GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u293f4 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+293F4「𩏴」) (@13)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𩏴 (u293f4) (u293f4-jv) (=u293f4)
(koseki-489730) (=dkw-43229)
(hkcs_m293f4)
異體字: (u9b31)
[異體字(漢語大字典)]
(u9b31)
(u9b31-g)
(u9b31-itaiji-001)
(u9b31-itaiji-002)
(u9b31-itaiji-003)
(u9b31-itaiji-012)
(u9b31-itaiji-013)
(u9b31-itaiji-015)
(u9b31-j) (=dkw-45671) (=u9b31-ue0100) (=u9b31-k) (=sawn-f6ab0) (=koseki-516910) (=juki-9b31) (=jmj-029003) (=aj1-05332)
(u9b31-t)
(cdpo-8c59)
(g-bk100736)
(sosho-u9b31-001) (=u2ff1-u6750-u2ff1-u4e00-u5bf8) (=u2ff3-u6750-u4e00-u5bf8)
(sosho-u9b31-002) (=u2ff1-u627e-u5bf8)
(sosho-u9b31-003) (=u2ff1-u627e-u5f13)
(sosho-u9b31-004)
(sosho-u9b31-005)
(sosho-u9b31-006)
(sosho-u9b31-007)
(sosho-u9b31-008)
(twedu-a04681-003)
(u2ff0-u2ff1-u2ff6-u51f5-u2ffb-u3405-u2e80-u5315-u5f61)
(u2ff0-u2ff1-u2ffa-u200ca-u5fc5-u4e0a-u53c8)
(u2ff1-u5196-u2ff0-u9b2f-u5f61)
(u2ff1-u5196-u2ff0-u9b2f-u5f61-itaiji-001)
(u2ff1-u6797-u29c2a)
(u2ff1-u6797-u2ff9-u52f9-u7389) (=irg2017-01759) (=unstable-bsh-f564) (=uk-10071)
(u2ff1-u6797-u4eba) (=u9b31-itaiji-006)
(u2ff1-u9b31-u2ff0-u9b31-u9b31)
(u2ff3-u2ff2-u4e3f-u5344-u31cf-u5196-u5315) (=n-gtwinppx_u9b31-2)
(u2ff3-u2ff4-u6797-u26222-u5196-u2ff0-u9b2f-u5f61)
(u2ff3-u2ff4-u6797-u2ffb-u5348-u200ca-u5196-u2ff0-u9b2f-u5f61) (=sawn-f6b03)
(u2ff4-u6797-u26222-var-001)
(u2ff4-u6797-u2ffb-u5348-u200ca-var-001)
(u2ff4-u6797-u2ffb-u5348-u200ca-var-002)
(u2ff4-u6797-u7f36) (=u9b31-07-itaiji-001)
(u2ff4-u6797-u7f36-var-001) (=u9b31-07-itaiji-002) (=u2ff4-u6797-u7f36-itaiji-001)
(u2ff4-u6797-u7f36-var-002) (=u2ff2-u6728-u7f36-u6728)
(u2ff4-u6797-u7f36-var-003) (=u2ff2-u6728-u7f36-u6728-itaiji-001)
(u2ff4-u6797-u7f36-var-004)
(u2ff6-u51f5-u68e5)
(zihai-021103)
(zihai-078820)
(zihai-078903) (=u6b1d-itaiji-002)
(zihai-079136)
(zihai-118032)
(zihai-118046)
(dgr487_ue00f)
(ebag_s075-090)
(ebag_s075-461)
(ebag_s192-001)
(hkcs_m9b31)
(hkcs_m9b31-c01)
(hkcs_u9b31)
(kesuuko_u9b31-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-044)
(n-gtwinppx_u9b31-3)
(renpei_sandbox-014)
(sz_kx-1458-18)
(sz_s-u9b31)
(univerx_u9b30) (=u9b31-itaiji-014)
(univerx_u9b31)
𩰪 (u29c2a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u29c2a) (=dkw-45670) (=koseki-516900)
(u29c2a-var-001) (=cdp-8ae9)
(u2ff1-u2ff6-cdp-8b64-u7f36-u9b2f) (=unstable-bsh-f69d)
(hkcs_m29c2a)
(linchuyi_hkrm-03127330)
(univerx_u29c2a)
𬰸 (u2cc38)
[←繁体字]
[简化字]
(u2cc38-g) (=g-gh102300) (=u2cc38) (=extd-09271)
(hkcs_m2cc38)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部