GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m87aa (ユーザー hkcs 占有グリフ m87aa) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u87aa) (u87aa) (=dkw-33469) (=koseki-380780)
(hkcs_m87aa)
(hkcs_u87aa)
異體字: (u5546)
[入管正字]
(u5546-g)
(u5546-itaiji-002)
(u5546-j) (=u5546) (=jmj-008376) (=u5546-k) (=u5546-ue0102) (=juki-5546) (=u5546-ue0100) (=koseki-043580) (=aj1-02446) (=gt-04770)
(u5546-t) (=u5546-h) (=fzyouhei_u5546)
(u5546-var-001) (=u5546-v)
(aj1-13830) (=dkw-03803) (=juki-aed2) (=u5546-ue0103) (=koseki-044480) (=u5546-ue0101) (=gt-04768) (=jmj-008377)
(irg2017-04098)
(koseki-044540) (=jmj-057166) (=u5546-ue0104)
(twedu-a00600-015)
(twedu-a00600-016)
(twedu-a00600-017)
(twedu-a00600-020)
(twedu-a00600-022)
(twedu-a00600-028)
(twedu-a00600-031)
(twedu-a00600-033)
(u2ff1-cdp-8bae-u5182) (=unstable-bsh-f0e2) (=cdp-8bec-05)
(u2ff1-cdp-8bae-u5182-var-001) (=u5546-itaiji-001)
(u2ff1-cdp-8bae-u5182-var-002) (=u2ff3-u4ea0-u4e37-u5182)
(u2ff1-cdp-8bec-u54e1)
(zihai-013339)
(zihai-013434)
(zihai-013820)
(zihai-013926)
(zihai-014004)
(zihai-014015)
(zihai-014040)
(zihai-014116)
(zihai-014327)
(zihai-014347)
(zihai-021507)
(zihai-042101)
(zihai-112527)
(zihai-112626)
(zihai-112729)
(ebag_s030-480)
(hkcs_m5546)
(hkcs_m5546-c01-p03-s00)
(hkcs_m5546-p01-s00)
(hkcs_m5546-p02-s00)
(hkcs_m5546-p02-s01)
(hkcs_m5546-p03-s00)
(hkcs_u5546)
(kaido_u5546-var-001)
(kamiyo_chars-u5546-itaiji-001)
(u8e62)
[入管正字]
(u8e62) (=zhangxinfang_hkrm-05075141) (=u8e62-ue0101) (=u8e62-ue0100) (=koseki-428190) (=juki-8e62) (=jsp-6037) (=dkw-37821) (=aj1-18738)
(koseki-428410) (=u8e62-ue0102)
(u2ff0-u24d14-u5547) (=cbeta-10193)
(hkcs_m8e62)
𧏸 (u273f8)
[異體字(民國教育部)]
(u273f8) (=koseki-380790) (=dkw-33470)
(hkcs_m273f8)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部