GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m6089 (ユーザー hkcs 占有グリフ m6089) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6089) (u6089-08)
(u6089-g)
(u6089-j) (=tudien-50715) (=u6089) (=u6089-k) (=juki-6089)
(u6089-t)
(u6089-ue0100) (=aj1-02281) (=dkw-10635) (=jmj-011578) (=koseki-120550)
(u6089-var-001)
(u2ff1-u91c6-u529b-var-001)
(hkcs_m6089)
(hkcs_m6089-p02-s00)
(simch-kx_t038632)
異體字: (u38f0)
[入管正字]
(u38f0) (=dkw-10222) (=jmj-001125) (=koseki-115460)
(hkcs_m38f0)
(simch-kx_t037028)
(u3932)
[入管正字]
(u3932-jv) (=koseki-120600) (=jmj-001190) (=dkw-10649) (=u3932)
(u2ff1-u593e-u38fa)
(hkcs_m3932)
(linchuyi_hkrm-06073140)
(simch-kx_t038707)
(u3d3d)
[入管正字]
(u3d3d) (=dkw-18094) (=jmj-002149) (=koseki-204160)
(hkcs_m3d3d)
(simch-kx_t064413)
(u50c1)
[入管正字]
(u50c1) (=zihai-008837) (=kx-0115016) (=dkw-01044) (=jmj-007043) (=koseki-012200) (=kx-011516)
(zihai-007625) (=vnpf-60027)
(zihai-008651)
(hdic_hkrm-01017831)
(hkcs_m50c1)
(simch-kx_t011516)
(u6037)
[入管正字]
(u6037-g)
(u6037-jv) (=koseki-118490) (=jmj-011493) (=dkw-10499) (=u6037)
(hkcs_m6037)
(hkcs_u6037)
(kesuuko_doukeiiji-u6037)
(u6038)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6038-jv) (=u6038) (=dkw-10506) (=u6038-ue0100) (=koseki-118520) (=kesuuko_doukeiiji-u6037) (=jmj-011494)
(toki-01031690) (=u6038-ue0101)
(hkcs_m6038)
(simch-kx_t038302) (=simch-kx_t038635) (=simch-kx_t038311)
(u7ab8)
[入管正字]
(u7ab8) (=koseki-286800) (=dkw-25631)
(u7ab8-g)
(hkcs_m7ab8)
(simch-kx_t086803)
𢗣 (u225e3)
[その他]
(u225e3)
𢘤 (u22624)
[異體字(漢語大字典)]
(u22624-jv) (=koseki-554880) (=u22624) (=dkw-h0183)
(otakusei_u22624-var-001)
𢘻 (u2263b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2263b) (=cbeta-01556) (=dkw-10540) (=koseki-119390)
(u2263b-02)
(u2263b-var-001)
(u2263b-var-002)
(simch-kx_t038339)
𢙍 (u2264d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2264d-jv) (=u2264d) (=koseki-119530) (=dkw-10569)
(hkcs_m2264d)
(simch-kx_t038614)
𢚊 (u2268a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2268a) (=koseki-120720) (=dkw-10699)
(u2268a-g)
(simch-kx_t038633) (=simch-kx_t038827)
𢝕 (u22755)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22755-g)
(u22755-i)
(u22755-jv) (=u22755) (=koseki-123580) (=dkw-10968)
(simch-kx_t038634)
(simch-kx_t039607)
𣘤 (u23624)
[戸籍統一文字]
(u23624) (=koseki-174480)
(dkw-15424) (=cbeta-02608)
(extf-03583) (=cbeta-02675) (=zihai-077135) (=z-sat02858)
(simch-kx_t054925)
𨒃 (u28483)
[疑難字考釋與研究]
(u28483-g) (=u28483-i)
(u28483-jv) (=u28483) (=tron-03-4650) (=koseki-438850) (=jmj-050811) (=gt-51926) (=dkw-38774)
(u28483-t) (=c5-2b4f)
(u28483-var-001) (=tron-03-454f) (=gt-51831)
(u28483-var-002) (=tron-03-6aed) (=gt-78388)
(u28483-var-003) (=tron-03-6b80) (=gt-78405)
(hkcs_m28483)
(simch-kx_t125418)
𭜧 (u2d727)
[その他]
(u2d727-j) (=jmj-057501) (=koseki-119340) (=u2d727) (=extf-02511)
(hkcs_m2d727)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部