GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jmj-011541 (文字情報基盤 文字図形名 MJ011541) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u6064) (u6064-g)
(u6064-itaiji-001)
(u6064-itaiji-002) (=linchuyi_hkrm-06076310)
(u6064-j) (=linchuyi_hkrm-06076220) (=u6064-ue0100) (=u6064-k) (=koseki-119000) (=juki-6064) (=jmj-011541) (=dkw-10583) (=aj1-04832) (=u6064)
(u2ff1-u8840-u793a) (=unstable-bsh-f545) (=irg2017-03063) (=uk-10042)
(zihai-139250)
(zihai-139525)
(hkcs_m6064)
(hkcs_u6064)
異體字: (u460f)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u460f-itaiji-001)
(u460f-j) (=u460f) (=juki-460f) (=jmj-004390) (=honoka55_bafu1864) (=dkw-33968) (=cbeta-00421) (=aj1-18634) (=u460f-ue0100) (=koseki-386250)
(ebag_s163-696)
(hkcs_m460f)
(u5379)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5379-j) (=u5379) (=jmj-007904) (=juki-5379) (=u5379-ue0100) (=koseki-033130) (=dkw-02862) (=aj1-19209)
(nyukan-f42a)
(twedu-a00456-008)
(hkcs_m5379)
(u6053)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6053-g)
(u6053-jv) (=koseki-118860) (=jmj-011518) (=dkw-10557) (=u6053)
(hkcs_m6053)
(linchuyi_hkrm-06076211)
(u6856)
[入管正字]
(u6856) (=dkw-14779) (=koseki-166420) (=jmj-013912)
(hkcs_m6856)
(u70c5)
[入管正字]
(u70c5) (=dkw-18983) (=koseki-213890) (=jmj-016353)
(hkcs_m70c5)
(u88c7)
[入管正字]
(u88c7)
(u2ff0-u8864-u460f) (=unstable-bsh-f52d)
(u2ff0-u8864-u6064)
(hkcs_m88c7)
(u8cc9)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8cc9) (=u8cc9-ue0100) (=koseki-416860) (=juki-8cc9) (=aj1-19829)
(dkw-36756)
(hkcs_m8cc9)
𧧓 (u279d3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u279d3) (=dkw-35454) (=koseki-402470)
(u2ff0-u8ba0-u8840) (=zihai-145825)
(hkcs_m279d3)
𨜧 (u28727)
[異體字(漢語大字典)]
(u28727) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-442ks) (=koseki-448700) (=dkw-39534)
(u2ff0-u9763-u961d) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-442)
𨟰 (u287f0)
[異體字(漢語大字典)]
(u287f0) (=koseki-451570)
(dkw-39778)
(hkcs_m287f0)
𭜛 (u2d71b)
[その他]
(u2d71b-j) (=ebag_s061-036) (=u2d71b) (=jmj-059605) (=extf-02505) (=juki-b156)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部