GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-017100 (法務省 戸籍統一文字 017100) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u5175) (u5175-j) (=u5175) (=kx-0127010) (=u5175-t) (=u5175-g) (=jmj-007286) (=lgccc-0287) (=zihai-011316) (=u5175-ue0100) (=u5175-k) (=twedu-a00290) (=sawd-02002) (=kx-012710) (=koseki-017100) (=juki-5175) (=dkw-01462) (=aj1-03596)
(u5175-var-001) (=u5175-v07)
(u5175-var-002)
(twedu-a00290-007)
(twedu-a00290-008)
(twedu-a00290-009)
(twedu-a00290-010)
(twedu-a00290-011)
(twedu-a00290-012)
(twedu-a00290-013)
(twedu-a00290-016)
(twedu-a00290-018)
(twedu-a00290-018-1)
(twedu-a00290-018-2)
(u1fa66)
(u2ff0-u8864-u5175)
(u2ff0-u8864-u5175-var-001)
(u2ff1-u5175-u2ff0-u5175-u5175)
(zihai-007113) (=twedu-a00290-017)
(zihai-007722)
(zihai-020836)
(hkcs_m5175)
(hkcs_m5175-p02-s00)
(hkcs_u5175)
(kamiyo_chars-u2ff3-u7af9-u4e00-u516b) (=kamiyo_chars-u5175-itaiji-001)
(n-gtwinppx_u5175)
異體字: (u345f)
[入管正字]
(u345f) (=zihai-007608) (=kx-010522) (=kx-0105022) (=koseki-008270) (=jmj-000071) (=dkw-00704)
(hkcs_m345f)
(u4e52)
[入管正字]
(u4e52-jv) (=u4e52-g) (=hitsujun-u4e52-006) (=u4e52) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-252) (=jmj-006390) (=zihai-001827) (=lgccc-0033) (=koseki-001720) (=gt-00196) (=dkw-00145)
(hkcs_m4e52)
(hkcs_u4e52)
(tachanka_u4e52)
(ziyuan2020_u4e52)
(u4e53)
[入管正字]
(u4e53-jv) (=u4e53-g) (=hitsujun-u4e53-006) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-253) (=u4e53) (=jmj-006391) (=zihai-001828) (=lgccc-0034) (=koseki-001730) (=gt-00197) (=dkw-00146)
(hkcs_m4e53)
(hkcs_u4e53)
(ziyuan2020_u4e53)
(u9577)
[異體字(漢語大字典)]
(u9577) (=otakusei_hkrm-02053731) (=haradanaomi_hkrm-04016421) (=hdic_hkrm-03105441) (=hdic_hkrm-03102311) (=kaido_hkrm-03105441) (=dsknmt_hkrm-03074231) (=kaido_hkrm-03102311) (=dkw-41100) (=aj1-03029) (=juki-9577) (=koseki-466670) (=sawd-05918) (=u2fa7) (=u9577-k) (=u9577-ue0100) (=jmj-027400)
(u9577-01)
(u9577-01-itaiji-001)
(u9577-01-var-001)
(u9577-01-var-002)
(u9577-01-var-003)
(u9577-02)
(u9577-02-var-001)
(u9577-02-var-002)
(u9577-02-var-003)
(u9577-04)
(u9577-04-var-001)
(u9577-05)
(u9577-14)
(u9577-g)
(u9577-g02)
(u9577-g04)
(u9577-g05)
(u9577-j) (=u2ed1)
(u9577-t) (=c8-7436)
(u9577-t14)
(cbeta-07377)
(cc-3638)
(cdp-884a)
(cdp-884a-var-006)
(cdpo-884a)
(u2ff0-u842c-u4e08)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00) (=cdp-884a-var-001)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00-var-001) (=cdp-884a-var-004)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00-var-002) (=cdp-884a-var-005)
(u2ff1-u20003-cdp-8cc6)
(u2ff1-u20003-u2ff0-u2010c-u2ffb-u4e3f-u4e40)
(u2ff7-u2ff1-cdp-86e8-u4e00-cdp-89a6) (=cdp-884a-var-002)
(u2ff7-u2ff1-cdp-86e8-u4e00-u4eba) (=cdp-884a-var-003)
(u2ff8-u2ffb-u4e96-u2010c-u4e40)
(u2ffa-u53b6-u4e09)
(u2ffb-cdp-8cc6-u4e8c)
(u2ffb-u4e00-u957f)
(zihai-000626)
(zihai-010120)
(zihai-010121)
(zihai-011304)
(zihai-011512)
(zihai-021637)
(zihai-148705)
(ebag_s016-003)
(ebag_s117-153)
(hkcs_m9577)
(hkcs_m9577-p01-s00)
(hkcs_m9577-p02-s00)
(hkcs_m9577-p14-s00)
(hkcs_u9577)
(inaz_u9577-var-001)
(kamiyo_chars-u9577-itaiji-001)
(n-gtwinppx_u9577)
(sinzengo_um003)
(someyamako_u-9577)
(ziyuan2020_u9577)
𠈯 (u2022f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2022f) (=kx-0103013) (=koseki-007640) (=kx-010313)
(jmj-030605) (=dkw-00639)
(twedu-a00290-002) (=u2022f-t)
(zihai-007432)
(hkcs_m2022f)
𠉔 (u20254)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20254)
(dkw-00640) (=u20254-t) (=zihai-007429) (=jmj-030628) (=koseki-007650) (=twedu-a00290-001)
(hkcs_m20254)
𠊏 (u2028f)
[異體字(民國教育部)]
(u2028f) (=dkw-00816) (=koseki-009490) (=jmj-030654)
(twedu-a00290-014)
(zihai-007921)
(hkcs_m2028f)
𠔊 (u2050a)
[同型異字]
(u2050a) (=kx-012713) (=kx-0127013) (=koseki-017110) (=jmj-030985) (=dkw-01463)
(u2050a-g) (=zihai-011317)
(u2050a-t) (=twedu-a04369-009)
(hkcs_m2050a)
(n-gtwinppx_kanjibeya-002-274)
𠡿 (u2087f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2087f) (=zihai-019714) (=twedu-a00290-003) (=koseki-027840) (=jmj-031540) (=dkw-02398)
(twedu-a00290-005)
𠦛 (u2099b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2099b) (=koseki-031860) (=jmj-031750) (=dkw-02746)
(twedu-a00290-006) (=u2099b-t)
(hkcs_m2099b)
𠬿 (u20b3f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b3f)
(u20b3f-itaiji-001)
(koseki-036690) (=dkw-03164)
(twedu-a00290-004) (=u20b3f-t)
(zihai-020813)
𡲍 (u21c8d)
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
[龍龕手鏡研究]
(u21c8d-jv) (=u21c8d) (=koseki-087970) (=dkw-07746)
(twedu-a00290-015)
𢎴 (u223b4)
[疑難字考釋與研究]
(u223b4) (=koseki-109990)
(dkw-09729)
𢏅 (u223c5)
[疑難字考釋與研究]
(u223c5-jv) (=dkw-09740) (=u223c5) (=koseki-110110)
(u223c5-var-001) (=twedu-a02124-007)
(u2ff1-u5f13-u706c)
(u2ff1-u5f13-u706c-var-001) (=zihai-067318)
𤆙 (u24199)
[疑難字考釋與研究]
(u24199-jv) (=u24199) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-159) (=dkw-18889) (=koseki-212820)
𰴀 (u30d00)
[古壮字字典]
(u30d00-g) (=u2ff0-u8864-u5175-var-001) (=g-z0201101) (=sawn-f376e)
(u30d00-jv) (=u2ff0-u8864-u5175) (=u30d00) (=irg2015-03796)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部