GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m361d (ユーザー hkcs 占有グリフ m361d) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u361d) (u361d-09)
(u361d-g) (=u361d-07)
(u361d-jv) (=u361d) (=gt-05904)
(u361d-t) (=zihai-043120)
(koseki-053460) (=cbeta-01404) (=u361d-ue0100) (=jmj-000462) (=dkw-04679)
(koseki-053560) (=u361d-ue0101) (=jmj-000463)
(hkcs_m361d)
(hkcs_u361d)
異體字: (u56da)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u56da-09)
(u56da-g) (=zihai-043113)
(u56da-j) (=u56da-ue0100) (=u56da-k) (=koseki-053470) (=juki-56da) (=jmj-008815) (=dkw-04680) (=aj1-02344) (=u56da)
(u56da-t) (=u56da-h) (=sawd-22505)
(k5-0e6f)
(u2ff4-u56d7-u624c) (=zihai-043127)
(hkcs_m56da)
(hkcs_m56da-p03-s00)
(hkcs_u56da)
(u56e1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u56e1-g) (=zihai-043201)
(u56e1-j) (=u56e1-ue0100) (=koseki-053660) (=juki-56e1) (=jmj-008823) (=dkw-04696) (=aj1-19271) (=u56e1)
(u56e1-t) (=u56e1-h)
(taiwanese-0001)
(u2ff0-u5b50-u826e)
(hkcs_m56e1)
(hkcs_u56e1)
𡆣 (u211a3)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u211a3-jv) (=zihai-043115) (=u211a3) (=koseki-053480) (=dkw-04681)
(hkcs_m211a3)
𡆤 (u211a4)
[疑難字考釋與研究]
(u211a4-jv) (=zihai-043109) (=koseki-053530) (=dkw-04686) (=u211a4)
(hkcs_m211a4)
𡆱 (u211b1)
[疑難字考釋與研究]
(u211b1) (=zihai-043142) (=koseki-053720) (=dkw-04702)
𡆲 (u211b2)
[疑難字考釋與研究]
(u211b2-jv) (=u211b2) (=koseki-053680) (=dkw-04698)
𡆴 (u211b4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u211b4)
(koseki-053830) (=dkw-04712)
𡇄 (u211c4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u211c4-jv) (=u211c4) (=koseki-053990) (=dkw-04728)
(zihai-043247)
𢬻 (u22b3b)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22b3b) (=koseki-136320) (=dkw-12132)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部