GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m672e-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m672e-p02-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u672e) (u672e-01)
(u672e-02)
(u672e-08)
(u672e-g03)
(u672e-j) (=zihai-000326) (=u672e-ue0100) (=u672e-k) (=koseki-162380) (=juki-672e) (=jmj-013581) (=dkw-14423) (=aj1-05141) (=u672e)
(u672e-t) (=u672e-itaiji-001) (=fzyouhei_u672e) (=u672e-g)
(u672e-t02)
(u672e-var-001) (=zhangxinfang_hkrm-03115230) (=hdic_hkrm-03115230)
(hkcs_m672e)
(hkcs_m672e-p02-s00)
(hkcs_m672e-p03-s00)
(hkcs_m672e-p16-s00)
(hkcs_u672e)
(hkcs_u672e-02)
(hkcs_u672e-03)
異體字: (u6037)
[入管正字]
(u6037-g)
(u6037-jv) (=koseki-118490) (=jmj-011493) (=dkw-10499) (=u6037)
(hkcs_m6037)
(hkcs_u6037)
(kesuuko_doukeiiji-u6037)
(u6728)
[同型異字]
(u6728-01) (=u6728-g01) (=cdpo-9f4f) (=u6728-t01) (=kudou-michitoo_chant-f006b)
(u6728-01-var-001)
(u6728-01-var-002)
(u6728-01-var-003)
(u6728-01-var-004)
(u6728-01-var-005)
(u6728-01-var-006)
(u6728-01-var-007)
(u6728-01-var-008)
(u6728-01-var-009)
(u6728-02)
(u6728-03)
(u6728-03-var-001)
(u6728-04) (=cdpo-9f4e) (=hkcs_u6728-04)
(u6728-04-var-001)
(u6728-04-var-002)
(u6728-04-var-003)
(u6728-04-var-004)
(u6728-04-var-005)
(u6728-04-var-006)
(u6728-05)
(u6728-05-itaiji-001)
(u6728-05-var-001)
(u6728-06) (=shincho-04801)
(u6728-06-var-001)
(u6728-06-var-002)
(u6728-08) (=gt-67407)
(u6728-09)
(u6728-10)
(u6728-11)
(u6728-14)
(u6728-24)
(u6728-g02)
(u6728-g04)
(u6728-g14)
(u6728-itaiji-002) (=u6728-05-itaiji-002)
(u6728-j) (=hdic_hkrm-03082613) (=lanseki_hkrm-10026811) (=hdic_hkrm-03125241) (=kaido_hkrm-09111332) (=sarashina_hkrm-03020241) (=haradanaomi_hkrm-04016841) (=sarashina_hkrm-07024711) (=zhangxinfang_hkrm-06122121) (=zhangxinfang_hkrm-03125241) (=hdic_hkrm-03090241) (=otakusei_hkrm-03090241) (=otakusei_hkrm-03086742) (=hdic_hkrm-03083123) (=hdic_hkrm-03082741) (=hdic_hkrm-03082512) (=hdic_hkrm-03082433) (=otakusei_hkrm-03083123) (=hdic_hkrm-03082410) (=otakusei_hkrm-03082741) (=otakusei_hkrm-03082512) (=otakusei_hkrm-03082433) (=otakusei_hkrm-03082410) (=u6728-v) (=kx-0509001) (=u6728-k) (=twedu-a01853) (=jmj-013576) (=fzyouhei_u6728) (=hkcs_u6728) (=u6728-t) (=u6728-g) (=u6728-h) (=gt-18342) (=dkw-14415) (=kx-050901) (=k0-594a) (=c1-454d) (=u6728-ue0100) (=koseki-162290) (=u2f4a) (=aj1-03814) (=juchen-160000) (=juki-6728) (=u6728)
(u6728-t04)
(u6728-u20de) (=aj1-11027)
(u6728-var-001)
(aj1-10757)
(aj1-11570)
(aj1-11839) (=aj1-11300)
(cdp-85c0) (=u6728-itaiji-001)
(cdp-8665)
(cdp-8875) (=z-sat05673) (=u6728-07-itaiji-001) (=u2ffb-u51f5-u5182)
(cdp-8875-var-001)
(cdp-8875-var-002)
(cdp-8875-var-003)
(u18b46)
(u1b027) (=ninjal-070060010) (=jmj-090040)
(u2ff1-ufa3c-cdp-8bc0)
(u2ff8-u624d-cdp-85bf)
(u322d) (=c8-7721) (=aj1-08201)
(u328d) (=c8-7774) (=aj1-10475) (=ak1-09304) (=cbeta-15701)
(utc-00797)
(cj_u6728)
(dsknmt_hkrm-08011131)
(dsknmt_hkrm-08016421)
(dsknmt_hkrm-08019731)
(fitzgerald_jur333) (=juchen-160101)
(fitzgerald_jur334) (=juchen-160103)
(fitzgerald_jur746) (=juchen-310404)
(fitzgerald_jur753) (=juchen-310411)
(fitzgerald_jur836-itaiji-001)
(fitzgerald_u-1b027)
(hkcs_h6728-p01-s00)
(hkcs_m6728)
(hkcs_m6728-p01-s00)
(hkcs_m6728-p01-s01)
(hkcs_m6728-p01-s02)
(hkcs_m6728-p01-s03)
(hkcs_m6728-p01-s04)
(hkcs_m6728-p01-s05)
(hkcs_m6728-p01-s06)
(hkcs_m6728-p01-s07)
(hkcs_m6728-p01-s08)
(hkcs_m6728-p01-s10)
(hkcs_m6728-p0104-s00)
(hkcs_m6728-p02-s00)
(hkcs_m6728-p02-s01)
(hkcs_m6728-p0201-s00)
(hkcs_m6728-p0201-s10)
(hkcs_m6728-p03-s00)
(hkcs_m6728-p03-s01)
(hkcs_m6728-p04-s00)
(hkcs_m6728-p04-s01)
(hkcs_m6728-p04-s02)
(hkcs_m6728-p05-s00)
(hkcs_m6728-p14-s00)
(hkcs_m6728-p26-s00)
(hkcs_m6728-p26-s01)
(hkcs_u6728-01)
(hkcs_u6728-06)
(hkcs_u6728-14)
(kamiyo_parts-u6728-06-itaiji-001)
(otakusei_u6728-var-001)
(toikawa_u6728-var-001)
(yukihisa0119_u002x)
(u672f)
[←繁体字]
[入管正字]
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
(u672f-01)
(u672f-02)
(u672f-03)
(u672f-09)
(u672f-jv) (=jmj-057697) (=c3-2252) (=cdp-8a61) (=fzyouhei_u672f) (=koseki-162400) (=u672f) (=u672f-g) (=u672f-t)
(u672f-var-001)
(cbeta-08699)
(hkcs_m672f)
(u79eb)
[関連字(JIS X 0212)]
(u79eb) (=hdic_hkrm-07013720) (=dkw-25001) (=aj1-17021) (=juki-79eb) (=koseki-279980) (=u79eb-ue0100)
(u2f957) (=cbeta-02122) (=u2f957-t) (=u79eb-ufe00) (=u79eb-g) (=nyukan-f708)
(hdic_hkrm-07013710)
(hkcs_m79eb)
𣎳 (u233b3)
[関連字(その他)]
(u233b3-01)
(u233b3-02)
(u233b3-jv) (=dkw-14416) (=u233b3) (=koseki-162300) (=u233b3-g) (=gt-18341)
(u233b3-t) (=kx-0509002) (=c5-2148) (=cdp-8948) (=u233b3-i) (=kx-050902)
(u233b3-t02)
(hkcs_m233b3)
(hkcs_m233b3-p01-s00)
(hkcs_m233b3-p01-s01)
(hkcs_m233b3-p02-s00)
(hkcs_m233b3-p02-s01)
(hkcs_m233b3-p04-s00)
(hkcs_u233b3-02)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-306)
𣎵 (u233b5)
[同型異字]
(u233b5-02-itaiji-001)
(u233b5-02-itaiji-002)
(u233b5-03)
(u233b5-07-var-001)
(u233b5-g) (=u233b5-i) (=zihai-002708)
(u233b5-g03)
(u233b5-itaiji-001) (=n-gtwinppx_ksbs021)
(u233b5-itaiji-002)
(u233b5-itaiji-003)
(u233b5-itaiji-004)
(u233b5-jv) (=u233b5-ue0101) (=u233b5) (=koseki-162320) (=jmj-068078) (=gt-18345) (=dkw-14418) (=cdp-8a7c)
(u233b5-t) (=c4-217d)
(u233b5-var-001)
(cbeta-08144)
(cdp-86cf)
(cdp-86cf-var-001)
(cdp-8d52)
(cdp-8d52-var-001) (=cbeta-10813)
(cdp-8d52-var-002) (=unstable-bsh-f2c9)
(jmj-037921) (=u233b5-ue0100)
(ebag_s075-477)
(hkcs_m233b5)
(hkcs_m233b5-p02-s00)
(hkcs_m233b5-p02-s01)
(hkcs_m233b5-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s01)
(hkcs_u233b5)
𦸇 (u26e07)
[異體字(民國教育部)]
(u26e07)
(u26e07-var-001)
(koseki-359050) (=dkw-31755)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部