GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2eb79 (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𮭹 (u2eb79) (u2eb79-j) (=extf-08391) (=u2eb79-ue0100) (=u2eb79) (=jmj-059255)
(jmj-059256) (=u2eb79-ue0101)
(koseki-539310)
(koseki-539320)
(hkcs_m2eb79)
異體字: (u9e97)
[その他]
(u9e97-01-var-001)
(u9e97-07)
(u9e97-g)
(u9e97-g01)
(u9e97-g02)
(u9e97-h)
(u9e97-itaiji-002)
(u9e97-itaiji-003)
(u9e97-itaiji-004)
(u9e97-itaiji-005)
(u9e97-itaiji-006)
(u9e97-j) (=gt-78040) (=u9e97-ue0102) (=u9e97-ue0100) (=u9e97) (=koseki-539450) (=juki-9e97) (=aj1-04023)
(u9e97-t)
(u9e97-t02)
(u9e97-var-001)
(u9e97-var-002)
(u9e97-var-003)
(u9e97-var-004)
(u9e97-var-005)
(jmj-029806)
(koseki-901360) (=tron-09-845b) (=juki-ac98)
(sdjt-20699) (=hdic-tanki05_hkrm-07111823)
(toki-01013050)
(toki-01101250)
(u1b101) (=ninjal-420030010) (=jmj-090269)
(u2ff1-u20b9b-u2ff5-u5182-u4e95)
(u2ff1-u20b9b-u518f-var-002)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u22256)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u22256-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f) (=gt-72052) (=u9e97-itaiji-001) (=extf-08392)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f-02-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f-var-001) (=zihai-172630)
(u2ff1-u2ff0-u5e00-u5e00-u2ff8-u5382-cdp-8cde) (=heisei-tk01013050)
(u2ff1-u2ff0-u96e8-u96e8-u9e7f)
(u2ff1-u660d-u22256)
(u2ff1-u660d-u22256-var-001)
(uf988) (=gt-64844) (=uf988-k) (=aj1-13516) (=dkw-47663) (=u9e97-ue0101) (=j83-4e6f) (=u9e97-ufe00) (=juki-c068) (=u9e97-ue0103) (=u9e97-k)
(zihai-004244)
(ebag_s198-037)
(fitzgerald_u-1b101)
(hdic-tanki05_hkrm-07112121)
(hdic_u9e97-var-001)
(hdic_u9e97-var-002)
(hkcs_m9e97)
(hkcs_m9e97-p01-s00)
(hkcs_m9e97-p02-s00)
(kaido_u9e97-var-001)
(ligang_u9e97-var-001)
(ligang_u9e97-var-002)
(ligang_u9e97-var-003)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-234)
(toikawa_u9e97-var-001)
𪋘 (u2a2d8)
[その他]
(u2a2d8-g01)
(u2a2d8-jv) (=koseki-539650) (=dkw-47681) (=u2a2d8)
(u2a2d8-var-001) (=cdpo-a057)
(u2a2d8-var-002)
(u2ff1-u2ff0-u4e19-u4e19-u2ff8-u5382-u2ff1-cdp-88b4-u53b8)
(hdic-tanki05_u2a2d8-var-001) (=hdic-tanki05_hkrm-07111821)
(hkcs_m2a2d8)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部