𡰑 (u21c11)
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u21c11)
(dkw-07616)
(twedu-c01472-001) (=u21c11-t)
(hkcs_m21c11)
𡰘 (u21c18)
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u21c18) (=dkw-07622)
(u21c18-t) (=twedu-c01472-002)
(hkcs_m21c18)
𪜎 (u2a70e)
[←繁体字]
[简化字]
(u2a70e-g) (=zihai-013416) (=u2a70e)
(hkcs_m2a70e)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部