GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

irg2021-00007 (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u96e8) (u96e8-03) (=gt-67452) (=c8-743c) (=cdpo-9ee4) (=hkcs_u96e8-03)
(u96e8-03-itaiji-001)
(u96e8-03-itaiji-002)
(u96e8-03-itaiji-004)
(u96e8-03-itaiji-005)
(u96e8-03-itaiji-006)
(u96e8-03-itaiji-010)
(u96e8-03-itaiji-011)
(u96e8-03-itaiji-012)
(u96e8-03-itaiji-014)
(u96e8-03-itaiji-017)
(u96e8-03-var-001)
(u96e8-03-var-002) (=hkcs_u96e8-03-var-001)
(u96e8-03-var-003)
(u96e8-03-var-004)
(u96e8-03-var-005) (=hkcs_u96e8-03-var-002)
(u96e8-03-var-006)
(u96e8-03-var-007)
(u96e8-03-var-008)
(u96e8-03-var-009)
(u96e8-03-var-010)
(u96e8-03-var-011)
(u96e8-03-var-012)
(u96e8-03-var-013)
(u96e8-03-var-014)
(u96e8-03-var-015)
(u96e8-03-var-016)
(u96e8-03-var-017)
(u96e8-03-var-018)
(u96e8-03-var-019)
(u96e8-03-var-020)
(u96e8-05)
(u96e8-05-itaiji-001)
(u96e8-05-var-001)
(u96e8-08)
(u96e8-08-var-001)
(u96e8-14)
(u96e8-14-var-001)
(u96e8-itaiji-001)
(u96e8-itaiji-002) (=u6c34-itaiji-001)
(u96e8-itaiji-003)
(u96e8-j) (=hdic_hkrm-05008122) (=u96e8-ue0102) (=u96e8-ue0100) (=u96e8-k) (=u96e8-g) (=u96e8) (=u2fac) (=qin-38000) (=koseki-478680) (=juki-96e8) (=jmj-027770) (=gt-56689) (=geog-qin-0550) (=fzyouhei_u96e8) (=dkw-42210) (=aj1-01229)
(u96e8-t03) (=u96e8-h03)
(u96e8-t07) (=toikawa_hkrm-03022121)
(u96e8-t08)
(u96e8-v03)
(u96e8-var-001)
(u96e8-var-002)
(cdp-86f6) (=twedu-a04468-006) (=zihai-006310)
(cdp-86f6-var-001)
(cdp-86f6-var-002)
(cdp-88bc-03-var-001)
(irg2021-00007)
(koseki-478690) (=hdic_hkrm-06136641) (=u96e8-v) (=u96e8-ue0103) (=u96e8-t) (=u96e8-h) (=juki-be97)
(sosho-u96e8-03-001) (=u96e8-03-itaiji-015)
(twedu-a04468-007)
(twedu-a04468-011)
(twedu-a04468-015)
(u2602) (=aj1-08217) (=koseki-907050) (=juki-2602)
(u2614)
(u2ed7) (=aj1-13645) (=u96e8-ue0101)
(u2ff0-u6c34-u7081)
(u2ff1-cdp-86f6-u4e00-var-001)
(u2ff1-u2ed7-u2ff0-u96e8-u96e8)
(u2ff1-u2ffb-u5e00-u516b-u4e00-var-001)
(u2ff1-u2ffb-u5e00-u516b-u4e00-var-002)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u5dfe-u4491-var-001)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u5dfe-u4491-var-002)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u5dfe-u4e37)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u5dfe-u4e37-var-001) (=u96e8-03-itaiji-003)
(u2ff1-u4e00-u5b80-itaiji-002)
(u2ff1-u5169-u4e00-var-001)
(u2ff1-u96e8-u2ff0-u96e8-u96e8)
(u2ff1-u96e8-u2ff0-u96e8-u96e8-03)
(u2ff1-u96e8-u2ff0-u96e8-u96e8-var-001) (=u2ff1-u2ed7-u2ff0-u2ed7-u2ed7) (=unstable-bsh-e994)
(u2ff3-u4e0c-u5196-u53b8-03)
(u2ff3-u96e8-u4e00-u516b-var-001)
(u2ff4-cdp-8cc8-u7c73) (=cdp-8db9-itaiji-001)
(u2ff4-cdp-8cc8-u7c73-var-001)
(u2ff5-u2ff1-u4e05-u5182-u2ff2-u4e00-u4e00-u4e00)
(u2ff5-u5182-u2ff0-u4e96-u4e96)
(u2ffb-cdp-88c7-u5196) (=u96e8-03-itaiji-016)
(u2ffb-cdp-88c7-u5196-var-001)
(u2ffb-cdp-8a44-cdp-89ae)
(u2ffb-cdp-8a44-u516b)
(u2ffb-u244ef-u5196)
(u2ffb-u4e05-u2ff5-u5182-u2ff0-u4e28-u2ff1-u4e3f-u4e36) (=toki-01096760)
(u2ffb-u4e05-u34c1)
(u2ffb-u5de5-cdp-8bc0)
(u2ffb-u5de5-u5196) (=u96e8-03-itaiji-009)
(u2ffb-u5de5-u5196-var-001)
(u2ffb-u5de5-u5196-var-002)
(u2ffb-u5de5-u5196-var-003)
(u2ffb-u5de5-u5196-var-004)
(u2ffb-u5e00-cdp-8969) (=u96e8-03-itaiji-007)
(u2ffb-u5e00-cdp-89ea)
(u2ffb-u5e00-u2ff0-u4e36-u4e36)
(u2ffb-u5e00-u2ff1-u4e00-u516b)
(u2ffb-u5e00-u516b-var-001)
(u2ffb-u5e00-u516b-var-002)
(u2ffb-u5e00-u5ddc)
(utc-00811)
(ebag_s215-048)
(fitzgerald_jur147) (=juchen-040612)
(fitzgerald_jur148) (=juchen-040613)
(hdic_u96e8-03-var-001)
(hkcs_m96e8)
(hkcs_m96e8-p0103-s00)
(hkcs_m96e8-p0203-s00)
(hkcs_m96e8-p0203-s01)
(hkcs_m96e8-p0203-s02)
(hkcs_m96e8-p03-s00)
(hkcs_m96e8-p03-s01)
(hkcs_m96e8-p03-s02)
(kesuuko_dot88-u96e8) (=kesuuko_dot88-u2e986)
(kesuuko_dot88-u96e8-03)
(n-gtwinppx_u96e8-2)
(sz_s-u96e8-03)
(yoshiciv_u96e8)
(zackroy-san_ns00004)
(zackroy-san_ns00004-05)
(ziyuan2020_u96e8)
異體字: (u2ed7)
[部首(非漢字)]
(u2fac)
[康煕部首(非漢字)]
(u3cbe)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u3cbe-jv) (=u3cbe) (=dkw-17144) (=jmj-002038) (=koseki-193790)
(u3cbe-t) (=twedu-a04468-004)
(hkcs_m3cbe)
(u5169)
[異體字(民國教育部)]
(u5169) (=uf978-k) (=kx-0126013) (=koseki-016770) (=aj1-04215) (=uf978) (=u5169-ue0100) (=dkw-01436) (=juki-5169) (=kx-012613) (=u5169-k) (=u5169-ue0101) (=u5169-ufe00) (=jmj-007270)
(u5169-03)
(u5169-03-var-001)
(u5169-14)
(u5169-g) (=zihai-000627) (=lgccc-0281)
(u5169-g03)
(u5169-g14)
(u5169-j)
(u5169-t) (=u5169-h) (=twedu-a04468-008) (=twedu-a00284)
(u5169-v)
(u5169-var-001)
(u5169-var-003)
(juki-adc7) (=gt-00804) (=jmj-007269) (=u5169-ue0102)
(koseki-007530) (=hdic_hkrm-05097321) (=hdic-tanki03_hkrm-05097321) (=sarashina_hkrm-01045811) (=extd-00248) (=zihai-010215) (=twedu-a04468-007) (=twedu-a00284-005) (=u5169-var-002)
(toki-01056690) (=twedu-a00284-016)
(twedu-a00284-007)
(twedu-a00284-008)
(twedu-a00284-009)
(twedu-a00284-011) (=u2ff0-u5169-u8cb3)
(twedu-a00284-012)
(twedu-a00284-013) (=zihai-011511)
(twedu-a00284-018)
(twedu-a00284-019)
(twedu-a00284-020)
(twedu-a00284-022)
(u2ffb-u5e00-u4ece) (=zihai-000628) (=twedu-a00284-021)
(unstable-bsh-e93b)
(utc-00140)
(zihai-000629) (=ebag_s050-077) (=twedu-a00284-006)
(zihai-000630)
(ebag_s001-072)
(ebag_s123-048)
(hkcs_m5169)
(hkcs_m5169-p02-s00)
(hkcs_m5169-p02-s10)
(hkcs_m5169-p03-s00)
(hkcs_u5169)
(inaz_hkrm-06144211)
(kesuuko_dot88-u5169)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-010)
(umbreon126_u5169-j)
(ziyuan2020_u5169)
𠕒 (u20552)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20552-jv) (=u20552-t) (=u20552) (=kx-0129015) (=cdp-8860) (=twedu-a04468-001) (=kx-012915) (=koseki-018130)
(u20552-var-001)
(u20552-var-002)
(u20552-var-003) (=dkw-01531) (=jmj-031040)
(zihai-006309)
𠕘 (u20558)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20558) (=u20558-t) (=zihai-006335) (=twedu-a04468-002) (=kx-012919) (=kx-0129019) (=koseki-018180) (=jmj-031044) (=dkw-01535)
(u2ff1-u2ff1-cdp-885e-cdp-885e-u2ff1-cdp-885e-cdp-885e)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u2ff3-cdp-885e-cdp-885e-cdp-885e-cdp-885e) (=twedu-a04468-013)
(zihai-006421) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-089)
𠕲 (u20572)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20572-jv) (=u20572) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-045) (=kx-013011) (=kx-0130011) (=dkw-01564)
(u20572-t)
(u20572-var-001) (=cdpo-87ee)
(koseki-018630) (=jmj-031064)
(twedu-a04468-003) (=zihai-006426)
(n-gtwinppx_u20572)
𡷎 (u21dce)
[異體字(民國教育部)]
(u21dce) (=waseikanji-no-jiten-0448) (=koseki-091370) (=dkw-08062)
(twedu-a04468-015-1)
(u2ff1-u5c71-u5b87) (=waseikanji-no-jiten2014-0541)
(hkcs_m21dce)
𩁼 (u2907c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2907c) (=koseki-478770) (=dkw-42217)
(twedu-a04468-005) (=u2907c-t)
𩃯 (u290ef)
[漢語俗字叢考]
(u290ef-jv) (=u290ef) (=koseki-480070) (=dkw-42343)
𩗿 (u295ff)
[異體字(漢語大字典)]
(u295ff) (=koseki-496710) (=dkw-43885)
𮦄 (u2e984)
[その他]
(u2e984-03)
(u2e984-03-var-001) (=u96e8-03-itaiji-002)
(u2e984-03-var-002) (=u96e8-03-itaiji-001)
(u2e984-03-var-003) (=u2ffb-u5e00-u516b-var-001) (=u96e8-03-itaiji-008)
(u2e984-03-var-004) (=u2ffb-u5e00-u516b-var-002) (=u96e8-03-itaiji-010)
(u2e984-j) (=koseki-478670) (=u2e984) (=extf-07821)
(u2e984-var-001) (=zihai-000438) (=unstable-bsh-f0dd) (=u96e8-itaiji-001) (=u2ffb-u5e00-u2ff0-u4e36-u4e36) (=twedu-a04468-012)
(hkcs_m2e984)
(kesuuko_dot88-u2e984)
𮦆 (u2e986)
[その他]
(u2e986-itaiji-001)
(u2e986-j) (=gt-69677) (=k5-054f) (=cdpo-854d) (=zihai-000912) (=u2e986) (=twedu-a00284-019) (=koseki-479010) (=jmj-058992) (=extf-07825) (=cdp-854d)
(cdp-87f2) (=cdpo-87f2)
(hkcs_m2e986)
(kesuuko_dot88-u2e986)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部