GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jx2-7731 (JIS X 0213規格票例示字形 第2面GL領域7731、87区17点) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8624) (u8624) (=u8624-ue0101) (=u8624-ue0100) (=u8624-j) (=koseki-369190) (=jx2-7731) (=juki-8624) (=aj1-18569)
(u8624-t) (=twedu-b04139) (=u8624-h)
(u8624-ue0102) (=u8624-k) (=koseki-369480)
(u8624-ue0103) (=u8624-g) (=koseki-369170)
(dkw-32502)
(nyukan-f6c8)
(twedu-a03439-004) (=twedu-b04139-001) (=twedu-a03503-098)
(twedu-b04139-003)
(zihai-030816)
(hkcs_m8624)
(inaz_hkrm-08035223)
異體字: (u82b1)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u82b1-03)
(u82b1-05)
(u82b1-05-var-001)
(u82b1-11)
(u82b1-g) (=kaido_hkrm-06012742) (=zihai-025345)
(u82b1-h)
(u82b1-itaiji-004)
(u82b1-j) (=u82b1-ufe00) (=u82b1-ue0102) (=u82b1-ue0100) (=u82b1) (=u2f993) (=koseki-342660) (=juki-82b1) (=jmj-021591) (=dkw-30734d) (=aj1-01366)
(u82b1-t) (=twedu-a03439) (=twedu-a03503-018)
(u82b1-var-001)
(u82b1-var-002)
(u82b1-var-003) (=jmj-021594) (=u82b1-ue0106) (=u82b1-k) (=nyukan-ef80) (=juki-b937)
(aj1-13666) (=u82b1-ue0104) (=u82b1-ue0101) (=juki-b933)
(cc-2840)
(heisei-tk01004320)
(koseki-343490) (=u82b1-ue0103) (=dkw-30734)
(sosaku-hkgolden-faasang)
(sosho-u82b1-001)
(toki-01004320)
(toki-01011530) (=u82b1-ue0105)
(twedu-a03439-001) (=u2f993-t)
(twedu-a03439-007)
(twedu-a03439-008)
(twedu-a03439-010-1)
(u2ff1-u2ff2-u4e36-u4e36-u20089-u5316) (=gt-69628)
(u2ffa-u82b1-u2ff1-u5ddd-u6238) (=nihon-no-kanji-04701)
(zihai-007345)
(dsknmt_hkrm-08005140)
(dsknmt_hkrm-08005233)
(dsknmt_hkrm-08022432)
(dsknmt_hkrm-08029131)
(hkcs_m82b1)
(hkcs_m82b1-p02-s00)
(hkcs_m82b1-p03-s00)
(hkcs_u82b1)
(n-gtwinppx_u82b1)
(u83ef)
[異體字(民國教育部)]
(u83ef-07-var-001)
(u83ef-07-var-002)
(u83ef-g) (=zihai-026239)
(u83ef-itaiji-001)
(u83ef-itaiji-002)
(u83ef-itaiji-004)
(u83ef-itaiji-006)
(u83ef-itaiji-007)
(u83ef-itaiji-008)
(u83ef-j) (=u83ef-ue0101) (=u83ef-ue0100) (=u83ef) (=koseki-347300) (=juki-83ef) (=jmj-022150) (=j90-325a) (=dkw-31119) (=aj1-01370)
(u83ef-t) (=u83ef-h) (=twedu-a03503)
(u83ef-v)
(u83ef-var-001) (=ufab4-kp) (=ufab4) (=u83ef-ufe00) (=u83ef-ue0103) (=koseki-350110) (=juki-b9b1)
(u83ef-var-002) (=dkw-31214)
(u83ef-var-003) (=u83ef-ue0104) (=u83ef-k) (=toki-01078030) (=koseki-552710) (=jmj-068053)
(u83ef-var-004)
(u83ef-var-005)
(u83ef-var-006)
(u83ef-var-007)
(u83ef-var-008)
(u83ef-var-009)
(u83ef-var-010)
(u83ef-var-011)
(u83ef-var-012)
(u83ef-var-013)
(cbeta-09126)
(cdp-876e-var-001)
(cdp-8bf8-var-006)
(extd-06954)
(koseki-351150) (=zihai-026714) (=jmj-022152) (=u83ef-ue0102)
(nyukan-f06b)
(toki-01019580)
(twedu-a03503-008)
(twedu-a03503-010)
(twedu-a03503-013)
(twedu-a03503-015)
(twedu-a03503-016)
(twedu-a03503-019)
(twedu-a03503-020-1)
(twedu-a03503-020-2)
(twedu-a03503-028)
(twedu-a03503-030)
(twedu-a03503-031)
(twedu-a03503-032)
(twedu-a03503-033)
(twedu-a03503-034) (=zihai-011542)
(twedu-a03503-036)
(twedu-a03503-037)
(twedu-a03503-039)
(twedu-a03503-046)
(twedu-a03503-047)
(twedu-a03503-048)
(twedu-a03503-049)
(twedu-a03503-051)
(twedu-a03503-053)
(twedu-a03503-054)
(twedu-a03503-056)
(twedu-a03503-057)
(twedu-a03503-058)
(twedu-a03503-059)
(twedu-a03503-060)
(twedu-a03503-062)
(twedu-a03503-063)
(twedu-a03503-064)
(twedu-a03503-065)
(twedu-a03503-069)
(twedu-a03503-070)
(twedu-a03503-072)
(twedu-a03503-073)
(twedu-a03503-075)
(twedu-a03503-076)
(twedu-a03503-077)
(twedu-a03503-079)
(twedu-a03503-080)
(twedu-a03503-081)
(twedu-a03503-082)
(twedu-a03503-083)
(twedu-a03503-086)
(twedu-a03503-087)
(twedu-a03503-088)
(twedu-a03503-090)
(twedu-a03503-092)
(twedu-a03503-093)
(twedu-a03503-095)
(twedu-a03503-096)
(twedu-a03503-097)
(twedu-a03503-100)
(u2109) (=aj1-08305) (=fzyouhei_u2109)
(u2ff1-u4491-u534e) (=v-f085b) (=irg2017-03677)
(u2ff1-u4e16-u5341-var-001)
(u2ff1-u4e16-u5341-var-002)
(u2ff1-u4e37-u2ffb-u2ffb-u4e05-u4e8c-cdp-89ae) (=heisei-tk01007590) (=toki-01007590)
(u2ff1-u4e37-u2ffb-u2ffb-u4e05-u4e8c-u4ece) (=toki-01007600) (=heisei-tk01007600)
(u2ff1-u8279-u20358)
(u2ff1-u8279-u20358-08)
(u2ff1-u8279-u2ff1-u6b63-u4e0e-var-001)
(u2ff1-u8279-u2ffb-cdp-8ce7-u2020c)
(u2ff1-u8279-u534e) (=u83ef-itaiji-005)
(u2ff1-u83ef-u2ff0-u83ef-u83ef)
(u2ff3-cdp-8cf0-u4e00-cdp-88a6)
(u2ff3-u2ff3-u516b-u4e00-u516b-u4e00-cdp-88a6)
(u2ff3-u4491-u4ea0-u2ffb-u5341-u4491)
(u2ff3-u8279-u4e95-u5e72)
(u2ff3-ufa5e-u5782-u4e8d)
(u2ffb-u2ff2-u4ecc-u4e3f-u4ecc-u624d)
(zihai-011614)
(zihai-025828)
(zihai-026246)
(zihai-026445)
(zihai-026713)
(zihai-026715)
(zihai-026716)
(zihai-026730)
(zihai-026942)
(zihai-027026)
(zihai-027312)
(zihai-027405)
(zihai-027412)
(zihai-028035)
(chunichidaijiten_hua2b387)
(dsknmt_hkrm-08004732)
(fitzgerald_tong065)
(hdic_u83ef-var-001)
(hkcs_m83ef)
(hkcs_m83ef-p01-s00)
(hkcs_m83ef-p02-s00)
(hkcs_m83ef-p02-s01)
(hkcs_m83ef-p24-s00)
(hkcs_u83ef)
(kamiyo_chars-u2ff1-u4e16-u5341-var-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-051)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-173)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-174)
𤾡 (u24fa1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
[龍龕手鏡研究]
(u24fa1) (=u24fa1-ue0100) (=koseki-255120)
(u24fa1-itaiji-001)
(dkw-22783)
(u2f93b) (=u24fa1-ufe00) (=u24fa1-ue0101) (=twedu-b04139-005) (=toki-01061730) (=heisei-tk01061730)
(hkcs_m24fa1)
(hkcs_u24fa1)
𤾸 (u24fb8)
[異體字(漢語大字典)]
(u24fb8)
(dkw-22809)
(koseki-255370)
(twedu-b04139-002-1)
(u2f93c) (=u24fb8-ufe00)
𤾸 (u2f93c)
[異體字(民國教育部)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部