GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-387080 (法務省 戸籍統一文字 387080) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字:𧗟 (u275df) (u275df)
(koseki-387080) (=dkw-34032)
(hkcs_m275df)
異體字: (u884c)
[異體字(漢語大字典)]
(u884c-05)
(u884c-05-var-001)
(u884c-05-var-002)
(u884c-10)
(u884c-11)
(u884c-11-var-001)
(u884c-11-var-002)
(u884c-g) (=gt-45899)
(u884c-g05)
(u884c-g10)
(u884c-g11)
(u884c-itaiji-001)
(u884c-j) (=sarashina_hkrm-01045212) (=otakusei_hkrm-02123511) (=hdic_hkrm-07012442) (=otakusei_hkrm-02118622) (=sarashina_hkrm-07012442) (=ligang_hkrm-03056413) (=ufa08-k) (=u884c) (=dkw-34029) (=fzyouhei_u884c) (=jmj-023863) (=u884c-t) (=ufa08) (=u884c-ufe00) (=u884c-ue0100) (=u884c-k) (=u2f8f) (=koseki-387050) (=k0-7a3c) (=k0-7a21) (=juki-884c) (=aj1-02022)
(cc-2240)
(cdp-8671)
(cdp-8671-var-001)
(cdp-88a1)
(cdp-88a1-var-001)
(k5-02c2)
(ka-kc00108)
(sosho-u884c-001)
(twedu-a03699-002)
(u2ff0-u2ff1-u200ce-u200cd-u2ff1-u200ca-cdp-86e8) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-129)
(u2ff0-u2ff1-u200ce-u200cd-u2ff1-u200ca-cdp-86e8-var-001)
(u2ff0-u4f42-u4e8d) (=zihai-007806)
(u2ff0-u4f5a-u4e8d) (=zihai-007926)
(u2ff0-u5f61-u2cf3d) (=twedu-a03699-003)
(u2ff0-u5f73-u5e72) (=u884c-07-var-001)
(u2ff0-u884c-u21fe8)
(u2ff1-u200ce-u200d1)
(u2ff1-u200ce-u200d1-var-001)
(zihai-001602)
(ebag_s060-073)
(ebag_s144-003)
(ebag_s144-006)
(fitzgerald_tong084)
(hkcs_m884c)
(hkcs_m884c-p05-s00)
(hkcs_m884c-p05-s01)
(hkcs_m884c-p05-s02)
(hkcs_m884c-p05-s03)
(hkcs_m884c-p05-s04)
(hkcs_u884c)
(moro_itaiji001gyou)
(toikawa_u884c-var-001) (=toikawa_hkrm-02100142)
(yukihisa0119_u002w)
(u9053)
[異體字(民國教育部)]
(u9053-05)
(u9053-08)
(u9053-08-var-001)
(u9053-g)
(u9053-j) (=sarashina_hkrm-01044822) (=sarashina_hkrm-01044812) (=sarashina_hkrm-01044630) (=u9053) (=u9053-ue0102) (=u9053-ue0100) (=koseki-441660) (=juki-9053) (=jmj-026058) (=j90-463b) (=gt-52275) (=dkw-39010d) (=aj1-03219)
(u9053-t)
(u9053-var-002)
(u9053-var-003)
(aj1-13963) (=u9053-ue0103) (=u9053-ue0101) (=u9053-k) (=koseki-442370) (=k0-5433) (=juki-bcda) (=gt-52390)
(dkw-39010)
(sosho-u9053-001) (=u2ffa-ufa66-u2ff1-u4491-u5915)
(toki-01087590)
(u2ff1-u4e37-u2ff7-u531a-u81ea)
(u2ffa-u8d70-u9996) (=toki-01087560)
(u2ffa-u8fb6-u2f828) (=unstable-bsh-f482)
(u2ffa-u8fb6-u2ff1-u4491-u5915)
(u2ffa-u8fb6-u2ff3-u2e8c-u4e00-u76ee)
(u2ffa-u8fb6-u2ff3-u2e8c-u4e00-u76ee-var-001)
(u2ffa-u8fb6-u52fa)
(u2ffa-u8fb6-u52fa-var-001)
(u2ffa-ufa66-u2ff1-u2e8c-u268fb) (=toki-01089920)
(u2ffa-ufa66-u2ff1-u4e37-u767e) (=u9053-itaiji-001) (=gt-52150)
(ebag_s060-184)
(ebag_s060-311)
(hkcs_m9053)
(jjanggu_misc-u2ffa-u8fb6-u52fa)
(tomm_u9053)
(tomm_u9053-01)
𧗞 (u275de)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u275de) (=dkw-34031) (=koseki-387070)
(hkcs_m275de)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部