GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_u20b1d-08 (ユーザー hkcs 占有グリフ u20b1d-08) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𠬝 (u20b1d) (u20b1d-02-itaiji-001)
(u20b1d-g) (=zihai-020610)
(u20b1d-j) (=u20b1d) (=juki-aab6) (=koseki-036180) (=dkw-03124) (=aj1-17340) (=u20b1d-ue0100)
(u20b1d-t) (=vn-20b1d) (=u20b1d-v)
(u20b1d-var-001) (=cdp-8bc1)
(u20b1d-var-002)
(u20b1d-var-003)
(cbeta-08446)
(gt-03957)
(u2ff8-cdp-88e2-cdp-85bf)
(u2ff8-u5369-u200cc)
(u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e) (=u76ae-itaiji-002)
(u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-001)
(u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-002)
(u2ffb-u5369-cdp-85bf)
(u2ffb-u5369-cdp-85bf-var-001)
(u2ffb-u5369-cdp-85bf-var-002)
(u2ffb-u961d-cdp-85bf)
(zihai-020634)
(hkcs_m20b1d-p02-s00)
(hkcs_u20b1d)
(hkcs_u20b1d-08)
(inaz_u20b1d-var-001)
(n-gtwinppx_u20b1d)
(simch-kx_t016516)
(sskj1990ii_u20b1d-alt)
異體字: (u378b)
[同型異字]
[疑難字考釋與研究]
[関連字(その他)]
(u378b-02)
(u378b-itaiji-001)
(u378b-jv) (=u378b-g) (=u378b) (=sosho-u80c3-001) (=sawd-39804) (=jmj-000796)
(u378b-t)
(u378b-var-001)
(u378b-var-002)
(u378b-var-003) (=koseki-086780) (=dkw-07637)
(u2ff0-u4e28-u2ff1-cdp-8c78-u53c8)
(u2ff8-u76ae-u53c9)
(hkcs_m378b)
(hkcs_m378b-p02-s00)
(hkcs_u378b)
(simch-kx_t030005)
(u670d)
[異體字(漢語大字典)]
(u670d-01)
(u670d-g) (=u670d-v) (=u670d-h) (=u670d-t) (=sawd-39809)
(u670d-itaiji-001)
(u670d-itaiji-002)
(u670d-itaiji-003) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-159)
(u670d-j) (=linchuyi_hkrm-02133533) (=linchuyi_hkrm-02133522) (=linchuyi_hkrm-02133420) (=u670d-ue0102) (=u670d-ue0100) (=u670d-k) (=koseki-161240) (=juki-670d) (=jmj-013528) (=j90-497e) (=fzyouhei_u670d) (=dkw-14345d) (=aj1-03568) (=u670d)
(aj1-14007) (=u670d-ue0101) (=dkw-14345) (=jmj-013527) (=u670d-ue0103) (=juki-b2de) (=koseki-161230)
(irg2017-04780)
(sawd-15911)
(twedu-a01843-012) (=t13-3c7e) (=c13-3c7e)
(twedu-a01843-013) (=t13-3b46)
(u2ff0-u6708-u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e)
(u2ff0-u6708-u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-001)
(u2ff0-u6708-u2ffb-cdp-8c78-cdp-866e-var-002)
(u2ff0-u6708-u2ffb-u961d-cdp-85bf)
(zihai-165505)
(hdic-tanki06_u670d-var-001)
(hdic_u670d-var-001)
(hkcs_m670d)
(hkcs_m670d-p01-s00)
(hkcs_m670d-p02-s00)
(hkcs_m670d-p04-s00)
(hkcs_u670d)
(kaido_u67d-var-001)
(simch-kx_t050502)
𠬨 (u20b28)
[疑難字考釋與研究]
(u20b28) (=zihai-020642) (=koseki-036340) (=dkw-48960)
𠬩 (u20b29)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u20b29) (=dkw-03138) (=koseki-036370)
(u20b29-t)
(u20b29-var-001)
(zihai-020707)
(hdic-tanki07_hkrm-09053510)
(simch-kx_t016528)
𢻮 (u22eee)
[疑難字考釋與研究]
(u22eee) (=koseki-146760) (=dkw-13121)
(simch-kx_t046817)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部