GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a00628-010 (台湾教育部異体字字典 A00628-010) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𡔯 (u2152f) (u2152f) (=zihai-023327) (=koseki-064860) (=dkw-05666)
(u2152f-var-001)
(twedu-a00628-010)
(hkcs_m2152f)
異體字: (u559c)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u559c-01)
(u559c-02)
(u559c-08)
(u559c-g) (=zihai-023320)
(u559c-g01)
(u559c-g02)
(u559c-g08)
(u559c-itaiji-001)
(u559c-itaiji-003)
(u559c-itaiji-004)
(u559c-itaiji-005)
(u559c-itaiji-006)
(u559c-j) (=u559c-ue0102) (=u559c-ue0100) (=u559c-k) (=u559c) (=koseki-045320) (=juki-559c) (=jmj-008464) (=gt-04885) (=dkw-03957) (=aj1-01578)
(u559c-t) (=u559c-h)
(u559c-t02)
(u559c-ue0101) (=u559c-ue0105) (=toki-01014960) (=aj1-20091)
(u559c-ue0103) (=toki-01014980) (=juki-aeed) (=jmj-008465)
(u559c-ue0104) (=otakusei_hkrm-02039110) (=jmj-057175) (=koseki-046220)
(u559c-ue0106) (=toki-01015040)
(k5-0bce)
(sdjt-01957)
(toki-01014610)
(toki-01014770)
(toki-01014830)
(toki-01014850)
(toki-01015450)
(u1b023) (=ninjal-070020010) (=jmj-090035)
(u1f263)
(u2ff1-u20bb7-u26b05)
(u2ff1-u20bb7-u593b-var-001)
(u2ff1-u2ff3-u5341-u65e5-u4491-u53e3) (=toki-01014790)
(u2ff1-u3405-u53e4) (=irg2017-00050)
(u2ff1-u3405-u53e4-var-001) (=v-f1e05)
(u2ff1-u5409-u26b05) (=twedu-a00628-001)
(u2ff1-u58f5-u4e00)
(u2ff3-u20ba3-u4491-u53e3) (=irg2017-00454)
(u2ff3-u20ba3-u4491-u53e3-var-001) (=v-f1d86)
(u2ff3-u2ff1-ufa3c-u65e5-u2e8c-u20b9b-02-var-001)
(u2ff3-u58eb-u4491-u53e3) (=unstable-bsh-f0dc) (=u559c-itaiji-002)
(u2ff3-ufa3c-u20bb0-u20b9b-02-var-001)
(zihai-012416)
(zihai-023149)
(zihai-023347)
(zihai-023627)
(fitzgerald_u-1b023)
(hkcs_m559c)
(hkcs_m559c-p01-s00)
(hkcs_m559c-p02-s00)
(n-gtwinppx_u559c)
(otakusei_hkrm-02039120)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新