GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jmj-023279 (文字情報基盤 文字図形名 MJ023279) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u8650) (u8650-g)
(u8650-itaiji-001)
(u8650-j) (=u8650-ue0102) (=u8650-ue0100) (=u8650) (=koseki-371690) (=juki-8650) (=dkw-32678d) (=aj1-01646)
(u8650-t)
(u8650-v)
(u8650-var-001)
(u8650-var-002)
(aj1-13708) (=u8650-ue0103) (=u8650-ue0101) (=u8650-k) (=koseki-371680) (=juki-bab0) (=dkw-32678)
(jmj-023279)
(u2f9b3) (=u8650-ufe00)
(u2ff1-u2e8a-u2ff8-u2ffb-cdp-89ce-u4e28-cdp-89e3) (=u2ff8-u2ffb-u2e8a-cdp-89ce-cdp-89e3)
(u2ff8-u7592-u2ff8-u864d-u2ff1-u51e0-u53e3) (=unstable-bsh-f744) (=irg2017-02787)
(u2ff8-u7592-u2ff8-u864d-u2ff1-u51e0-u53e3-var-001) (=uk-10144)
(u2ff8-u864d-u20009-itaiji-001)
(u2ff8-u864d-u4e0a)
(u2ff8-u864d-u4ea1)
(u2ff8-u864e-cdp-8dc1)
(zihai-004916)
(zihai-020156)
(zihai-118924)
(zihai-149114)
(hkcs_m8650)
(hkcs_m8650-p02-s00)
(hkcs_m8650-p06-s00)
異體字: (u4588)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4588) (=u4588-kv) (=koseki-371620) (=dkw-32676)
(u4588-g)
(zihai-000711)
(hkcs_m4588)
(u458b)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]

(koseki-371840) (=u458b) (=dkw-32687)
(hkcs_m458b)
(u4a0b)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4a0b) (=koseki-478780) (=jmj-005363) (=dkw-42218)
(hkcs_m4a0b)
(u96d0)
[入管正字]
(u96d0-07-var-001)
(u96d0-g)
(u96d0-g01)
(u96d0-jv) (=koseki-476490) (=dkw-42016) (=cdp-8d73) (=u96d0)
(u96d0-var-001)
(u96d0-var-002)
(u96d0-vv)
(hkcs_m96d0)
(hkcs_m96d0-p01-s00)
(hkcs_u96d0)
𣑅 (u23445)
[異體字(漢語大字典)]
(u23445-jv) (=zihai-004915) (=u23445) (=koseki-166530) (=dkw-14790)
(hkcs_m23445)
𣑾 (u2347e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2347e)
(hkcs_m2347e)
𥤫 (u2592b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2592b-g)
(u2592b-i)
(u2592b-jv) (=u2592b)
(u2592b-t)
(u2592b-var-001)
(koseki-284620) (=dkw-25421)
(hkcs_m2592b)
𧆝 (u2719d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2719d-g)
(u2719d-jv) (=u2719d) (=koseki-371700) (=dkw-32679)
(u2719d-t)
(hkcs_m2719d)
𧆧 (u271a7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u271a7-g)
(u271a7-jv) (=u271a7) (=koseki-372020) (=dkw-32703)
(u271a7-t)
(u271a7-var-001)
(hkcs_m271a7)
𧆩 (u271a9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u271a9-g)
(u271a9-jv) (=u271a9) (=koseki-372030) (=dkw-32704)
(u271a9-t)
(u271a9-var-001) (=cdpo-9eb9)
(hkcs_m271a9)
(hkcs_m271a9-p02-s00)
𧆱 (u271b1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u271b1) (=dkw-32713) (=koseki-372160)
(hkcs_m271b1)
𩁿 (u2907f)
[異體字(漢語大字典)]
(u2907f-i)
(u2907f-jv) (=u2907f)
(u2907f-var-001)
(u2907f-var-002)
(hkcs_m2907f)
𫊞 (u2b29e)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u2b29e-02)
(u2b29e-jv) (=u2b29e) (=koseki-371740)
(hkcs_m2b29e)
𮓘 (u2e4d8)
[その他]
(u2e4d8-j) (=extf-06497) (=u2e4d8) (=jmj-058582)
(u2e4d8-var-001) (=koseki-371660)
(hkcs_m2e4d8)
虐 (u2f9b3)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]
𰀂 (u30002)
[繁簡関係(二簡字)]
(u30002-jv) (=u30002) (=irg2015-00003)
(u30002-sans)
(u30002-tv) (=u8650-itaiji-001) (=cdp-8dc1-var-002) (=cdp-8dc1-var-001)
(u30002-u) (=utc-00969) (=zihai-000127) (=v-f05d2)
(cdp-8dc1) (=gt-69234)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部