GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-181920 (法務省 戸籍統一文字 181920) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u6b26) (u6b26-g)
(u6b26-jv) (=u6b26-k) (=u6b26) (=koseki-181920) (=juki-6b26) (=jmj-014754) (=dkw-16019)
(u6b26-t)
(u6b26-var-001)
(hkcs_m6b26)
異體字: (u3a81)
[疑難字考釋與研究]
(u3a81-g)
(u3a81-jv) (=kx-046824) (=kx-0468024) (=koseki-146910) (=u3a81)
(u3a81-t)
(u3a81-var-001)
(dkw-13129) (=jmj-001504)
(hkcs_m3a81)
(u3c39)
[異體字(漢語大字典)]
(u3c39-jv) (=u3c39) (=koseki-183040)
(jmj-001915) (=dkw-16120)
(hkcs_m3c39)
(u574e)
[入管正字]
(u574e-03)
(u574e-g) (=zihai-022126)
(u574e-j) (=u574e) (=u574e-ue0100) (=u574e-k) (=koseki-056250) (=juki-574e) (=jmj-008943) (=dkw-04928) (=aj1-04477)
(u574e-t)
(u574e-var-001)
(u2635) (=cdpo-9fa6)
(u2ff0-u574e-u21fe8)
(u4ddc) (=c8-7b7e)
(hkcs_m574e)
(hkcs_m574e-p03-s00)
(hkcs_m574e-p04-s00)
(hkcs_u574e)
(u8caa)
[疑難字考釋與研究]
(u8caa-02)
(u8caa-g) (=zihai-010606)
(u8caa-g02)
(u8caa-j) (=sarashina_hkrm-03020410) (=u8caa) (=u8caa-k) (=u8caa-ue0100) (=aj1-06758)
(u8caa-t) (=u8caa-h)
(u8caa-t02)
(u8caa-v)
(u8caa-v02)
(dkw-36680)
(koseki-416010) (=juki-8caa) (=jmj-025012)
(u2ff3-u4ebc-u4e37-u8c9d) (=sarashina_hkrm-03020340) (=shincho-12247)
(hkcs_m8caa)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-001)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-002)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-003)
(mpsuzuki2_u8caa-yp-var-004)
(u9cf9)
[入管正字]
(u9cf9) (=u9cf9-ue0100) (=koseki-528770) (=juki-9cf9) (=dkw-46693) (=aj1-22985)
(irg2015-05228)
(u2ff0-u2b889-u9ce5) (=waseikanji-no-jiten2014-3119)
(u2ff0-u4eca-u9e1f) (=zihai-167949) (=unstable-bsh-f297) (=sawn-f4c25)
(hkcs_m9cf9)
(kaido_hkrm-09118330)
𣢝 (u2389d)
[同型異字]
(u2389d) (=koseki-182220)
(dkw-16039)
𣢲 (u238b2)
[疑難字考釋與研究]
(u238b2)
(u238b2-jv) (=koseki-182490)
(dkw-16072)
(hkcs_m238b2)
𣢺 (u238ba)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u238ba)
(koseki-182570) (=dkw-16078)
(hkcs_m238ba)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部