GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff0-u706b-u23156 (漢字構造記述(IDS)「⿰火𣅖」) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7206) (u7206) (=haradanaomi_hkrm-04037132) (=aj1-03376) (=koseki-220120) (=u7206-k) (=u7206-ue0100) (=juki-7206) (=u7206-g)
(u7206-itaiji-001) (=u2ff0-u706b-u3ae7)
(u7206-t)
(u7206-var-001)
(ce-734d)
(dkw-19540)
(jmj-016690)
(u2ff0-u706b-u23156)
(hkcs_m7206)
(hkcs_u7206)
(komi-win10_bakudan)
(simch-kx_t068616)
異體字: (u3b25)
[異體字(漢語大字典)]
(u3b25-01)
(u3b25-02)
(u3b25-g)
(u3b25-itaiji-001)
(u3b25-j) (=u3b25-ja) (=toikawa_hkrm-02094731) (=cbeta-07862) (=u3b25) (=sat_g910479) (=koseki-160380) (=juki-3b25)
(u3b25-t)
(dkw-14225)
(jmj-001657)
(u2ff1-u2ff0-u672a-u5204-u2ff0-u4e43-u4e43)
(u2ff3-u8ccf-u5927-u6c3a)
(hkcs_m3b25)
(ichitenfont_m3b25)
(simch-kx_t050109)
(tomm_u3b25)
(u5124)
[入管正字]
(u5124) (=kx-0120021) (=koseki-014540) (=kx-012021)
(dkw-01254)
(jmj-007170)
(zihai-009509) (=u5124-g)
(hkcs_m5124)
(simch-kx_t012021)
(u61ea)
[入管正字]
(u61ea) (=koseki-128570)
(u61ea-g)
(u61ea-var-001) (=jmj-012017)
(dkw-11401)
(hkcs_m61ea)
(simch-kx_t040718)
(u7011)
[異體字(漢語大字典)]
(u7011) (=hdic_hkrm-05035130) (=otakusei_hkrm-05035130) (=u7011-ue0100) (=u7011-k) (=koseki-209700) (=juki-7011) (=aj1-05537)
(u7011-g)
(u7011-itaiji-001)
(u7011-var-001) (=jmj-016139)
(u7011-var-002)
(dkw-18609)
(twedu-a02368-004) (=t13-357b)
(u2ff0-u6c35-u23156)
(u2ff0-u6c35-u2d9c2) (=irg2017-02186)
(u2ff0-u6c35-u2d9c2-var-001) (=twedu-a02368-002) (=t13-362f) (=c13-362f)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u65f2-u7c73) (=irg2017-02157)
(u2ff0-u6c35-u2ff3-u65e5-u5171-u7c73) (=irg2017-02222)
(u2ff0-u6c35-u2ff3-u65e5-u5171-u7c73-var-001) (=t13-3645)
(u2ff0-u6c35-u3ae7)
(hkcs_m7011)
(simch-kx_t065913)
(u70de)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u70de) (=dkw-19021) (=jmj-016378) (=koseki-214270)
(hkcs_m70de)
(hkcs_u70de)
(simch-kx_t067103)
(u717f)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u717f-jv) (=cbeta-01473) (=jmj-016536) (=u717f) (=koseki-217100)
(dkw-19277)
(hkcs_m717f)
(simch-kx_t067830)
𤆊 (u2418a)
[繁簡関係(二簡字)]
(u2418a-jv) (=u2418a) (=zihai-094907)
𤋪 (u242ea)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u242ea-jv) (=jmj-039978) (=u242ea) (=koseki-216790)
(dkw-19257)
𤑥 (u24465)
[異體字(漢語大字典)]
(u24465-g)
(u24465-jv) (=u24465) (=koseki-220310)
(dkw-19560)
(hkcs_m24465)
𤒁 (u24481)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24481-g)
(u24481-jv) (=u24481) (=koseki-220600)
(u24481-t)
(dkw-19589)
(hkcs_m24481)
(simch-kx_t068716)
𤒺 (u244ba)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u244ba-jv) (=u244ba) (=koseki-220860)
(dkw-19612)
(hkcs_m244ba)
(simch-kx_t068731)
(tomm_u244ba)
𤓊 (u244ca)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u244ca-g)
(u244ca-jv) (=u244ca) (=koseki-221020)
(u244ca-t)
(dkw-19627)
(hkcs_m244ca)
(simch-kx_t068809)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新