GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-041140 (法務省 戸籍統一文字 041140) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u54bc) (u54bc-08)
(u54bc-g) (=zihai-038701)
(u54bc-g08)
(u54bc-j) (=u54bc) (=jmj-008247) (=zihai-039034) (=u54bc-ue0101) (=dkw-03573) (=juki-54bc) (=u54bc-ue0100) (=koseki-041140) (=aj1-04376) (=hkcs_u54bc)
(u54bc-t)
(u54bc-ue0102) (=jmj-057153) (=zihai-039035) (=koseki-041770)
(u54bc-ue0103) (=jmj-057154) (=koseki-041780)
(u2ff1-cdp-865e-u2ff5-u5182-u53b6)
(u2ff1-cdp-865e-u518b)
(u2ff1-cdp-8bc0-u518b)
(u2ff1-u2053c-u518b)
(u2ff1-u2053f-u2ff5-u5182-u53b6)
(u2ff1-u2ff5-cdp-8bc0-cdp-89e1-u518b)
(u2ff1-u2ff5-u5182-u4eba-u2ff5-u5182-u4eba)
(u2ff1-u2ff5-u5182-u5165-u518b)
(u2ff1-u2ffb-u5182-u4e05-u518b)
(u2ff1-u518b-u518b)
(u2ff1-u53e3-u356f)
(u2ff1-u53e3-u356f-var-001)
(u2ff1-u53e3-u518b)
(u2ff1-u7530-u518b)
(u2ff1-u7530-u518b-var-001)
(u2ff5-u300e6-u53e4)
(hkcs_m54bc)
(hkcs_m54bc-p01-s00)
(hkcs_m54bc-p01-s01)
(hkcs_m54bc-p02-s00)
(hkcs_m54bc-p02-s10)
(kamiyo_chars-u54bc-itaiji-001)
(tomm_u54bc)
異體字: (u3c59)
[入管正字]
(u3c59-jv) (=u3c59) (=koseki-185760) (=jmj-001944) (=dkw-16364)
(u2ff0-u3c51-u4e02) (=z-sat07103) (=irg2017-01835)
(hkcs_m3c59)
(u4ada)
[入管正字]
(u4ada) (=koseki-493670) (=jmj-005569)
(dkw-43588)
(hkcs_m4ada)
(u4e56)
[疑難字考釋與研究]
(u4e56-02)
(u4e56-08)
(u4e56-g)
(u4e56-g08)
(u4e56-itaiji-002) (=g-wz100086) (=extd-00469)
(u4e56-itaiji-003)
(u4e56-itaiji-004)
(u4e56-itaiji-005)
(u4e56-j) (=hitsujun-u4e56-008) (=zihai-001934) (=kx-0083003) (=aj1-04099) (=dkw-00149) (=gt-00204) (=juki-4e56) (=kanken-1-0007) (=koseki-001790) (=kx-008303) (=u4e56-k) (=u4e56-ue0100) (=jmj-006397) (=u4e56)
(u4e56-t) (=u4e56-h) (=lgccc-0035)
(u4e56-v)
(u4e56-var-001)
(u4e56-var-002)
(u4e56-var-003) (=irg2017-00051) (=z-sat06670)
(k5-02df)
(k5-02e0)
(k5-02e3)
(k5-02e6) (=zihai-022523)
(k5-02ed)
(u2ff4-u5317-u4e28) (=u4e56-itaiji-001)
(u2ff4-u5317-u4e28-var-001)
(u2ff4-u5317-u4e28-var-002)
(u2ffb-u5343-u6bd4)
(zihai-001336)
(zihai-001908)
(zihai-001926)
(zihai-008604)
(zihai-011425)
(zihai-011504)
(zihai-022616)
(zihai-038720)
(hkcs_m4e56)
(hkcs_m4e56-p01-s00)
(hkcs_m4e56-p02-s00)
(u5250)
[入管正字]
(u5250-g) (=u5250) (=zihai-005318)
(u2ff0-u624c-u5be1) (=unstable-bsh-f152)
(zihai-006244)
(zihai-038105)
(hkcs_m5250)
(u526e)
[異體字(漢語大字典)]
(u526e-g) (=zihai-005430)
(u526e-j) (=u526e-ue0100) (=u526e) (=koseki-024510) (=juki-526e) (=jmj-007565) (=gt-02682) (=dkw-02094) (=aj1-19193)
(hkcs_m526e)
(u5459)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5459-14)
(u5459-g) (=cdpo-82e2) (=u5459)
(u5459-g02)
(u5459-tv)
(u5459-var-001) (=u5459-v07)
(u5459-vv02)
(zihai-038018)
(hkcs_m5459)
(u548c)
[異體字(漢語大字典)]
(u548c-03)
(u548c-j) (=otakusei_hkrm-02049540) (=hdic_hkrm-07012510) (=sarashina_hkrm-07012510) (=u548c-ue0100) (=u548c-k) (=u548c-g) (=u548c) (=koseki-040260) (=juki-548c) (=jmj-008199) (=gt-04414) (=dkw-03490) (=aj1-04072)
(u548c-t) (=u548c-h)
(u548c-v)
(u548c-var-001)
(koseki-901400)
(u1b109) (=ninjal-440020010) (=tron-09-8461) (=juki-ac9e) (=jmj-090277)
(u1b10a) (=ninjal-440020020) (=jmj-090278)
(u2ff0-u79be-u5369)
(zihai-039044)
(fitzgerald_u-1b109)
(fitzgerald_u-1b10a)
(hkcs_m548c)
(hkcs_m548c-p03-s00)
(hkcs_u548c)
(sz_u1b109-gothic)
(tomm_u548c)
(u558e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u558e-j) (=u558e) (=u558e-ue0100) (=koseki-045000) (=juki-558e) (=jmj-008444) (=dkw-03925) (=aj1-14395)
(hkcs_m558e)
(hkcs_u558e)
(otakusei_hkrm-02038120)
(u6b6a)
[疑難字考釋與研究]
(u6b6a-01)
(u6b6a-g) (=sawd-37508) (=jmj-014832)
(u6b6a-g01)
(u6b6a-j) (=u6b6a-ue0100) (=u6b6a-k) (=koseki-184850) (=juki-6b6a) (=dkw-16286) (=aj1-04074) (=u6b6a)
(sawd-31624)
(sawn-f35f4) (=sawd-00701)
(sawn-f591c)
(u2ff1-u4e0d-u653f)
(zihai-112706)
(hkcs_m6b6a)
(hkcs_m6b6a-p02-s00)
(hkcs_u6b6a)
(u7611)
[入管正字]
(u7611) (=koseki-250310) (=dkw-22340)
(zihai-110833)
(hkcs_m7611)
(hkcs_u7611)
(u7af5)
[疑難字考釋與研究]
(u7af5) (=dkw-25825) (=koseki-288960)
(hkcs_m7af5)
(u83ef)
[疑難字考釋與研究]
(u83ef-07-var-001)
(u83ef-07-var-002)
(u83ef-g) (=zihai-026239)
(u83ef-itaiji-001)
(u83ef-itaiji-002)
(u83ef-itaiji-004)
(u83ef-itaiji-006)
(u83ef-itaiji-007)
(u83ef-itaiji-008)
(u83ef-j) (=u83ef-ue0101) (=u83ef-ue0100) (=u83ef) (=koseki-347300) (=juki-83ef) (=jmj-022150) (=j90-325a) (=dkw-31119) (=aj1-01370)
(u83ef-t) (=u83ef-h) (=twedu-a03503)
(u83ef-v)
(u83ef-var-001) (=ufab4-kp) (=ufab4) (=u83ef-ufe00) (=u83ef-ue0103) (=koseki-350110) (=juki-b9b1)
(u83ef-var-002) (=dkw-31214)
(u83ef-var-003) (=u83ef-ue0104) (=u83ef-k) (=toki-01078030) (=koseki-552710) (=jmj-068053)
(u83ef-var-004)
(u83ef-var-005)
(u83ef-var-006)
(u83ef-var-007)
(u83ef-var-008)
(u83ef-var-009)
(u83ef-var-010)
(u83ef-var-011)
(u83ef-var-012)
(u83ef-var-013)
(cbeta-09126)
(cdp-876e-var-001)
(cdp-8bf8-var-006)
(extd-06954)
(koseki-351150) (=zihai-026714) (=jmj-022152) (=u83ef-ue0102)
(nyukan-f06b)
(toki-01019580)
(twedu-a03503-008)
(twedu-a03503-010)
(twedu-a03503-013)
(twedu-a03503-015)
(twedu-a03503-016)
(twedu-a03503-019)
(twedu-a03503-020-1)
(twedu-a03503-020-2)
(twedu-a03503-028)
(twedu-a03503-030)
(twedu-a03503-031)
(twedu-a03503-032)
(twedu-a03503-033)
(twedu-a03503-034) (=zihai-011542)
(twedu-a03503-036)
(twedu-a03503-037)
(twedu-a03503-039)
(twedu-a03503-046)
(twedu-a03503-047)
(twedu-a03503-048)
(twedu-a03503-049)
(twedu-a03503-051)
(twedu-a03503-053)
(twedu-a03503-054)
(twedu-a03503-056)
(twedu-a03503-057)
(twedu-a03503-058)
(twedu-a03503-059)
(twedu-a03503-060)
(twedu-a03503-062)
(twedu-a03503-063)
(twedu-a03503-064)
(twedu-a03503-065)
(twedu-a03503-069)
(twedu-a03503-070)
(twedu-a03503-072)
(twedu-a03503-073)
(twedu-a03503-075)
(twedu-a03503-076)
(twedu-a03503-077)
(twedu-a03503-079)
(twedu-a03503-080)
(twedu-a03503-081)
(twedu-a03503-082)
(twedu-a03503-083)
(twedu-a03503-086)
(twedu-a03503-087)
(twedu-a03503-088)
(twedu-a03503-090)
(twedu-a03503-092)
(twedu-a03503-093)
(twedu-a03503-095)
(twedu-a03503-096)
(twedu-a03503-097)
(twedu-a03503-100)
(u2109) (=aj1-08305) (=fzyouhei_u2109)
(u2ff1-u4491-u534e) (=v-f085b) (=irg2017-03677)
(u2ff1-u4e16-u5341-var-001)
(u2ff1-u4e16-u5341-var-002)
(u2ff1-u4e37-u2ffb-u2ffb-u4e05-u4e8c-cdp-89ae) (=heisei-tk01007590) (=toki-01007590)
(u2ff1-u4e37-u2ffb-u2ffb-u4e05-u4e8c-u4ece) (=toki-01007600) (=heisei-tk01007600)
(u2ff1-u8279-u20358)
(u2ff1-u8279-u20358-08)
(u2ff1-u8279-u2ff1-u6b63-u4e0e-var-001)
(u2ff1-u8279-u2ffb-cdp-8ce7-u2020c)
(u2ff1-u8279-u534e) (=u83ef-itaiji-005)
(u2ff1-u83ef-u2ff0-u83ef-u83ef)
(u2ff3-cdp-8cf0-u4e00-cdp-88a6)
(u2ff3-u2ff3-u516b-u4e00-u516b-u4e00-cdp-88a6)
(u2ff3-u4491-u4ea0-u2ffb-u5341-u4491)
(u2ff3-u8279-u4e95-u5e72)
(u2ff3-ufa5e-u5782-u4e8d)
(u2ffb-u2ff2-u4ecc-u4e3f-u4ecc-u624d)
(zihai-011614)
(zihai-025828)
(zihai-026246)
(zihai-026445)
(zihai-026713)
(zihai-026715)
(zihai-026716)
(zihai-026730)
(zihai-026942)
(zihai-027026)
(zihai-027312)
(zihai-027405)
(zihai-027412)
(zihai-028035)
(chunichidaijiten_hua2b387)
(dsknmt_hkrm-08004732)
(fitzgerald_tong065)
(hdic_u83ef-var-001)
(hkcs_m83ef)
(hkcs_m83ef-p01-s00)
(hkcs_m83ef-p02-s00)
(hkcs_m83ef-p02-s01)
(hkcs_m83ef-p24-s00)
(hkcs_u83ef)
(kamiyo_chars-u2ff1-u4e16-u5341-var-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-051)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-173)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-174)
𠇗 (u201d7)
[疑難字考釋與研究]
(u201d7-jv) (=gt-00710) (=kx-0096018) (=kx-009618) (=u201d7) (=barcos_b78-3804)
(u201d7-var-001)
(koseki-005690) (=dkw-00468) (=jmj-030558)
(zihai-007002) (=gt-00609)
(hkcs_m201d7)
𡙛 (u2165b)
[疑難字考釋與研究]
(u2165b)
(hkcs_m2165b)
𡙠 (u21660)
[疑難字考釋與研究]
(u21660)
(koseki-068650) (=dkw-05983)
(hkcs_m21660)
𡚅 (u21685)
[疑難字考釋與研究]
(u21685)
(koseki-068910) (=dkw-06007)
𣅻 (u2317b)
[異體字(民國教育部)]
(u2317b-jv) (=u2317b) (=koseki-155940)
(dkw-13871)
𦶎 (u26d8e)
[疑難字考釋與研究]
(u26d8e) (=twedu-a03503-094)
(koseki-357420) (=dkw-31664)
(zihai-010844)
𦹬 (u26e6c)
[疑難字考釋與研究]
(u26e6c-jv) (=u26e6c) (=extf-06303) (=extd-01864)
(utc-00244)
𩰬 (u29c2c)
[異體字(民國教育部)]
(u29c2c-itaiji-001)
(u29c2c-jv) (=u29c2c) (=rui6-e00a) (=koseki-516970) (=dkw-45674)
(u29c2c-var-001)
(u2ff3-u4e00-u5405-u2ff5-u2626a-u5e72) (=cbeta-11524)
(zihai-000937)
(zihai-166407)
(zihai-166429)
(hkcs_m29c2c)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部