GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m5de8-p02-s01 (ユーザー hkcs 占有グリフ m5de8-p02-s01) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5de8) (u5de8-02)
(u5de8-02-var-001)
(u5de8-07)
(u5de8-07-var-001)
(u5de8-08-var-001)
(u5de8-g) (=zihai-004407)
(u5de8-g01)
(u5de8-g02)
(u5de8-g14)
(u5de8-itaiji-001)
(u5de8-j) (=jmj-010777) (=aj1-01674) (=j90-3570) (=juki-5de8) (=koseki-098770) (=u5de8-k) (=u5de8-ue0100) (=u5de8-ue0102) (=u5de8)
(u5de8-t)
(u5de8-var-001)
(u5de8-var-002)
(u5de8-var-003)
(u5de8-var-004)
(u5de8-var-005)
(u5de8-var-006)
(aj1-13714) (=u5de8-ue0101) (=dkw-08722) (=jmj-010776) (=zihai-000338) (=u5de8-ue0103) (=koseki-098730) (=hkcs_u5de8) (=u5de8-h)
(ka-kc06208)
(twedu-a01149-001) (=ebag_s048-017)
(twedu-a01149-007)
(u2ff0-u5c1e-u5de8)
(u2ff0-u5c1e-u5de8-var-001) (=vnpf-60186)
(u2ff0-u5de8-u8cac)
(u2ff0-u5de8-u8cac-var-001) (=vnpf-60185)
(u2ff1-u5de8-u5e03)
(u2ff1-u5de8-u5e03-var-001) (=vnpf-60183)
(u2ff7-u531a-u2ff1-cdp-8c78-u4e28)
(u2ff7-u531a-u2ff1-u30b3-u4e28)
(u2ffb-u2e8a-u2ff1-u200cd-cdp-8c78)
(vnpf-60187)
(ebag_s048-005)
(hkcs_m5de8)
(hkcs_m5de8-p02-s00)
(hkcs_m5de8-p02-s01)
(hkcs_m5de8-p02-s02)
(hkcs_m5de8-p14-s00)
(linchuyi_u5de8-var-001)
異體字: (u382a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u382a-j) (=sosaku-kitakata-014-006) (=zihai-021602) (=dkw-08716) (=u382a-ja) (=jmj-000941) (=u382a-t) (=twedu-a01149-004) (=cdp-86d4) (=c6-216e) (=koseki-098650) (=juki-382a) (=u382a)
(u382a-var-001)
(hkcs_m382a)
(u77e9)
[異體字(漢語大字典)]
(u77e9-g)
(u77e9-itaiji-001)
(u77e9-j) (=u77e9-ue0102) (=u77e9-ue0100) (=u77e9-k) (=koseki-267610) (=juki-77e9) (=j90-366b) (=aj1-01763) (=u77e9)
(aj1-13732) (=u77e9-ue0103) (=u77e9-ue0101) (=koseki-267700) (=juki-b66b) (=dkw-23947)
(irg2015-02809)
(hkcs_m77e9)
(hkcs_u77e9)
(u9245)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
(u9245-g)
(u9245-itaiji-001)
(u9245-j) (=u9245) (=u9245-ue0101) (=u9245-ue0100) (=u9245-k) (=koseki-457200) (=k0-4b69) (=juki-9245) (=gt-54137) (=dkw-40286) (=aj1-06983)
(u9245-var-001) (=gt-77756) (=juki-bddb) (=u9245-ue0102)
(u9245-var-002)
(hkcs_m9245)
(hkcs_u9245)
𠫕 (u20ad5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20ad5) (=koseki-035380) (=dkw-03060)
(u20ad5-g) (=zihai-002547)
(u20ad5-var-001) (=jmj-031963)
𢀑 (u22011)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22011-i) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-150)
(u22011-jv) (=zihai-000223) (=u22011) (=cdp-87ab) (=gt-10993) (=u22011-g) (=u22011-t) (=c6-216f)
(koseki-098640) (=dkw-08715)
(hkcs_m22011)
𢀓 (u22013)
[ユーザー]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u22013) (=dkw-08717) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-020) (=koseki-098660)
(u22013-t)
(u22013-var-001)
(hkcs_m22013)
(jjanggu_u22013)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部